JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

 

O B J A V LJ U J E

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O POSLOVNO – TEHNIČKOJ SARADNJI

putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

 

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad poziva sve proizvođače piva sa teritorije Republike Srbije da nam dostave ponude za zaključenje ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji.

 

Oglasom se želi obezbediti najpovoljniji ponuđač sa kojim bi se zaključio ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji u cilju povećanja zarade, pozitivnih markentinških efekata, šireg prisustva na tržištu i poboljšanja kvaliteta pruženih usluga za svaku od ugovornih strana.

 

Predmet ugovora bi bio:

 

–          prodaja robe iz asortimana proizvođača piva u poslovnim objektima i poslovnim prostorima na kupalištu „Štrand“, koji su od strane JKP „Gradsko zelenilo“ izdati u zakup trećim licima,

–          kompletno opremanje navedenih poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu „Štrand“ opremom, koja će biti označena brendom proizvođača piva.

 

„Gradsko zelenilo“ bi se navedenim ugovorom obavezalo:

 

–  da, ugovorom sa zakupcima poslovnih objekata i poslovnih prostora, iste obaveže na stalno prisustvo točilice za pivo i ostale brendirane opreme proizvođača piva, a koja je u skladu sa Pravilnikom o načinu korišćenja kupališta „Štrand“.

 

„Gradsko zelenilo jemči da je isključivi nosilac prava korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu i da treća lica nemaju pravo korišćenja navedenim kupalištem.

 

Ugovor bi bio zaključen na period od 4 godine, počev od 01.02.2014. godine.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača, vršiće se prema sledećim kriterijumima:

 1. najviša ponuđena cena: 60 bodova
 2. opremanje garniturama za sedenje, suncobranima i drugom opremom i pratećim inventarom ponuđača svih lokala izdatih trećim licima: 30 bodova
 3. korišćenje proizvoda i usluga JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad od strane ponuđača: 10 bodova

 

Početna cena, koju bi ponuđač plaćao za ostvarenje poslovno – tehničke saradnje iz ovog ugovora, za jednu godinu iznosi: 3.200.000,00 dinara, bez PDV-a.

 

Ponuđač je obavezan da za učestvovanje u javnom oglasu uplati depozit u iznosu od 320.000,00 dinara na tekući račun JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad broj 105-800517-04 kod AIK banke sa pozivom na broj 01-11981/1.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita radi učešća u javnom oglasu, dužna su da dostave potpisanu Izjavu o odricanju od prava na povraćaj depozita, za slučaj da nakon otvaranja ponuda steknu status izabranog ponuđača usled najpovoljnije ponude, a da nakon toga odustanu od potpisivanja ugovora ili da po potpisivanju ugovora ne plate ugovorenu cenu u ugovorenom roku.

 

Ponuđaču, čija ponuda bude prihvaćena i izabrana za najpovoljniju, uplaćeni iznos depozita će se uračunati u ponuđenu cenu, dok će ostalim ponuđačima nakon okončanja postupka otvaranja ponuda biti vraćen iznos depozita položenog za učestvovanje u javnom oglasu.

 

 

U ponudi je potrebno navesti:

 • naziv, sedište i adresu ponuđača, matični broj, PIB, šifru delatnosti i broj računa
 • ponuđenu cenu koja ne može biti niža od početne cene
 • rok za isplatu ponuđene cene za jednu godinu ostvarenja poslovno-tehničke saradnje, a koji ne može biti duži od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Ponuđač mora dokazati:

 1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
 3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva, odnosno slanja ponuda;
 4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

 

Ispunjenost navedenih uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

 1. izvoda iz registra nadležnog organa
 2. potvrde nadležnog suda
 3. potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata
 4. potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

 

Rok za dostavu ponuda je 15.01.2014. godine do 10.00 časova, bez obzira na način dostave.

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 15.01.2014. godine u 12.00 časova u Upravnoj zgradi JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na dole navedenoj adresi.

 

Ponude će se otvarati komisijski, pred Nadzornim odborom JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, a ponuđači će biti pisanim putem obavešteni o rezultatima otvaranja ponuda u roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja istih.

 

Prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača je moguće, uz pisano ovlašćenje za lice koje prisustvuje, izdato od strane direktora privrednog društva ponuđača. Navedeno ovlašćenje za prisustvovanje javnom otvaranju ponuda, biće predato Nadzornom odboru JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, neposredno pre početka javnog otvaranja ponuda.

 

Ponuđač koji od strane Nadzornog odbora dobije pisano obaveštenje da je njegova ponuda prihvaćena i izabrana za najpovoljniju, u obavezi je da u roku od 7 (sedam) dana od prijema pisanog obaveštenja pristupi zaključenju ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji i izvrši uplatu ponuđene cene za jednu godinu ostvarenja poslovno – tehničke saradnje u roku od  15 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Najpovoljniji ponuđač koji bude izabran i pozvan da zaključi ugovor, biće obavezan da na ime obezbeđenja plaćanja dostavi blanko menicu sa meničnim ovlašćenjem, kopijom OP obrasca i depo kartona, kao i registraciju menice kod NBS.

 

U slučaju da ponuđač ne potpiše ugovor u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obaveštenja, smatraće se da je odustao od zaključenja istog, te će zaključenje ugovora biti ponuđeno sledećem ponuđaču sa liste.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično ili poštom na adresu: JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, I sprat, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Nadzornom odboru –  Ponuda za zaključenje ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji – NE OTVARATI“, a na poleđini: naziv ponuđača, adresu i kontakt telefon.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije putem telefona 064/266-0211 Vesna Vujić i 063/297-836 Nada Cucić, u periodu od 08.00 do 14.00 časova.

 

 

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

Broj:  01-11981/1

Datum: 27.12.2013. godine