ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

ОГЛАШАВА

ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ СРЕДСТАВА

путем прикупљања затворених писаних понуда

 

 • ТРАКТОР TORPEDO DAJC  4505
 • ЦИСТЕРНА МАЈЕВИЦА 3,500 литара
 • РАСТУРИВАЧ СТАЈСКОГ ЂУБРИВА RIWK MASCHINBAU
 • КОСАЧИЦА Б -700, ИБ: 7057
 • КОСАЧИЦА Б -700, ИБ: 7063
 • КОСАЧИЦА Б -700, ИБ: 6514
 • КОСАЧИЦА WIDE CUT, ИБ: 7083
 • КОСАЧИЦА WIDE CUT, ИБ: 7084
 • КОСАЧИЦА WIDE CUT, ИБ: 7085
 • КОСАЧИЦА WIDE CUT, ИБ: 7090
 • КОСАЧИЦА К-700, ИБ: 65143
 • КОСАЧИЦА К – 700,ИБ: нема
 • КОСАЧИЦА К-700, ИБ: 7066
 • КОСАЧИЦА Б – 700, ИБ: нема
 • КОСАЧИЦА К – 700, ИБ: нема
 1. КОСАЧИЦА К -700, ИБ: 7528
 2. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7516
 3. КОСАЧИЦА К -700, ИБ: нема
 4. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:6902
 5. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:6380
 6. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:нема
 7. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7065
 8. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:нема
 9. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:нема
 10. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7523
 11. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7526
 12. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7056
 13. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:77056
 14. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7055
 15. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:7519
 16. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:нема
 17. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7064
 18. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:7060
 19. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:5962
 20. КОСАЧИЦА К -700, ИБ:7468
 21. КОСАЧИЦА Б -700, ИБ:7517
 22. РАЈДЕР, ИБ: нема
 23. РАЈДЕР, ИБ: 6752
 24. ТОМА ВИНКОВИЋ 821, ИБ: 6076
 25. ТОМА ВИНКОВИЋ 821, ИБ: нема
 26. ТОМА ВИНКОВИЋ 1218, ИБ: нема
 27. КОСАЧИЦА ТРАКТОР АГРИЈА ИБ: 5968
 28. КУТА ГОРЕЊЕ, ИБ: нема
 29. КОСАЧИЦА, Б- 700, ИБ: 7062
 30. РИКО РУКА
 31. АТОМИЗЕР
 32. АУТОМОБИЛ ОМЕГА
 33. МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ ПОДЛОГЕ ЗА ПЕЧУРКЕ (тежина око 2 тоне)
 34. ПЛОВЕЋА ПЛАТФОРМА „ЛОКВАЊ“

 

–          Огласом се жели обезбедити најповољнији понуђач са којим би се закључио уговор о куповини свих наведених расходованих средстава заједно

–          Утовар и транспорт расходованих средстава врши изабрани понуђач са својом радном снагом, опремом и о свом трошку

–          Критеријум за избор најповољније понуде је: цена (укупно највиша понуђена цена)

–          УКУПНА почетна цена за сва наведена расходована средства износи:  488.400,00 динара (без ПДВ-а)

–          Уколико два или више понуђача понуде исту цену биће изабрана понуда понуђача који буде понудио краћи рок исплате понуђене цене, а који не може бити дужи од 30 дана

–          Рок за одношење расходованих средстава је 15 дана од дана закључења уговора

–          У понуди је потребно навести:

 • назив, седиште и адресу понуђача, матични број, шифру делатности и број рачуна
 • понуђену цену која не може бити нижа од почетне цене
 • рок за исплату понуђене цене

–          Најповољнији понуђач који буде изабран и позван да закључи уговор биће обавезан да на име обезбеђења плаћања достави бланко меницу са меничним овлашћењем, копијом ОП обрасца и депо картона, као и регистрацију менице код НБС

–          У случају да понуђач не потпише купопродајни уговор у року од 7 дана од дана пријема обавештења, сматраће се да је одустао од куповине, те ће закључење уговора бити понуђено следећем понуђачу са листе

–          Документација коју је потребно доставити уз понуду:

 • извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а
 • решење о сагласности за обављање делатности са отпадом, издато од надлежног органа
 • решење о испуњености услова са аспекта заштите животне средине за поступање са тачно наведеним врстама отпада издато од стране надлежног министарства
 • изјаву понуђача да ће расходована средства купити у виђеном стању
 • доказ о уплати депозита за учествовање у јавном огласу

–          Понуђач је обавезан да за учествовање у јавном огласу уплати депозит у износу од 10% од почетне цене на текући рачун Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број 105-800517-04 код АИК Банке са позивом на број 014-10696

–          Рок за доставу понуда је 02.12.2013. године до 12 часова без обзира на начин доставе.

–          Заинтересовани, расходована средства, као и процењене вредности за свако појединачно расходовано средство могу да погледају од понедељка, 25.11.2013. године до 29.11.2013. године у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, РЈ Механизација, у Новом Саду, Булевар кнеза Милоша бб, сваким радним даном у периоду од 10 до 13 часова или да добију све потребне информације код контакт особе Јованчевић Александра, на телефоне 021/403-178 и 062/8058-243

–          Понуде ће се отварати комисијски, а о резултатима јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од пет дана од дана истека рока за подношење понуда

–          Понуде се достављају у затвореним ковертама лично или поштом на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, I спрат, 21000 Нови Сад, са назнаком „Понуда за куповину расходованих средстава – не отварај“, а на полеђини назив понуђача, адресу и контакт телефон

–          Напотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати

–          Заинтересовани могу добити додатне информације путем телефона 021/403-178 и 062/8058-243, а контакт особа је Јованчевић Александар.

 

 

ЈАВНО КОМУНАНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број:          014-10696

Датум:       21.11.2013. године