29 Нов 2020
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-10393/3 од 30. октобра 2019. године, Одлуке број: 014.1-7294/5 од 10. новембра 2020. године и Решења о образовању комисије за продају основних средстава путем прикупљања писаних понуда, број: 01-7521 од 19. новембар 2020. године, Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад, објављује

ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) оглашава јавну продају путем прикупљања затворених писаних понуда за следећа основна средства према утврђеним почетним ценама, и то:


Редни број Назив основног средства Регистарска ознака Година производње Процењена вредност (РСД)
1. ЗАСТАВА РИВАЛ 35.8 ПРОДУЖЕНА КАБИНА нерегистрован 1998.
50.000,00 динара
2. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО FIAT DUCATO нерегистрован 1998.
35.000,00 динара
3. TAM 190 KIPER DIZEL T-15 нерегистрован 1987. 120.000,00 динара
4. ПРИКОЛИЦА БЕЗ ИНСТАЛАЦИЈЕ
(за мотокултиватор) нерегистрован 1992.
5. 000,00 динара
5. ТРАКТОР TV 319 нерегистрован 1992. 35.000,00 динара
6. KOMУНАЛНИ ТРАКТОР TV 319 нерегистрован 1992.
50.000,00 динара
7. ТРАКТОР КОМУНАЛНИ нерегистрован / 70.000,00 динара
8. ТРАКТОР ТОМА ВИНКОВИЋ нерегистрован 1998. 70.000,00 динара
9. ПРИКОЛИЦА ЈЕДНООСОВИНСКА 1.5 t- FA нерегистрован 2002.
12.000,00 динара
10. СЕЈАЧИЦА ЗА ТРАВУ / 1992. 10.000,00 динара
11. ПРСКАЛИЦА-ТРАКТОРСКА / 2006. 5.000,00 динара
12. VERMER TS УРЕЂАЈ ЗА ЧУПАЊЕ / 1992.
35.000,00 динара
13. ПЛУГ „LEOPARD II бр. 8255“ / 1992. 12.000,00 динара
14. ИВЕРАЧ ЗА ИВЕРЕЊЕ ГРАЊА ФАРМИ / 1999.
35.000,00 динара
15. АТОМИЗЕР модел P 600/CTF / 2001. 4.000,00 динара
16.АУТОМОБИЛ ЗАСТАВА ФЛОРИДА 1.3 POLI MAX нерегистрован 2009.
30.000,00 динара
17.АУТОМОБИЛ ЗАСТАВА ФЛОРИДА 1.3 POLI MAX нерегистрован 2009.
30.000,00 динара
18.АУТОМОБИЛ ЗАСТАВА ФЛОРИДА 1.3 POLI MAX нерегистрован 2009.
30.000,00 динара


2.Основна средства се продају у виђеном стању и то путем прикупљања затворених писаних понуда, без права купца на накнадну рекламацију, исправност, комплетност и техничке карактеристике, и биће продата по највишој понуђеној цени (која не може бити мања од почетне цене).

3.Право учешћа имају сва физичка и правна лица, осим чланова именоване комисије за продају основних средстава путем прикупљања писаних понуда.
Учесници су дужни да доставе следеће исправе:
– попуњен и потписан образац понуде
– извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре уколико је учесник правно лице или предузетник, а уколико је учесник физичко лице фотокопију важеће личне карте или другог личног документа са сликом
– доказ о уплати кауције.

Образац понуде се може преузети на интернет страници предузећа www.zelenilo.com, у Одељењу за правне послове (писарница) на локацији Темерински пут бб, у радној јединици Механизација – возни парк и машинска радионица, на локацији Темерински пут бб и у радној јединици Лимани на локацији Булевар деспота Стефана бб.

У поступку прикупљања писаних понуда не могу учествовати лица која имају неизмирене обавезе према Предузећу, као и лица која су у спору са Предузећем.

