Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, broj: 014.1-10393/3 od 30. oktobra 2019. godine, Odluke broj: 014.1-7294/5 od 10. novembra 2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za prodaju osnovnih sredstava putem prikupljanja pisanih ponuda, broj: 01-7521 od 19. novembar 2020. godine, Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo” Novi Sad, objavljuje

OGLAS
ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

 

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) oglašava javnu prodaju putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda za sledeća osnovna sredstva prema utvrđenim početnim cenama, i to:


Redni broj Naziv osnovnog sredstva Registarska oznaka Godina proizvodnje Procenjena vrednost (RSD)
1. ZASTAVA RIVAL 35.8 PRODUŽENA KABINA neregistrovan 1998.
50.000,00 dinara
2. TERETNO VOZILO FIAT DUCATO neregistrovan 1998.
35.000,00 dinara
3. TAM 190 KIPER DIZEL T-15 neregistrovan 1987. 120.000,00 dinara
4. PRIKOLICA BEZ INSTALACIJE
(za motokultivator) neregistrovan 1992.
5. 000,00 dinara
5. TRAKTOR TV 319 neregistrovan 1992. 35.000,00 dinara
6. KOMUNALNI TRAKTOR TV 319 neregistrovan 1992.
50.000,00 dinara
7. TRAKTOR KOMUNALNI neregistrovan / 70.000,00 dinara
8. TRAKTOR TOMA VINKOVIĆ neregistrovan 1998. 70.000,00 dinara
9. PRIKOLICA JEDNOOSOVINSKA 1.5 t- FA neregistrovan 2002.
12.000,00 dinara
10. SEJAČICA ZA TRAVU / 1992. 10.000,00 dinara
11. PRSKALICA-TRAKTORSKA / 2006. 5.000,00 dinara
12. VERMER TS UREĐAJ ZA ČUPANJE / 1992.
35.000,00 dinara
13. PLUG „LEOPARD II br. 8255“ / 1992. 12.000,00 dinara
14. IVERAČ ZA IVERENJE GRANJA FARMI / 1999.
35.000,00 dinara
15. ATOMIZER model P 600/CTF / 2001. 4.000,00 dinara
16.
AUTOMOBIL ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI MAX neregistrovan 2009.
30.000,00 dinara
17.
AUTOMOBIL ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI MAX neregistrovan 2009.
30.000,00 dinara
18.
AUTOMOBIL ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLI MAX neregistrovan 2009.
30.000,00 dinara


2.
Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i to putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike, i biće prodata po najvišoj ponuđenoj ceni (koja ne može biti manja od početne cene).

3.
Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica, osim članova imenovane komisije za prodaju osnovnih sredstava putem prikupljanja pisanih ponuda.
Učesnici su dužni da dostave sledeće isprave:
– popunjen i potpisan obrazac ponude
– izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre ukoliko je učesnik pravno lice ili preduzetnik, a ukoliko je učesnik fizičko lice fotokopiju važeće lične karte ili drugog ličnog dokumenta sa slikom
– dokaz o uplati kaucije.

Obrazac ponude se može preuzeti na internet stranici preduzeća www.zelenilo.com, u Odeljenju za pravne poslove (pisarnica) na lokaciji Temerinski put bb, u radnoj jedinici Mehanizacija – vozni park i mašinska radionica, na lokaciji Temerinski put bb i u radnoj jedinici Limani na lokaciji Bulevar despota Stefana bb.

U postupku prikupljanja pisanih ponuda ne mogu učestvovati lica koja imaju neizmirene obaveze prema Preduzeću, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.

4.
Svi učesnici dužni su da polože kauciju za učešće u postupku prikupljanja pisanih ponuda u iznosu od 10 % od početne cene osnovnog sredstva, navedene u specifikaciji u tački 1. ovog oglasa, i to uplatom novčanih sredstava na tekući račun Preduzeća, br. 105-800517-04 koji se vodi kod AIK banke, uz naznaku: “Kaucija za predmet ponude redni broj ______“, a najkasnije jedan dan pre dana određenog za otvaranje ponuda.

