1

 

Na osnovu člana 25. Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14, 39/14, 19/15 i 24/15) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 135. sednici od 26. maja 2017. godine, raspisuje

 

O G L A S

O JAVNOJ LICITACIJI ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA, ODNOSNO POSLOVNOG PROSTORA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU

  1. UVOD

 

Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor daje se u zakup za period od 20. juna do 30. septembra 2017. godine, na osnovu Oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Oglas), putem javne licitacije, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Pravilnik).

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) ovim putem oglašava izdavanje u zakup putem javne licitacije sledeće poslovne objekte, odnosno poslovni prostor:

 

  1. POSLOVNI OBJEKTI

Poslovni objekat je ugostiteljski objekat, kiosk i pult, ispred kojih može biti postavljena bašta, odnosno teren za mini golf.

 

A) PULTOVI

 

  1. PULT BROJ 3 – na srednjoj šetnoj stazi, gledano od centralnog platoa prema mostu Slobode

 

Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: girosa, pica parče, tortilji, raznih vrsta salata, sendviča. U objektu nije dozvoljena priprema i prodaja kuvanih jela, roštilja, proizvoda od kiselog testa koji se prže u dubokom ulju, kuvanog kukuruza, kokica, kao ni alkoholnih i bezalkoholnih pića, ni toplih napitaka

Površina bašte: objekat nema baštu

Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 500.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014102

 

  1. PULT BROJ 7 – na centralnom platou, uz donju šetnu stazu, prema istoku kupališta

 

Delatnost: zabavne igre na automatima ili kozmetičke usluge i usluge masaže

Površina bašte: objekat nema baštu

Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 100.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014104

B) KIOSCI

  1. KIOSK BROJ 1 – na centralnom platou, desno od ulaza br. 1, uz ogradu kupališta

 

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, priprema i prodaja hrane, i to: roštilja (desno uz objekat)

Površina bašte: 50 m2

Instalisana snaga električne energije: 20 Kw 2

 

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 500.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014105

 

  1. KIOSK BROJ 4 – ŠPIC – u novom delu kupališta, na špicu

 

Delatnost: prodaja hrane i pića

Površina bašte: 400 m2

Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 1.500.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014106

V) UGOSTITELJSKI OBJEKTI

 

  1. OBJEKAT BROJ 2, 3 i 4 – desno od centralnog platoa (zidani objekti)

 

Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: mekika, krofni i ostalih proizvoda od kiselog testa, pica, pomfrita, girica. U ovim objektima nije dozvoljena priprema ni prodaja kuvanih jela, roštilja, kao ni prodaja alkoholnih, bezalkoholnih pića ni toplih napitaka

Površina bašte: objekti nemaju baštu, priprema i prodaja hrane se vrši u objektima

Instalisana snaga električne energije: 20 Kw po objektu

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 2.000.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014108

 

  1. OBJEKAT BROJ 5 i 6 – desno od centralnog platoa (zidani objekti)

 

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka i priprema i prodaja hrane, i to: pice, burgeri, kineska hrana, paste, kuvana jela: supe i čorbe. U objektima nije dozvoljena priprema i prodaja roštilja, proizvoda od kiselog testa koji se prže u dubokom ulju, kuvanog kukuruza i kokica

Površina bašte: 30 m2

Instalisana snaga električne energije: 20 Kw po objektu

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 700.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014109

 

  1. OBJEKAT BROJ 9 – na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

 

Delatnost: priprema i prodaja bezalkoholnih napitaka, ceđenih sokova, voćnih koktela, seckanog voća, voćnih salata i voćnih kupova, palačinki i sladoleda na kugle

Površina bašte: objekat nema baštu

Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 100.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014112

 

III. POSLOVNI PROSTOR

 

Poslovni prostor je mesto na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu na kojem se postavljaju uređaji za kokice i druge pečenjarske proizvode i objekti za izvođenje zabavnog programa. 3

 

A) UREĐAJI ZA KOKICE, DRUGE PEČENJARSKE PROIZVODE, „HOT DOG” i sl.

 

  1. PROSTOR BROJ 5/A – na donjoj šetnoj stazi u starom delu kupališta, desno od centralnog platoa (pored prostora broj 3/A)

 

Delatnost: priprema i prodaja „hot-dog” na namenskim kolicima

Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

Period zakupa: od 20. juna do 30. septembra 2017. godine

Početna cena: 150.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014120

USLOVI ZAKUPA

Navedene početne cene odnose se na ceo period od 20. juna do 30. septembra 2017. godine.

Pravo učešća na javnoj licitaciji (u daljem tekstu: licitacija) imaju pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da su upisani u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora koji zakupe, kao i da su uplatili kauciju.

Lica iz prethodnog stava, koja su u prethodnom periodu imala zaključen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora sa Preduzećem, mogu učestvovati na licitaciji, ako su uredno izmirila obaveze prema Preduzeću i ako su u prethodnom periodu namenski koristila poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

Na licitaciji ne mogu učestvovati lica kojima je otkazan ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.

Licitacija će biti održana dana  15. juna 2017. godine u prostorijama Preduzeća, Sutjeska 2 (II sprat Spensa), i to:

u 10,00 časova: registracija svih učesnika licitacije; a

u 12,00 časova: licitacija.

Kaucija u iznosu od 30% početne cene poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji se konkuriše uplaćuje se na račun Preduzeća 105-800517-04, koji se vodi kod AIK banke, sa pozivom na broj, koji je naznačen u tekstu Oglasa, a najkasnije jedan dan pre dana određenog za održavanje licitacije.

