08 Мај 2023
О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15,  13/18 и 17/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 329. седници од 13. априла 2023. године, расписује

 

 

О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

 

 

 1. УВОД

 

Пословни објекат, односно пословни простор даје се у закуп за период од 15. маја 2023. године до 30. септембра 2027. године у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, у складу са одредбама Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник).

 

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) овим путем оглашава издавање у закуп путем прикупљања писмених понуда следеће пословне објекте, односно пословне просторе:

 

 

 

II.                 ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

 

Пословни објекат је угоститељски објекат, киоск и пулт, испред којих може бити постављена башта, односно терен за мини голф.

 

А) УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

 

 1. ОБЈЕКАТ БРОЈ 2 и 3 - десно од на централног платоа (зидани објекти)

Делатност: припрема и продаја хране, и то: мекика, крофни и осталих производа од киселог теста, помфрита, гирица. У овим објектима није дозвољена припрема ни продаја куваних јела, роштиља, као ни продаја алкохолних, безалкохолних пића, ни кафе ни чаја.

Површина баште: објекти немају башту, продаја хране се врши на издигнутом платоу у дужини Oбјекта број 3 (површине 10 m2).

Инсталисана снага електричне енергије: 15 Kw по објекту

Период закупа: од 15. маја 2023. године до 30. септембра 2027. године

Почетна висина закупнине: 1.500.000,00 динара

Позив на број за уплату депозита: 014101

 

 

 1. ОБЈЕКАТ БРОЈ 9 - на шетној стази иза Моста слободе

Делатност: ђус бар - припрема и продаја свеже цеђених природних сокова, воћних коктела, сецканог воћа, воћних салата и воћних купова, палачинки и колача. У објекту није дозвољена продаја: флаширане воде, фабричких комерцијалних напитака како алкохолних тако  и безалкохолних, кафе и чаја.

Површина баште: објекат нема башту

Инсталисана снага електричне енергије: 12 Kw

Период закупа: од 15. маја 2023. године до 30. септембра 2027. године

Почетна висина закупнине: 100.000,00 динара

Позив на број за уплату депозита: 014102

 

 

 

Б) ПУЛТОВИ

 

 1. ПУЛТ БРОЈ 6 „ОАЗА“ - на централном платоу, право наспрам улаза број 1

Делатност: продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, припрема и продаја хране, и то: оброк салате, пасте, сендвичи, пилетина, бифтек, као и кувана јела. У објекту није дозвољена припрема и продаја јела која се прже у дубоком уљу.

Површина баште: 300 m2 на централном платоу + дрвена салетла 20 m2 + 400 m2 на плажи уз могућност постављања плажног бара

Инсталисана снага електричне енергије: 15 Kw

Период закупа: од 15. маја 2023. године до 30. септембра 2027. године

Почетна висина закупнине: 4.000.000,00 динара

Позив на број за уплату депозита: 014103

 

 

 

 • ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ

 

Пословни простор је место на купалишту „Штранд“ у Новом Саду на којем се постављају уређаји за кокице, друге печењарске производе, хладни колач и објекти за извођење забавног програма.

 

 1. ПРОСТОР 5/А -  уз доњу шетну стазу десно од централног платоа

Делатност: припрема и продаја ледених чајева, припрема и продаја ледених колача на наменском уређају, продаја хладних чоколадних, млечних и воћних десерта у кутији (индустријски направљених)

Површина: 8 m2    

Инсталисана снага електричне енергије: 6 Kw

Период закупа: од 15. маја 2023. године до 30. септембра 2027. године

Почетна висина закупнине: 500.000,00 динара

Позив на број за уплату депозита: 014104

*могућност прикључења на воду и канализацију

 

 

УСЛОВИ ЗАКУПА

 

Наведене почетне висине закупнине односе се на сваку појединачну годину закупа.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања имају правна лица и предузетници, под условом да су уписани у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре за обављање делатности која ће се обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора који закупе, као и да су уплатили депозит.

Лица из претходног става, која су у претходном периоду имала закључен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора са Предузећем, могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, ако су уредно измирила обавезе према Предузећу и ако су у претходном периоду наменски користила пословни објекат, односно пословни простор.  

У поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања не могу учествовати лица којима је отказан уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, као и лица која су у спору са Предузећем.

Депозит у износу од 30% почетне висине закупнине пословног објекта, односно пословног простора за који се конкурише уплаћује се на рачун Предузећа 105-800517-04, који се води код АИК банке са позивом на број који је назначен у тексту Огласа, а најкасније два дана пре дана одређеног за отварање понуда.    

Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ“, путем поште или лично, предајом на писарници Предузећа, Нови Сад, Младена Лесковца бр.1 (преко пута Најлон пијаце), призeмље. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и контакт телефон подносиоца писмене понуде.

Правна лица и предузетници који учествују у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања дужни су да доставе следеће исправе:

 • попуњен, оверен и потписан образац писмене понуде (Образац писмене понуде се преузима у Одељењу за правне послове у Предузећу, Нови Сад, Младена Лесковца бр. 1 (преко пута Најлон пијаце), приземље или на интернет страници Предузећа),
 • податке о подносиоцу писмене понуде на основу којих ће бити закључен уговор о закупу (назив правног лица, односно предузетника који подноси пријаву, званична и контакт адреса, матични број, ПИБ, име и презиме одговорног лица, односно предузетника, као и број рачуна на који ће бити могуће извршити повраћај депозита),
 • доказ о уписаној делатности у Регистар привредних субјеката тј. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, који није старији од шест месеци или Решење о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре које није старије од шест месеци, а из ког се може видети да су регистровани за обављање делатности коју ће обављати у оквиру пословног објекта за који подносе понуду,
 • потврду да немају или да су измирили све обавезе према Предузећу (потврду издаје Сектор за економске и финансијске послове Предузећа),
 • доказ о уплати депозита.

 

Рок за доставу понуда је 12. мај 2023. године до 10.00 часова, без обзира на начин доставе, а отварање понуда је јавно и биће одржано истог дана у просторијама Предузећа, Нови Сад, Младена Лесковца бр. 1 (преко пута Најлон пијаце) са почетком у 11.00 часова.

Отварање понуда врши Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања (у даљем тексту: Комисија).

Представник правног лица, пре почетка јавног отварања понуда, Комисији подноси писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, а предузетник фотокопију важеће личне карте или пасоша, а оригинал на увид.

У случају да подносиоца писмене понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пуномоћје за заступање предаје се Комисији пре почетка отварања понуда.

Неблаговремене, непотпуне и понуде у незатвореним ковертама, као и понуде без уплаћеног депозита неће се узимати у разматрање.

Подносилац писмене понуде може се пријавити за више пословних објеката, односно пословних простора, а највише до једне четвртине пословних објеката, односно пословних простора за које се расписује Оглас, под условом да је уплаћен депозит за сваки пословни објекат, односно пословни простор.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда.

Уколико подносилац писмене понуде не учествује у поступку или не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, ГУБИ ПРАВО НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.  Пословни објекат, односно пословни простор додељује се подносиоцу писмене понуде који је понудио највиши износ закупнине.

Уколико за један пословни објекат, односно пословни простор понуђачи доставе исте понуде, Комисија ће на лицу места тражити нове писане понуде у затвореним ковертама, све до избора најповољнијег понуђача.

 

 

 

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине за исти пословни објекат, односно пословни простор и да један или више понуђача немају овлашћеног представника присутног у поступку отварања понуда, првобитно понуђена висина закупнине понуђача који нема овлашћеног представника присутног у поступку отварања понуда сматраће се коначном.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине за исти пословни објекат, односно пословни простор и да ниједан понуђач нема овлашћеног представника присутног у поступку отварања понуда, начин на који ће Комисија рангирати понуде је путем жреба, извлачењем назива понуђача, и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом висином закупнине за исти пословни објекат, односно пословни простор.

Поступак избора најповољније понуде путем жреба обавиће се на следећи начин: Предузеће ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту понуђену висину закупнине за исти пословни објекат, односно пословни простор.

