09 Нов 2020
У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКTA „Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Булевара ослобођења у Нoвoм Сaду“

Булевар ослобођења је једна од најпрометнијих и најзначајнијих саобраћајница у Новом Саду, чинећи један од три путна правца која повезују бачку и сремску обалу Дунава на простору Града Новог Сада. Овим пројектом чија реализација је почела током прошле недеље планирано је да се постојеће зелене површине унапреде садњом вегетације ниже спратности како би се спречило интезивно ширење издувних гасова, буке и прашине са коловоза на околне пешачке просторе.
Такође, са циљем да се животни век постојећег дрвореда платана продужи, извршиће се њихово орезивање уклањањем сувих и оштећених грана, с обзиром да се ради о дрвећу старом више деценија. На местима где у дрвореду недостају саднице биће извршена попуна.
Постојеће зеленило разделног острва захтева ревитализацију како би се формирао интезиван тампон зеленила са циљем смањења неповољних услова средине, а чији је узрочник врло интезиван саобраћај. У те сврхе извршиће се садња већег броја нижег дрвећа, живе ограде и перена, али и поставка металне конструкције.
Са циљем да се зеленило унапреди и оплемени у функцији заштите животне средине поред наведеног предвиђена је и садња различитих врста лишћарског дрвећа и декоративног шибља.
Планирана је садња 283 стабла лишћара следећих врста (копривић, украсна трешња, јасен округласте форме, врба, златна киша и дуд жалосне форме).У оквиру категорије шибља планирана је садња 5231 комада садница. За потребе подизања 128 м живе ограде у разделном острву одабран је тамарикс. Извршиће се реконструкција уништеног травњака на укупно 3831 m2.
Како би се унапредили јавни простори за миран одмор, пројектом ће бити постављене 23 парковске клупе и поставиће се заштитни стубићи како би се спречило даље уништавање реконструисаног травњака.