limanskiLimanski park


Limanski park se nalazi u središnjem delu stambenog naselja Liman u Novom Sadu. Postojećim zelenilom i zelenilom okolnih ulica povezan je u sistem zelenila grada. Kako se nalazi  u neposrednoj blizini reke Dunav, neophodno je i istaći njegovu vezu sa podunavskim kompleksom zelenila.

Naselje Liman formirano je na inundacionoj ravni reke Dunav. Niža nadmorska visina (76.00-78.00 m.n.v.) u odnosu na ostale delove grada i povremena plavljenja uslovila su sanaciju terena nasipanjem peska. Urbanističkim planovima sredinom 20. veka predviđena je izgradnja stambenih blokova u kojoj je izdvojena i lokacija za zelenilo gde je danas park. Pedesetih godina započela je izgradnja stambenih blokova, a u cilju stvaranja povoljnijih uslova životne sredine i što bržeg formiranja zaštitnog zelenog pojasa u ovom delu, na današnjoj površini parka vršena je intezivna sadnja brzorastućim vrstama vrba i topola u više navrata. Iako kompletan prostor zapravo nije činio park u pravom smislu reči, bio je veoma posećen i omiljen prostor, većinom stanovnika naselja Liman III. Ovako intezivno korišćenje tokom nekoliko decenija, uprkos neopremljenosti, dovelo je do formiranja zemljanih staza, izgradnje česme, dečijeg igrališta, terena za boćanje i dr.

Višedecenijsko postojanje ovog „zelenog prostora“ u Novom Sadu, njegova identifikacija sa parkovskim objektom kroz generacije korisnika kao i sve veći pritisak na urbano zelenilo, doveli su do neophodnosti stavljanja ovog prostora u formu parka i zahtevali izradu projekta Limanskog parka.

Koncepcijski, uređenje Limanskog parka projektovano je tako da ima karakteristike podunavskog pejzaža uklopljenog u gradsku sredinu. Park je dizajniran tako da dominiraju masivi zelenila, grupe i pojedina soliterna stabla na otvorenim površinama. Pri izboru vrsta prednost je data autohtonim vrstama, uz učešće alohtonih vrsta otpornih na gradske uslove i peskovito zemljište. Preovlađuju visoki lišćari (oko 80 %) – koprivić, hrast, sofora, dok su od niskih zastupljeni leska, dafina, bagrem. Kako vrlo prometne saobraćajnice okružuju Limanski park sa svih strana, formiranje zaštitnog pojasa u obodnom delu bilo je neophodno. Zaštitni pojas formiran je od pretežno visokog listopadnog drveća sa velikom zastupljenošću šiblja u nižem spratu. Na ovaj način pruža se visok stepen zaštite korisnika parka od izduvnih gasova i buke koji dolaze iz okolnih ulica.

Iako park ima deset ulaza, akcenat je na ulazima iz ulice Narodnog fronta: ulaz sa severne strane (raskrsnica sa Bulevarom oslobođenja) i ulaz sa zapadne strane (raskrsnica sa Šekspirovom ulicom). Na glavnim ulazima dominiraju niže vrste i time se omogućava otvaranje pogleda ka unutrašnjosti parka. Severni ulaz zapravo predstavlja početak centralne promenade. Njega karakteriše centralno postavljen ružičnjak (Rosa `Niccolo Paganini` i Rosa `Goldmarie`). Liniju ulaza i kružnog platoa koji se nastavlja na centralnu stazu, prati bordura ukrasnog šiblja različitog kolorita. Neposredno uz zapadni ulaz locirana je česma, na mestu postojeće, sa platoom i akcenat je i ovde na parteru.

Središnjim delom parka dominira centralna pešačka promenada. Ona se pruža u pravcu severoistok-jugozapad. Promenadu prati drvored crvenog hrasta (Quercus rubra), alternativa istom je sofora (Sophora japonica). U centralnom delu ona je prekinuta postavkom platoa za sedenje. Pored perena u obodnoj žardinjeri platoa, dominiraju tri soliterna stabla hrasta lužnjaka (Quercus robur) u otvorima.

Kroz središnji deo parka, između postojećih topola, provlače se masivi i veće grupe formirani od koprivića (Celtis australis),  lužnjaka (Quercus robur), sofore (Sophora japonica), crvenolisnog mleča (Acer platanoides ‘Crimson King’), crnog bora (Pinus nigra) i drugih vrsta. Ove masive prate veće otvorene travne površine, od kojih dominira travnjak u jugoistočnom delu.

Radovi na uređenju parka započeti su 2008. godine. U narednom periodu očekuje se završetak kompletnog uređenja parka, realizacijom svih projektom predviđenih sadržaja: centralne pešačke promenade, primarne i sekundarne pešačke staze, trim staze, ulaznih platoa, centralnog platoa za sedenje, nadkrivenog paviljona, česme, žardinjere i dr. Time će se obezbediti trajno rešenje i Limanski park kao park sa svim svojim karakteristikama, predati na korišćenje građanima Novog Sada.