JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

OGLAŠAVA

PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

 • TRAKTOR TORPEDO DAJC  4505
 • CISTERNA MAJEVICA 3,500 litara
 • RASTURIVAČ STAJSKOG ĐUBRIVA RIWK MASCHINBAU
 • KOSAČICA B -700, IB: 7057
 • KOSAČICA B -700, IB: 7063
 • KOSAČICA B -700, IB: 6514
 • KOSAČICA WIDE CUT, IB: 7083
 • KOSAČICA WIDE CUT, IB: 7084
 • KOSAČICA WIDE CUT, IB: 7085
 • KOSAČICA WIDE CUT, IB: 7090
 • KOSAČICA K-700, IB: 65143
 • KOSAČICA K – 700,IB: nema
 • KOSAČICA K-700, IB: 7066
 • KOSAČICA B – 700, IB: nema
 • KOSAČICA K – 700, IB: nema
 1. KOSAČICA K -700, IB: 7528
 2. KOSAČICA B -700, IB:7516
 3. KOSAČICA K -700, IB: nema
 4. KOSAČICA K -700, IB:6902
 5. KOSAČICA K -700, IB:6380
 6. KOSAČICA K -700, IB:nema
 7. KOSAČICA B -700, IB:7065
 8. KOSAČICA K -700, IB:nema
 9. KOSAČICA K -700, IB:nema
 10. KOSAČICA B -700, IB:7523
 11. KOSAČICA B -700, IB:7526
 12. KOSAČICA B -700, IB:7056
 13. KOSAČICA K -700, IB:77056
 14. KOSAČICA B -700, IB:7055
 15. KOSAČICA K -700, IB:7519
 16. KOSAČICA K -700, IB:nema
 17. KOSAČICA B -700, IB:7064
 18. KOSAČICA K -700, IB:7060
 19. KOSAČICA B -700, IB:5962
 20. KOSAČICA K -700, IB:7468
 21. KOSAČICA B -700, IB:7517
 22. RAJDER, IB: nema
 23. RAJDER, IB: 6752
 24. TOMA VINKOVIĆ 821, IB: 6076
 25. TOMA VINKOVIĆ 821, IB: nema
 26. TOMA VINKOVIĆ 1218, IB: nema
 27. KOSAČICA TRAKTOR AGRIJA IB: 5968
 28. KUTA GORENJE, IB: nema
 29. KOSAČICA, B- 700, IB: 7062
 30. RIKO RUKA
 31. ATOMIZER
 32. AUTOMOBIL OMEGA
 33. MAŠINA ZA MEŠANJE PODLOGE ZA PEČURKE (težina oko 2 tone)
 34. PLOVEĆA PLATFORMA „LOKVANJ“

 

–          Oglasom se želi obezbediti najpovoljniji ponuđač sa kojim bi se zaključio ugovor o kupovini svih navedenih rashodovanih sredstava zajedno

–          Utovar i transport rashodovanih sredstava vrši izabrani ponuđač sa svojom radnom snagom, opremom i o svom trošku

–          Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je: cena (ukupno najviša ponuđena cena)

–          UKUPNA početna cena za sva navedena rashodovana sredstva iznosi:  488.400,00 dinara (bez PDV-a)

–          Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu biće izabrana ponuda ponuđača koji bude ponudio kraći rok isplate ponuđene cene, a koji ne može biti duži od 30 dana

–          Rok za odnošenje rashodovanih sredstava je 15 dana od dana zaključenja ugovora

–          U ponudi je potrebno navesti:

 • naziv, sedište i adresu ponuđača, matični broj, šifru delatnosti i broj računa
 • ponuđenu cenu koja ne može biti niža od početne cene
 • rok za isplatu ponuđene cene

–          Najpovoljniji ponuđač koji bude izabran i pozvan da zaključi ugovor biće obavezan da na ime obezbeđenja plaćanja dostavi blanko menicu sa meničnim ovlašćenjem, kopijom OP obrasca i depo kartona, kao i registraciju menice kod NBS

–          U slučaju da ponuđač ne potpiše kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana od dana prijema obaveštenja, smatraće se da je odustao od kupovine, te će zaključenje ugovora biti ponuđeno sledećem ponuđaču sa liste

–          Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu:

 • izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR-a
 • rešenje o saglasnosti za obavljanje delatnosti sa otpadom, izdato od nadležnog organa
 • rešenje o ispunjenosti uslova sa aspekta zaštite životne sredine za postupanje sa tačno navedenim vrstama otpada izdato od strane nadležnog ministarstva
 • izjavu ponuđača da će rashodovana sredstva kupiti u viđenom stanju
 • dokaz o uplati depozita za učestvovanje u javnom oglasu

–          Ponuđač je obavezan da za učestvovanje u javnom oglasu uplati depozit u iznosu od 10% od početne cene na tekući račun Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad broj 105-800517-04 kod AIK Banke sa pozivom na broj 014-10696

–          Rok za dostavu ponuda je 02.12.2013. godine do 12 časova bez obzira na način dostave.

–          Zainteresovani, rashodovana sredstva, kao i procenjene vrednosti za svako pojedinačno rashodovano sredstvo mogu da pogledaju od ponedeljka, 25.11.2013. godine do 29.11.2013. godine u JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, RJ Mehanizacija, u Novom Sadu, Bulevar kneza Miloša bb, svakim radnim danom u periodu od 10 do 13 časova ili da dobiju sve potrebne informacije kod kontakt osobe Jovančević Aleksandra, na telefone 021/403-178 i 062/8058-243

–          Ponude će se otvarati komisijski, a o rezultatima javno prikupljenih ponuda ponuđači će biti obavešteni u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda

–          Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično ili poštom na adresu: JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, I sprat, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Ponuda za kupovinu rashodovanih sredstava – ne otvaraj“, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i kontakt telefon

–          Napotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati

–          Zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije putem telefona 021/403-178 i 062/8058-243, a kontakt osoba je Jovančević Aleksandar.

 

 

JAVNO KOMUNANO PREDUZEĆE

„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

Broj:          014-10696

Datum:       21.11.2013. godine