Поступак жреба водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама Предузећа. Комисија ће водити записник о поступку жребања.

Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије понуде имају исту висину закупнине за исти пословни објекат, односно пословни простор. Жребање ће бити обављено тако што ће председник Комисије извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача. Понуђач који буде „извучен“ у жребу имаће предност приликом доделе уговора о закупу.

Комисија ће након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања утврдити предлог најповољнијег понуђача за конкретан пословни објекат, односно пословни простор и доставити га Надзорном одбору Предузећа.

            Надзорни одбор Предузећа ће, најкасније у року од пет дана од дана отварања понуда, донети одлуку о избору најповољнијег понуђача.

Стручне службе Предузећа ће у року од пет дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача, доставити учесницима у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања обавештење о избору најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Обавештење) и позвати изабране учеснике на закључење уговора о закупу.

У Обавештењу учесницима поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања  који су изабрани као најповољнији понуђачи за пословни објекат назначен је износ депозита за утрошак електричне енергије и паушал за утрошак воде и одржавање чистоће, а учесницима поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања за пословни простор као најповољнијим понуђачима за пословни простор назначен је износ паушала за утрошак електричне енергије, воде и одржавање чистоће (у даљем тексту: трошкови коришћења пословног објекта, односно пословног простора), као и износ закупнине.

На понуђену цену порез  на додату вредност пада на терет закупца.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања који је изабран за најповољнијег понуђача, дужан је да у року од пет дана од дана пријема Обавештења изврши уплату трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине.

У случају да учесник у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања који је изабран за најповољнијег понуђача одустане од закупа додељеног пословног објекта, односно пословног простора, односно не уплати износ трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине у наведеном року, губи право на повраћај депозита, а поступак се сматра неуспелим.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања који је изабран за најповољнијег понуђача, након уплате трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износа закупнине, са Предузећем закључује уговор о закупу.

Учеснику у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања који је изабран за најповољнијег понуђача и са којим је закључен уговор о закупу положен депозит биће урачунат у цену закупа.

Учесницима у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања којима није додељен пословни објекат, односно пословни простор, депозит се враћа након спроведеног поступка, а најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања који је изабран за најповољнијег понуђача, дужан је да приликом закључења уговора о закупу пословног објекта Предузећу достави потписану меницу са потписаним меничним овлашћењем као гаранцију за измирење трошкова коришћења пословног објекта, а Предузеће се обавезује да меницу врати најкасније у року од 90 дана од дана измирења обавеза закупца за које је меница издата.

Након закључења уговора о закупу, закупац може да уђе у посед пословног објекта, односно пословног простора.

Закупци пословних објеката, односно пословних простора у обавези су да уплату износа закупнине, за сваку наредну календарску годину, изврше најкасније до 1. фебруара текуће године, а трошкове коришћења пословног објекта, односно пословног простора најкасније до 1. маја текуће године. Износ закупнине, за сваку годину трајања уговора о закупу, усклађиваће се са растом курса евра за сваку годину, а што ће детаљније бити регулисано уговором о закупу.

Закупац, приликом примопредаје пословног објекта, Предузећу уплаћује депозит у висини од 5.000,00 динара на име задуженог инвентара (кључ од објекта, ПП апарат, дводелни судопер са батеријом, бојлер, струјомер, кључ од тоалета и сл.).

Закупац је дужан да пословни објекат, односно пословни простор користи у складу са уговором о закупу и Правилником о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду, те да у закупљеном објекту обавља искључиво делатност која је предвиђена Огласом.

            Учесници у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања дужни су да, у случају закључивања уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду у свему поштују одредбе Правилника, да поштују одредбе уговора о пословно - техничкој сарадњи које Предузеће закључи или је закључило, као и да поштују сваку манифестацију која се у наведеном периоду организује на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, те да у том циљу по налогу Предузећа евентуално уклоне или смање површину баште за време трајања манифестације, уколико се за наведеним укаже потреба и сл.

Додатна обавештења могу се добити на телефон 021/2100 - 286 и 021/455 - 719.

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