На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-3197/4 од 20. априла 2018. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава број 01-201 од 9. јануара 2018. године, Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад објављује

ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

 

1.

Јавно комунално предузеће  „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) оглашава јавну продају путем прикупљања затворених писаних понуда за следећа основна средства према утврђеним почетним ценама, и то:

 

Редни

број

Назив основног средства Година производње Количина Почетна цена без ПДВ-а по комаду (у дин.)
1. ZASTAVA RIVAL 35.8 PRODUŽENA KABINA  

1998.

 

 

1

 

120.000,00

2. TERETNO VOZILO FIAT DUCATO  

1998.

 

1

 

80.000,00

 

3. TAM 190 KIPER DIZEL T-15  

1987.

 

1

 

200.000,00

 

4. КОМБИ БУС ТАМ 80 А 60 – неисправно  

1988.

 

 

1

 

64.000,00

5. TAM 170 ZT 14 K АУТОЦИСТЕРНА СА  ПУМПОМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ  

1982.

 

1

 

240.000,00

 

 

2.

Основна средства се продају у виђеном стању и то путем прикупљања затворених писаних понуда, без права купца на накнадну рекламацију, исправност, комплетност и техничке карактеристике, и биће продата по највишој понуђеној цени (која не може бити мања од почетне цене).

 

 

3.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, осим чланова именоване комисије за  за продају основних средстава путем прикупљања писаних понуда.

Учесници су дужни да доставе следеће исправе:

  • попуњен, оверен и потписан образац понуде
  • уколико је учесник правно лице или предузетник: извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, а уколико је учесник физичко лице: фотокопију важеће личне карте или другог личног документа са сликом
  • доказ о уплати кауције.

Образац понуде се може преузети у Одељењу за правне послове, Сутјеска 2, канцеларија број 2, у Радној јединици  Лимани, Деспота Стефана бб као и на локацији Новог расадника,Темерински пут бб.

 

У поступку прикупљања писаних понуда не могу учествовати лица која имају неизмирене обавезе према Предузећу, као и лица која су у спору са Предузећем.

 

4.

Сви учесници дужни су да положе кауцију за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у износу од 10 % од почетне цене основног средства, наведене у спецификацији у тачки 1. овог огласа, и то уплатом новчаних средстава на текући рачун Предузећа, бр. 105-800517-04 који се води код АИК банке, уз назнаку: “Кауција за предмет понуде р. бр. ______“, а најкасније један дан пре дана одређеног за отварање понуда.

 

Учесници немају право на повраћај уплаћене кауције, ако одустану од закључења купопродајног уговора или ако не уплате  купопродајну цену у року 2 (два) дана од дана обавештења о додели уговора.

Осталим понуђачима положена кауција се враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана закључења поступка отварања понуда на исти начин како је и положена.

 

5.

Понуда (за једно или више возила) са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној и запечећеној коверти на адресу: ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА“, поштом или лично преко писарнице, I спрат Спенса канцеларија број 21.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, контакт телефон понуђача.

 

Рок за доставу понуда је 7. маја 2018. године, до 10,00 часова без обзира на начин доставе.

 

6.

Отварање понуда je jавно и извршиће се 7. маја 2018. године у 11, 00 часова, у просторијама ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад, колегијум сала.

Представник правног лица, пре почетка јавног отварања понуда, Комисији подноси писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, а физичко лице фотокопију  важеће личне карте или другог личног документа са сликом, а оригинал на увид.

У случају да учесника у поступку прикупљања писмених понуда заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пуномоћје за заступање предаје се Комисији пре почетка отварања понуда.

 

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и понуде у незапечаћеним ковертама, као и понуде без уплаћене кауције неће се узимати у разматрање.

 

7.

Учесник који понуди највишу цену и чија понуда буде утврђена као најповољнија од стране Комисије, за свако основно средство, дужан је  да у року од 2 (два) дана од дана обавештења о додели уговора закључи купопродајни уговор са ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад.

Кауција се урачунава у купопродајну цену.

Најповољнији понуђач купује возило по цени коју је понудио увећану за износ ПДВ у складу са законом о ПДВ-у, као и за порез на пренос апсолутних права.

Купац је дужан да, у року од 2 (два)  дана од дана обавештења о додели уговора, преузме предмет продаје, у противном ће Предузеће исти уклонити са наведене локације о трошку купца.

8.

Ако најповољнији понуђач одустане од куповине основног средства, сматра се да је следећи најбољи понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду, те ће њему бити понуђено закључење уговора о купопродаји основног средства.

 

9.

Уколико за једно возило понуђачи доставе исте понуде, Комисија ће на лицу места тражити писане понуде у затвореним ковертама, све до избора најповољнијег понуђача.

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену за возило и да један или више понуђача немају овлашћеног представника присутног у поступку отварања понуда, првобитно понуђена цена ће се сматрати и коначном.

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену за возило и да ниједан понуђач нема овлашћеног представника присутног у поступку отварања понуда, начин на који ће Предузеће  рангирати понуде је путем жреба, извлачењем имена понуђача, и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом ценом за возило.

 

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:  Предузеће ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту понуђену цену за возило.

Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад.

 

Комисија ће водити записник о поступку жребања.

 

Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије понуде имају исту понуђену цену за исто основно средство.

 

Жребање ће бити обављено тако што ће председник Комисије извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача. Понуђач који буде «извучен» у жребу имаће предност приликом доделе уговора.

 

 

 

10.

Разгледање основних средстава из тачке 1. наведених под редним бројем од 1. до 4.  може се вршити сваког дана од датума објављивања огласа у времену од 10,00 до 14,00 часова у РЈ Лимани у Новом Саду, Деспота Стефана бб, а разгледање основног средства под редним бројем 5. се може вршити сваког дана од датума објављивања огласа у времену од 10,00 до 14,00 часова на локацији Новог расадника, Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Темерински пут бб, Нови Сад

11.

Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 021/2100-286 радним данима од 08,00 до 14,00 часова. Контакт особа је Кристина Пуповац 064/369-85-18.

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  (* подаци из АПР-а)

Име и презиме/ Пословно име:
Скраћено пословно име: * попуњава правно лице
Адреса седишта:
Општина:

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан:
Матични број: *попуњава правно лице

 

 

ПИБ: *попуњава правно лице

 

ЈМБГ:
Назив банке  и

број рачуна:

Телефон:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:

 

2)   ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА

 

Предмет: * назив основног средства из Огласа  
Укупна цена без ПДВ-а: ___________________________ динара

 

Износ ПДВ-а: ___________________________ динара

 

Укупна цена са ПДВ-ом: ___________________________ динара

 

Начин плаћања:  Вирмански на рачун Предузећа.

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Име и Презиме/ Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:

 

Даје

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за откуп основних средстава, код ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

                                              

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

                                                                            

 

 

 

                                                                                    ПОНУЂАЧ

Место и датум ___________________             М.П.          ____________________________

                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица)