На основу члана 12. став 1. тачка 21. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 28/14) и члана 25. став 1. алинеја двадесетпрва Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 14. марта 2013. године, а у вези са Закључком Скупштине Града Новог Сада, број: 01-020-186/2014-I од 29. децембра 2014. године  Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, објављује

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

путем прикупљања затворених писаних понуда

 

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) планира отварање Дино парка у Новом Саду у Железничком парку, на Булевару Јаше Томића на парцели број 4967/4 КО Нови Сад I, која је Закључком Скупштине Града Новог Сада, број: 01-020-186/2014-I од 29. децембра 2014. године, дата на управљање и коришћење Предузећу.

Предузеће позива све заинтересоване привредне субјекте да доставе понуде за закључење уговора, а у циљу повећања зараде, позитивних маркентиншких ефеката, ширег присуства на тржишту и побољшања квалитета пружених услуга за сваку од уговорних страна.

Предмет уговора би био:

 • закуп минимум 15 покретних реплика животиња диносауруса, и најмање 5 статичних реплика,
 • период закупа би био 5 година, и
 • почетна висина закупа износи најмање 50% прихода од продаје улазница.

 

Понуђач је дужан да обезбеди следеће врсте реплика:

 1. T-Rex: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; трептање очима; померање предњег дела, грудни кош; померање предњих ногу; махање репом; потребна димензија L-13m, H-5.5m; потрошња макс 1200W – 1 ком.

 

 1. Apatosaurus: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; померање предњег дела, видљиво дисање на стомаку; махање репом; потребна димензија L-10m, H-4m, потрошња макс 800W – 1 ком.

 

 1. Allosaurus: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком, померање главе у две осе, горе-доле и лево десно, трептање очима, померање предњег дела, видљиво дисање на стомаку, померање предњих ногу, махање репом, потребна димензија L-6m, H-2.3m, потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Spinosaurus: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком, померање главе у две осе, горе-доле и лево десно, трептање очима, померање предњег дела, видљиво дисање на стомаку, померање предњих ногу, махање репом, потребна димензија L-4m, H-1.5m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Parasaurolophus: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; трептање очима; померање предњег дела, лево –десно; померање предњих ногу; махање репом; потребна димензија L-5m, H-1,8m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Ankylosaurus: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; трептање очима; померање предњег дела, видљиво дисање на стомаку; махање репом; потребна димензија L-5m, H-1.3m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Dilophosaurus: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; трептање очима; померање предњег дела; померање предњих ногу; махање репом; потребна димензија L-5m, H-2m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Irritator: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; трептање очима; померање предњег дела, видљиво дисање на стомаку; померање предњих ногу; махање репом; потребна димензија L-5m, H-1,7m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Stegosaurus: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; померање предњег дела, видљиво дисање на стомаку; махање репом; потребна димензија L-4m, H-1.2m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Triceratops (глава): механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; трептање очима; потребна димензија L-3m, H-1m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Oviraptor: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; померање задњег дела; махање репом; потребна димензија L-3m, H-1m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Velociraptor: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; померање задњег дела; махање репом; потребна димензија L-3.5m, H-1.1m; потрошња макс 400W – 1 ком

 

 1. Pteranodon: механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево десно; махање крилима; потребна димензија/распон крила L-3.5m, H-1m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Brachiosaurus (само врат диносауруса): механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у једној оси, лево-десно; потребна димензија L-7m; потрошња макс 250W – 1 ком.

 

 1. Boa (instalacija na posebnom delu): механичка змија са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево-десно; померање предњег дела; махање репом; испуштање воде из уста змије; потребна димензија L-10m, потрошња макс 400W – 1 ком.

 

 1. Protoceratops (на јајима): механички диносаурус са синхронизованим отварањем и затварањем уста са звуком; померање главе у две осе, горе-доле и лево-десно; трептање очима; померање трбуха у циљу избацивања јаја – 500 ком; махање репом; потребна димензија L-3 m, H-0.7m; потрошња макс 400W – 1 ком.

 

Носилац посла, односно пројекта би било Предузеће.

Цене улазница би одредило Предузеће уз сагласност Градског већа Града Новог Сада. Предузеће би се сагласило да овлашћени представник привредног субјекта, које понуди реплике у закуп, врши контролу продатих улазница.

Најповољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди најнижи проценат висине закупа реплика у односу на почетну висину закупа реплика, која износи најмање 50% прихода од продаје улазница за понуђача, односно која Предузећу омогућава највећи проценат прихода од продаје улазница.

 

Предузеће би се обавезало да обезбеди:

 • струјни прикључак за редовно напајање струјом и водом,
 • да комплетно огради простор на коме би реплике биле постављене,
 • партерно уређење и одржавање шетних стаза и зеленила, и
 • да се на поменутој локацији изгради јавни тоалет за потребе посетилаца Дино парка, водећи рачуна о деци, инвалидима и другим категоријама посетилаца.

 

Привредни субјект које понуди реплике (у даљем тексту: понуђач) би био у обавези:

 • да брине о одржавању реплика датих у закуп,
 • да обезбеди комплетно физичко – техничко обезбеђење целокупног простора и посетилаца,
 • да обезбеди противпожарну заштиту,
 • да обезбеди заштиту на раду,
 • да обезбеди заштиту животне средине, и
 • да обезбеди одржавање тоалета, сакупљање и одношење смећа.

 

Понуђач је дужан да све радове заврши и изврши испоруку реплика у року од 45 дана од дана потписивања уговора.

Уговор би био закључен на период од 5 година.

Уз понуду је потребно доставити:

 1. податке о понуђачу (назив, седиште и адресу понуђача, матични број, ПИБ, шифру делатности и број рачуна),
 2. доказ да је уписан у регистар привредних субјеката,
 3. доказ да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
 4. доказ да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива, односно слања понуда, и
 5. доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

 

Рок за доставу понуда је 7 (седам) дана од дана објављивања овог позива у средствима јавног информисања, без обзира на начин доставе, а отварање понуда биће јавно, наредног дана у Управној згради Предузећа, на адреси: Нови Сад, Сутјеска 2.

Понуде ће се отварати комисијски, а понуђачи ће бити писаним путем обавештени о резултатима отварања понуда у року од 7 (седам) дана од дана отварања истих.

Присуство овлашћених представника понуђача је могуће, уз писано овлашћење за лице које присуствује, издато од стране законског заступника привредног субјекта – понуђача. Наведено овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда биће предато комисији, непосредно пре почетка јавног отварања понуда.

Понуђач који од стране Предузећа добије писано обавештење да је његова понуда прихваћена и изабрана за најповољнију, у обавези је да у року од 7 (седам) дана од пријема писаног обавештења приступи закључењу уговора.

У случају да понуђач не потпише уговор у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења, сматраће се да је одустао од закључења истог, те ће закључење уговора бити понуђено следећем понуђачу са листе.

Понуде се достављају у затвореним ковертама лично или поштом на адресу: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, I спрат Спенс – а, 21000 Нови Сад, са назнаком „Понуда за Дино парк – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини: назив понуђача, адресу и контакт телефон.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Заинтересовани могу добити додатне информације путем телефона: 021/21-00-286, у периоду од 08.00 до 14.00 часова.