4.Сви учесници дужни су да положе кауцију за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у износу од 10 % од почетне цене основног средства, наведене у спецификацији у тачки 1. овог огласа, и то уплатом новчаних средстава на текући рачун Предузећа, бр. 105-800517-04 који се води код АИК банке, уз назнаку: “Кауција за предмет понуде редни број ______“, а најкасније један дан пре дана одређеног за отварање понуда.

Учесници немају право на повраћај уплаћене кауције, ако одустану од закључења купопродајног уговора или ако не уплате купопродајну цену у року 2 (два) дана од дана обавештења о додели уговора.
Осталим понуђачима положена кауција се враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана закључења поступка отварања понуда на исти начин како је и положена.

5.Понуда (за једно или више возила) са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној и запечећеној коверти на адресу: ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад, Темерински пут бб, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА“, поштом или лично преко писарнице.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, контакт телефон понуђача.

Рок за доставу понуда је 4. децембар 2020. године, до 10,00 часова без обзира на начин доставе.


6.Отварање понуда je jавно и извршиће се 4. децембра 2020. године у 11, 00 часова, у просторијама ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Темернски пут бб, Нови Сад, колегијум сала.
Представник правног лица, пре почетка јавног отварања понуда, Комисији подноси писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, а физичко лице фотокопију важеће личне карте или другог личног документа са сликом, а оригинал на увид.

У случају да учесника у поступку прикупљања писмених понуда заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пуномоћје за заступање предаје се Комисији пре почетка отварања понуда.

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и понуде у незапечаћеним ковертама, као и понуде без уплаћене кауције неће се узимати у разматрање.

7.Учесник који понуди највишу цену и чија понуда буде утврђена као најповољнија од стране Комисије, за свако основно средство, дужан је да у року од 2 (два) дана од дана обавештења о додели уговора закључи купопродајни уговор са ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад.
Кауција се урачунава у купопродајну цену.
Најповољнији понуђач купује возило по цени коју је понудио увећану за износ ПДВ у складу са законом о ПДВ-у, као и за порез на пренос апсолутних права.
Купац је дужан да, у року од 2 (два) дана од дана обавештења о додели уговора, преузме предмет продаје, у противном ће Предузеће исти уклонити са наведене локације о трошку купца.


8.Ако најповољнији понуђач одустане од куповине основног средства, сматра се да је следећи најбољи понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду, те ће њему бити понуђено закључење уговора о купопродаји основног средства.

9.Уколико за једно возило понуђачи доставе исте понуде, Комисија ће на лицу места тражити писане понуде у затвореним ковертама, све до избора најповољнијег понуђача.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену за возило и да један или више понуђача немају овлашћеног представника присутног у поступку отварања понуда, првобитно понуђена цена ће се сматрати и коначном.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену за возило и да ниједан понуђач нема овлашћеног представника присутног у поступку отварања понуда, начин на који ће Предузеће рангирати понуде је путем жреба, извлачењем имена понуђача, и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом ценом за возило.

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: Предузеће ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту понуђену цену за возило.
Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Темерински пут бб Нови Сад.

Комисија ће водити записник о поступку жребања.

Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије понуде имају исту понуђену цену за исто основно средство.

Жребање ће бити обављено тако што ће председник Комисије извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача. Понуђач који буде «извучен» у жребу имаће предност приликом доделе уговора.

10.Разгледање основних средстава из тачке 1. наведених под редним бројем од 1. до 3. може се вршити сваког дана од датума објављивања огласа у времену од 10,00 до 14,00 часова у Радној јединици Лимани, Булевар деспота Стефана бб, а разгледање основних средства под редним бројем од 4. до 10. се може вршити сваког дана од датума објављивања огласа у времену од 10,00 до 14,00 часова у радној једници Механизација-возни парк и машинска радионица, Темерински пут бб, Нови Сад.

11.Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 021/2100-286 радним данима од 08,00 до 15,00 часова. Контакт особа је Кристина Пуповац.

OBRAZAC PONUDE