Registraciju učesnika za učešće na licitaciji vrši Komisija za sprovođenje postupka licitacije (u daljem tekstu: Komisija).

Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju na licitaciji dužni su da, uz prijavu za učešće na licitaciji, dostave sledeće isprave:

– dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata, tj. Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od šest meseci, a iz kog se može videti da su registrovani za obavljanje delatnosti koju će obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji podnose prijavu,

– podatke o učesniku na licitaciji na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o zakupu (naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi prijavu, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB, ime i prezime odgovornog lica, odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj kaucije),

– potvrdu da nemaju ili da su izmirili sve obaveze prema Preduzeću (potvrdu izdaje Sektor za ekonomske i finansijske poslove Preduzeća), i

– dokaz o uplati kaucije.

 

U slučaju da učesnika licitacije zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika. Punomoćje za zastupanje na licitaciji predaje se Komisiji prilikom registracije, odnosno pre početka licitacije. 4

 

Prilikom licitacije učesnik može da ponudi isključivo iznos zakupnine koji je za licitacioni korak viši od početne cene, odnosno od prethodno izlicitiranog iznosa zakupnine.

Licitacioni koraci iznose:

– za poslovne objekte, odnosno poslovne prostore čija je početna cena u rasponu od 100.000,00 do 999.999,00 dinara, licitacioni korak iznosi: 10.000,00 dinara; i

– za poslovne objekte, odnosno poslovne prostore čija je početna cena preko 1.000.000,00 dinara, licitacioni korak iznosi: 100.000,00 dinara.

Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor dodeljuje se učesniku licitacije koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

Komisija će nakon sprovedene licitacije utvrditi predlog najpovoljnijeg ponuđača za konkretan poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i dostaviti ga Nadzornom odboru Preduzeća.

Nadzorni odbor Preduzeća će najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja licitacije doneti odluku o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Stručne službe Preduzeća će najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora dostaviti obaveštenje o odluci Nadzornog odbora Preduzeća učesnicima licitacije (u daljem tekstu: Obaveštenje).

U Obaveštenju učesnicima licitacije, kojima je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, naznačen je iznos depozita za utrošak električne energije i paušal za utrošak vode i održavanje čistoće, a učesnicima licitacije kojima je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog prostora naznačen je iznos paušala za utrošak električne energije, vode i održavanje čistoće (u daljem tekstu: troškovi korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora), kao i iznos zakupnine.

Na izlicitiranu cenu, porez na dodatu vrednost pada na teret zakupca.

Učesnik licitacije kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, dužan je da, u roku od pet dana od dana prijema Obaveštenja, izvrši uplatu troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine.

U slučaju da učesnik licitacije, kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, odustane od zakupa dodeljenog poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, odnosno ne uplati iznos troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine u navedenom roku, učesnik licitacije gubi pravo na povraćaj kaucije, a Komisija će poslovni objekat, odnosno poslovni prostor ponuditi sledećem učesniku licitacije, koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Ukoliko učesnik licitacije koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora ne prihvati ponudu, licitacija za taj poslovni objekat, odnosno poslovni prostor smatra se neuspelom.

Učesniku licitacije kome je dodeljen u zakup poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i sa kojim je zaključen ugovor o zakupu, kaucija se uračunava u cenu zakupa.

Učesnicima licitacije kojima nije dodeljen poslovni objekat, odnosno poslovni prostor, kaucija se vraća nakon sprovođenja licitacije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Učesnik na licitaciji kome je dodeljen u zakup poslovni objekat, odnosno poslovni prostor, nakon uplate troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznosa zakupnine, sa Preduzećem zaključuje ugovor o zakupu.

Učesnik licitacije, kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, dužan je da prilikom potpisivanja ugovora o zakupu, Preduzeću dostavi potpisanu menicu sa potpisanim meničnim ovlašćenjem kao garanciju za izmirenje troškova korišćenja poslovnog objekta, a Preduzeće se obavezuje da menicu vrati najkasnije u roku od 90 dana od dana izmirenja obaveza zakupca za koje je menica izdata.

Nakon zaključenja ugovora o zakupu, zakupac može da preuzme poslovni objekat, odnosno poslovni prostor u zakup.

Zakupac, prilikom primopredaje poslovnog objekta, Preduzeću uplaćuje depozit u visini od 5.000,00 dinara na ime zaduženog inventara (ključ od objekta, PP aparat, dvodelni sudoper sa baterijom, bojler, strujomer, ključ od toaleta i sl.).

Zakupac je u obavezi da u zakupljenom objektu obavlja delatnost koja je predviđena Oglasom. 5

Učesnici licitacije dužni su da, u slučaju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu u svemu poštuju odredbe Pravilnika, da poštuju odredbe ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji koje Preduzeće zaključi ili je zaključilo, kao i da poštuju svaku manifestaciju koja se u navedenom periodu organizuje na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, te da u tom cilju po nalogu Preduzeća eventualno uklone ili smanje površinu bašte za vreme trajanja manifestacije, ukoliko se za navedenim ukaže potreba i sl.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 021/2100 – 286 i 021/455 – 719.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

Broj: 014.1- 4202/5-1

Datum: 26. maj 2017. godine

Novi Sad