24 Јун 2022
Ј А В Н И  П О З И В

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ СЛАДОЛЕДА

 

  путем прикупљања затворених писаних понуда

 

           

            Предмет јавног позива: Избор најповољнијег понуђача (произвођача сладоледа) ради закључења уговора о пословној сарадњи.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) позива све произвођаче сладоледа са територије Републике Србије да доставе понуде за закључење уговора о пословној сарадњи.

Јавним позивом се жели обезбедити најповољнији понуђач са којим би се закључио уговор о пословној сарадњи у циљу повећања зараде, позитивних маркетиншких ефеката, ширег присуства на тржишту и побољшања квалитета пружених услуга за сваку од уговорних страна.

Предмет уговора:

  • постављање десет фрижидера-конзерватора за сладолед на купалишту„Штранд“ у Новом Саду током летње сезоне од стране произвођача сладоледа.

Предузеће се обавезује:

  • да дозволи произвођачу сладоледа да на купалишту „Штранд“ у Новом Саду постави 10 (десет) фрижидера-конзерватора за сладолед,
  • да омогући коришћење струјних прикључака на договореним локацијама и непрекидно напајање фрижидера-конзерватора за сладолед електричном енергијом ради одржавања неопходне и уједначене температуре у њима.

Тачне локације за постављање фрижидера-конзерватора за сладолед одредиће се према техничким могућностима Предузећа, на обострано задовољство.

Произвођач сладоледа je одговаран за квалитет производа које продаје на купалишту „Штранд“ у Новом Саду.

Право учешћа у овом позиву имају правна лица и предузетници који су регистровани као произвођач сладоледа код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар.

Уговор се закључује на период од четири године, с тим да исти ступа на снагу и примењује се почев од 1. јула 2022. године.

Почетна цена за остварење пословне сарадње за једну годину износи: 5.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.  

Понуде испод почетне вредности биће одбијене као неприхватљиве.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се да је иста дата без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена цена.

Детаљнији услови за учешће у поступку доделе уговора дефинисани су у склопу Конкурсне документације, број: 01-3934/2 од 17.06.2022. године, која чини саставни део овог јавног позива (у даљем тексту: Конкурсна документација).

Конкурсна документација се преузима у просторијама Предузећа у Новом Саду, ул. Младена Лесковца 1, у правној служби, на I спрату, сваког радног дана у периоду од 9,00 до 13,00 часова.

Понуђач је обавезан да за учествовање у поступку избора понуђача уплати депозит у износу од 500.000,00 динара на текући рачун Предузећа, број: 105-800517-04 код АИК банке, са позивом на број: 01-3934/1 најкасније до 27. јуна 2022. године до 15 часова.

Сва заинтересована лица која изврше уплату депозита ради учешћа у поступку избора понуђача, дужна су да доставе потписану Изјаву о одрицању од права на повраћај депозита (саставни део Конкурсне документације), за случај да након отварања понуда стекну статус изабраног понуђача услед најповољније понуде, а да након тога одустану од потписивања уговора.        

У случају да изабрани најповољнији понуђач одустане од своје понуде или не потпише уговор у остављеном року губи право на повраћај депозита, а понуда следећег најповољнијег понуђача на ранг листи биће прихваћена као најповољнија.           

Понуђачу, чија понуда буде прихваћена и изабрана као најповољнија, уплаћени износ депозита ће се урачунати у понуђену цену, док ће осталим понуђачима, након окончања поступка отварања понуда, бити враћен износ депозита положеног за учествовање у поступку избора понуђача.

Правна лица и предузетници који учествују у поступку подношења понуда дужни су да доставе следеће исправе:  

  1. извод из регистра Агенције за привредне регистре (за правна лица и предузетнике), односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
  2. доказ о уплати депозита
  3. потписан образац понуде (образац 4) из Конкурсне документације)
  4. потписан модел уговора (образац 5.(1) из Конкурсне документације)
  5. Потписана Изјава о одрицању од права на повраћај депозита (образац 5.(2) из Конкурсне документације).

 

Докази о испуњености услова (тач. 1. и 2.) могу се достављати у неовереним копијама, а Предузеће може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет радних дана дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Предузеће ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуде се могу поднети непосредно или путем поште.

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:  ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21127 Нови Сад, Младена Лесковца 1, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,НЕ ОТВАРАТИ – за Комисију за спровођење јавног позива и отварање понуда за закључење уговора са најповољнијим понуђачем – произвођачем сладоледа - ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ“, поштом или лично на писарници Предузећа.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, контакт телефон, е-маил адресу, као и име особе за контакт понуђача.

Понуда се подноси на обрасцу понуде који је саставни део Конкурсне документације, иста мора бити јасна, недвосмислена, читко написана, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за подношење понуда је 28. јун 2022. године до 10,00 часова, без обзира на
начин доставе.

Отварање понуда ће се обавити 28. јуна 2022. године у 11,00 часова, у просторијама Предузећа, Нови Сад, Младена Лесковца 1, колегијум сала на I спрату.

Понуђач је у обавези да уплати понуђени износ са ПДВ - ом у року од максимално 5 (пет) дана од дана закључења уговора о пословној сарадњи.

 Понуђач је у обавези да цену, за сваку наредну календарску годину, уплати до 1. маја текуће године.

Представник правног лица, пре почетка јавног отварања понуда, Комисији подноси писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, а предузетник фотокопију важеће личне карте или пасоша, а оригинал на увид.

У случају да подносиоца писмене понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пуномоћје за заступање предаје се Комисији пре почетка отварања понуда.

 

Лица за контакт:

Кристина Пуповац, тел.: 021/2100-286, 064/369-8518, e- mail: kristina.pupovac@zelenilo.com

Весна Вујић, тел.: 021/2100-286, 063/308-571, e-mail: vesna.vujic@zelenilo.com.