Лимански парк

Лимански парк се налази у средишњем делу стамбеног насеља Лиман у Новом Саду. Постојећим зеленилом и зеленилом околних улица повезан је у систем зеленила града. Како се налази  у непосредној близини реке Дунав, неопходно је и истаћи његову везу са подунавским комплексом зеленила.

Насеље Лиман формирано је на инундационој равни реке Дунав. Нижа надморска висина (76.00-78.00 м.н.в.) у односу на остале делове града и повремена плављења условила су санацију терена насипањем песка. Урбанистичким плановима средином 20. века предвиђена је изградња стамбених блокова у којој је издвојена и локација за зеленило где је данас парк. Педесетих година започела је изградња стамбених блокова, а у циљу стварања повољнијих услова животне средине и што бржег формирања заштитног зеленог појаса у овом делу, на данашњој површини парка вршена је интезивна садња брзорастућим врстама врба и топола у више наврата. Иако комплетан простор заправо није чинио парк у правом смислу речи, био је веома посећен и омиљен простор, већином становника насеља Лиман III. Овако интезивно коришћење током неколико деценија, упркос неопремљености, довело је до формирања земљаних стаза, изградње чесме, дечијег игралишта, терена за боћање и др.

Вишедеценијско постојање овог „зеленог простора“ у Новом Саду, његова идентификација са парковским објектом кроз генерације корисника као и све већи притисак на урбано зеленило, довели су до неопходности стављања овог простора у форму парка и захтевали израду пројекта Лиманског парка.

Концепцијски, уређење Лиманског парка пројектовано је тако да има карактеристике подунавског пејзажа уклопљеног у градску средину. Парк је дизајниран тако да доминирају масиви зеленила, групе и поједина солитерна стабла на отвореним површинама. При избору врста предност је дата аутохтоним врстама, уз учешће алохтоних врста отпорних на градске услове и песковито земљиште. Преовлађују високи лишћари (око 80 %) – копривић, храст, софора, док су од ниских заступљени леска, дафина, багрем. Како врло прометне саобраћајнице окружују Лимански парк са свих страна, формирање заштитног појаса у ободном делу било је неопходно. Заштитни појас формиран је од претежно високог листопадног дрвећа са великом заступљеношћу шибља у нижем спрату. На овај начин пружа се висок степен заштите корисника парка од издувних гасова и буке који долазе из околних улица.

Иако парк има десет улаза, акценат је на улазима из улице Народног фронта: улаз са северне стране (раскрсница са Булеваром ослобођења) и улаз са западне стране (раскрсница са Шекспировом улицом). На главним улазима доминирају ниже врсте и тиме се омогућава отварање погледа ка унутрашњости парка. Северни улаз заправо представља почетак централне променаде. Њега карактерише централно постављен ружичњак (Rosa `Niccolo Paganini` и Rosa `Goldmarie`). Линију улаза и кружног платоа који се наставља на централну стазу, прати бордура украсног шибља различитог колорита. Непосредно уз западни улаз лоцирана је чесма, на месту постојеће, са платоом и акценат је и овде на партеру.

Средишњим делом парка доминира централна пешачка променада. Она се пружа у правцу североисток-југозапад. Променаду прати дрворед црвеног храста (Quercus rubra), алтернатива истом је софора (Sophora japonica). У централном делу она је прекинута поставком платоа за седење. Поред перена у ободној жардињери платоа, доминирају три солитерна стабла храста лужњака (Quercus robur) у отворима.

Кроз средишњи део парка, између постојећих топола, провлаче се масиви и веће групе формирани од копривића (Celtis australis),  лужњака (Quercus robur), софоре (Sophora japonica), црвенолисног млеча (Acer platanoides ‘Crimson King’), црног бора (Pinus nigra) и других врста. Ове масиве прате веће отворене травне површине, од којих доминира травњак у југоисточном делу.

Радови на уређењу парка започети су 2008. године. У наредном периоду очекује се завршетак комплетног уређења парка, реализацијом свих пројектом предвиђених садржаја: централне пешачке променаде, примарне и секундарне пешачке стазе, трим стазе, улазних платоа, централног платоа за седење, надкривеног павиљона, чесме, жардињере и др. Тиме ће се обезбедити трајно решење и Лимански парк као парк са свим својим карактеристикама, предати на коришћење грађанима Новог Сада.