Učesnici nemaju pravo na povraćaj uplaćene kaucije, ako odustanu od zaključenja kupoprodajnog ugovora ili ako ne uplate kupoprodajnu cenu u roku 2 (dva) dana od dana obaveštenja o dodeli ugovora.
Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaključenja postupka otvaranja ponuda na isti način kako je i položena.

5.
Ponuda (za jedno ili više vozila) sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj i zapečećenoj koverti na adresu: JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Temerinski put bb, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI-PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTVA“, poštom ili lično preko pisarnice.
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, kontakt telefon ponuđača.

Rok za dostavu ponuda je 4. decembar 2020. godine, do 10,00 časova bez obzira na način dostave.


6.
Otvaranje ponuda je javno i izvršiće se 4. decembra 2020. godine u 11, 00 časova, u prostorijama JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Temernski put bb, Novi Sad, kolegijum sala.
Predstavnik pravnog lica, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji podnosi pisano ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja, a fizičko lice fotokopiju važeće lične karte ili drugog ličnog dokumenta sa slikom, a original na uvid.

U slučaju da učesnika u postupku prikupljanja pismenih ponuda zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika. Punomoćje za zastupanje predaje se Komisiji pre početka otvaranja ponuda.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama, kao i ponude bez uplaćene kaucije neće se uzimati u razmatranje.

7.
Učesnik koji ponudi najvišu cenu i čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija od strane Komisije, za svako osnovno sredstvo, dužan je da u roku od 2 (dva) dana od dana obaveštenja o dodeli ugovora zaključi kupoprodajni ugovor sa JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad.
Kaucija se uračunava u kupoprodajnu cenu.
Najpovoljniji ponuđač kupuje vozilo po ceni koju je ponudio uvećanu za iznos PDV u skladu sa zakonom o PDV-u, kao i za porez na prenos apsolutnih prava.
Kupac je dužan da, u roku od 2 (dva) dana od dana obaveštenja o dodeli ugovora, preuzme predmet prodaje, u protivnom će Preduzeće isti ukloniti sa navedene lokacije o trošku kupca.


8.
Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine osnovnog sredstva, smatra se da je sledeći najbolji ponuđač onaj koji je dao sledeću najpovoljniju ponudu, te će njemu biti ponuđeno zaključenje ugovora o kupoprodaji osnovnog sredstva.

9.
Ukoliko za jedno vozilo ponuđači dostave iste ponude, Komisija će na licu mesta tražiti pisane ponude u zatvorenim kovertama, sve do izbora najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu za vozilo i da jedan ili više ponuđača nemaju ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, prvobitno ponuđena cena će se smatrati i konačnom.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu za vozilo i da nijedan ponuđač nema ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, način na koji će Preduzeće rangirati ponude je putem žreba, izvlačenjem imena ponuđača, i to u prisustvu ponuđača koji su podneli ponude sa istom cenom za vozilo.

Postupak izbora najpovoljnije ponude putem žreba će se obaviti na sledeći način: Preduzeće će uputiti poziv ponuđačima čije ponude imaju istu ponuđenu cenu za vozilo.
Postupak žrebanja vodiće predsednik Komisije i biće obavljen u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Temerinski put bb Novi Sad.

Komisija će voditi zapisnik o postupku žrebanja.

Komisija će pripremiti posudu i kuglice u kojima će biti papirići sa nazivima ponuđača čije ponude imaju istu ponuđenu cenu za isto osnovno sredstvo.

Žrebanje će biti obavljeno tako što će predsednik Komisije izvršiti izvlačenje jedne kuglice, izvaditi papirić iz iste i pročitati naziv ponuđača. Ponuđač koji bude «izvučen» u žrebu imaće prednost prilikom dodele ugovora.

10.
Razgledanje osnovnih sredstava iz tačke 1. navedenih pod rednim brojem od 1. do 3. može se vršiti svakog dana od datuma objavljivanja oglasa u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u Radnoj jedinici Limani, Bulevar despota Stefana bb, a razgledanje osnovnih sredstva pod rednim brojem od 4. do 10. se može vršiti svakog dana od datuma objavljivanja oglasa u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u radnoj jednici Mehanizacija-vozni park i mašinska radionica, Temerinski put bb, Novi Sad.
11.
Sva dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 021/2100-286 radnim danima od 08,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba je Kristina Pupovac.

OBRAZAC PONUDE