ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

путем прикупљања затворених писаних понуда

 

 

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад позива све произвођаче пива са територије Републике Србије да нам доставе понуде за закључење уговора о пословно – техничкој сарадњи.

 

Огласом се жели обезбедити најповољнији понуђач са којим би се закључио уговор о пословно – техничкој сарадњи у циљу повећања зараде, позитивних маркентиншких ефеката, ширег присуства на тржишту и побољшања квалитета пружених услуга за сваку од уговорних страна.

 

Предмет уговора би био:

 

–          продаја робе из асортимана произвођача пива у пословним објектима и пословним просторима на купалишту „Штранд“, који су од стране ЈКП „Градско зеленило“ издати у закуп трећим лицима,

–          комплетно опремање наведених пословних објеката и пословних простора на купалишту „Штранд“ опремом, која ће бити означена брендом произвођача пива.

 

„Градско зеленило“ би се наведеним уговором обавезало:

 

–  да, уговором са закупцима пословних објеката и пословних простора, исте обавеже на стално присуство точилице за пиво и остале брендиране опреме произвођача пива, а која је у складу са Правилником о начину коришћења купалишта „Штранд“.

 

„Градско зеленило јемчи да је искључиви носилац права коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду и да трећа лица немају право коришћења наведеним купалиштем.

 

Уговор би био закључен на период од 4 године, почев од 01.02.2014. године.

 

Избор најповољнијег понуђача, вршиће се према следећим критеријумима:

 1. највиша понуђена цена: 60 бодова
 2. опремање гарнитурама за седење, сунцобранима и другом опремом и пратећим инвентаром понуђача свих локала издатих трећим лицима: 30 бодова
 3. коришћење производа и услуга ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад од стране понуђача: 10 бодова

 

Почетна цена, коју би понуђач плаћао за остварење пословно – техничке сарадње из овог уговора, за једну годину износи: 3.200.000,00 динара, без ПДВ-а.

 

Понуђач је обавезан да за учествовање у јавном огласу уплати депозит у износу од 320.000,00 динара на текући рачун ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад број 105-800517-04 код АИК банке са позивом на број 01-11981/1.

Сва заинтересована лица која изврше уплату депозита ради учешћа у јавном огласу, дужна су да доставе потписану Изјаву о одрицању од права на повраћај депозита, за случај да након отварања понуда стекну статус изабраног понуђача услед најповољније понуде, а да након тога одустану од потписивања уговора или да по потписивању уговора не плате уговорену цену у уговореном року.

 

Понуђачу, чија понуда буде прихваћена и изабрана за најповољнију, уплаћени износ депозита ће се урачунати у понуђену цену, док ће осталим понуђачима након окончања поступка отварања понуда бити враћен износ депозита положеног за учествовање у јавном огласу.

 

 

У понуди је потребно навести:

 • назив, седиште и адресу понуђача, матични број, ПИБ, шифру делатности и број рачуна
 • понуђену цену која не може бити нижа од почетне цене
 • рок за исплату понуђене цене за једну годину остварења пословно-техничке сарадње, а који не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.

 

Понуђач мора доказати:

 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива, односно слања понуда;
 4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

 

Испуњеност наведених услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. извода из регистра надлежног органа
 2. потврде надлежног суда
 3. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката
 4. потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

 

Рок за доставу понуда је 15.01.2014. године до 10.00 часова, без обзира на начин доставе.

 

Отварање понуда биће јавно, дана 15.01.2014. године у 12.00 часова у Управној згради ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, на доле наведеној адреси.

 

Понуде ће се отварати комисијски, пред Надзорним одбором ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, а понуђачи ће бити писаним путем обавештени о резултатима отварања понуда у року од 7 (седам) дана од дана отварања истих.

 

Присуство овлашћених представника понуђача је могуће, уз писано овлашћење за лице које присуствује, издато од стране директора привредног друштва понуђача. Наведено овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда, биће предато Надзорном одбору ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, непосредно пре почетка јавног отварања понуда.

 

Понуђач који од стране Надзорног одбора добије писано обавештење да је његова понуда прихваћена и изабрана за најповољнију, у обавези је да у року од 7 (седам) дана од пријема писаног обавештења приступи закључењу уговора о пословно – техничкој сарадњи и изврши уплату понуђене цене за једну годину остварења пословно – техничке сарадње у року од  15 дана од дана закључења уговора.

 

Најповољнији понуђач који буде изабран и позван да закључи уговор, биће обавезан да на име обезбеђења плаћања достави бланко меницу са меничним овлашћењем, копијом ОП обрасца и депо картона, као и регистрацију менице код НБС.

 

У случају да понуђач не потпише уговор у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења, сматраће се да је одустао од закључења истог, те ће закључење уговора бити понуђено следећем понуђачу са листе.

 

Понуде се достављају у затвореним ковертама лично или поштом на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, I спрат, 21000 Нови Сад, са назнаком „Надзорном одбору –  Понуда за закључење уговора о пословно – техничкој сарадњи – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини: назив понуђача, адресу и контакт телефон.

 

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

 

Заинтересовани могу добити додатне информације путем телефона 064/266-0211 Весна Вујић и 063/297-836 Нада Цуцић, у периоду од 08.00 до 14.00 часова.

 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број:  01-11981/1

Датум: 27.12.2013. године