03 Јан 2022
Ј А В Н И  П О З И В  ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ  ПИВА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ  ПИВА

 

  путем прикупљања затворених писаних понуда

 

           

            Предмет јавног позива: Избор најповољнијег понуђача (произвођача пива) ради закључења уговора о пословној сарадњи.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) позива све произвођаче пива са територије Републике Србије да доставе понуде за закључење уговора о пословној сарадњи.

Јавним позивом се жели обезбедити најповољнији понуђач са којим би се закључио уговор о пословној сарадњи у циљу повећања зараде, позитивних маркетиншких ефеката, ширег присуства на тржишту и побољшања квалитета пружених услуга за сваку од уговорних страна.

Предмет уговора:

  • продаја робе из асортимана произвођача пива у пословним објектима и пословним просторима на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, који су од стране Предузећа издати у закуп трећим лицима.

Предузеће се обавезује:

  • да уговором са закупцима пословних објеката и пословних простора на купалишту „Штранд“, исте обавеже на стално присуство точилице за пиво, робе из асортимана произвођача пива, као и остале брендиране опреме произвођача пива.

Право учешћа у овом позиву имају правна лица и предузетници који су регистровани као произвођач пива код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар.

Уговор се закључује на период од четири године, с тим да исти исти ступа на снагу и примењује се почев од 17. маја 2022. године.

Почетна цена за остварење пословне сарадње за једну годину износи: 8.500.000,00 динара, без ПДВ-а.  

Понуде испод почетне вредности биће одбијене као неприхватљиве.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се да је иста дата без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена цена, а елементи критеријума дефинисани су у склопу Конкурсне документације, број: 8321/2 од 31.12.2021. године, која садржи детаљне услове за учешће у поступку доделе уговора и која чини саставни део овог јавног позива (у даљем тексту: Конкурсна документација).

Конкурсна документација се преузима у просторијама Предузећа у Новом Саду, ул. Младена Лесковца 1, у правној служби, на I спрату, сваког радног дана у периоду од 9,00 до 13,00 часова.

Понуђач је обавезан да за учествовање у поступку избора понуђача уплати депозит у износу од 850.000,00 динара на текући рачун Предузећа, број: 105-800517-04 код АИК банке, са позивом на број: 01-8321/1 најкасније до 11. јануара 2022. године до 15,00 часова.

Сва заинтересована лица која изврше уплату депозита ради учешћа у поступку избора понуђача, дужна су да доставе потписану Изјаву о одрицању од права на повраћај депозита (саставни део Конкурсне документације), за случај да након отварања понуда стекну статус изабраног понуђача услед најповољније понуде, а да након тога одустану од потписивања уговора.        

У случају да изабрани најповољнији понуђач одустане од своје понуде или не потпише уговор у остављеном року губи право на повраћај депозита, а понуда следећег најповољнијег понуђача на ранг листи биће прихваћена као најповољнија.           

Понуђачу, чија понуда буде прихваћена и изабрана као најповољнија, уплаћени износ депозита ће се урачунати у понуђену цену, док ће осталим понуђачима, након окончања поступка отварања понуда, бити враћен износ депозита положеног за учествовање у поступку избора понуђача.

Правна лица и предузетници који учествују у поступку подношења понуда дужни су да доставе следеће исправе:  

  1. извод из регистра Агенције за привредне регистре (за правна лица и предузетнике), односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
  2. доказ о уплати депозита
  3. потписан образац понуде (образац 5) из Конкурсне документације)
  4. потписан модел уговора (образац 6) из Конкурсне документације)
  5. Потписана Изјава о одрицању од права на повраћај депозита (образац 6.2) из Конкурсне документације).

 

Докази о испуњености услова (тач. 1. и 2.) могу се достављати у неовереним копијама, а Предузеће може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 3 (три) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Предузеће ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуде се могу поднети непосредно или путем поште.

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:  ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21127 Нови Сад, Младена Лесковца 1, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,НЕ ОТВАРАТИ – за Комисију за спровођење јавног позива и отварање понуда за закључење уговора са најповољнијим понуђачем – произвођачем пива - ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ“, поштом или лично на писарници Предузећа.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, контакт телефон, е-маил адресу, као и име особе за контакт понуђача.

Понуда се подноси на обрасцу понуде који је саставни део Конкурсне документације, иста мора бити јасна, недвосмислена, читко написана, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и потписаана од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за подношење понуда је 12. јануар 2022. године до 10,00 часова, без обзира на
начин доставе.

Отварање понуда ће се обавити 12. јануара 2022. године у 11,00 часова, у просторијама Предузећа, Нови Сад, Младена Лесковца 1, колегијум сала на I спрату.

Понуђач је у обавези да уплати половину укупно понуђеног износа са ПДВ - ом за све четири године пословне сарадње у року од максимално 3 (три) дана од дана закључења уговора о пословној сарадњи, а преостали уговорени износ ће се уплаћивати на рачун Предузећа у три једнаке годишње рате.

Представник правног лица, пре почетка јавног отварања понуда, Комисији подноси писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, а предузетник фотокопију важеће личне карте или пасоша, а оригинал на увид.

У случају да подносиоца писмене понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пуномоћје за заступање предаје се Комисији пре почетка отварања понуда.

Одлука о додели уговора доноси се у року од 30 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт:

Кристина Пуповац, тел.: 021/2100-286, 064/369-8518, e- mail: kristina.pupovac@zelenilo.com.