Poziv za javni uvid u Predlog plana upravljanja zaštićenim stablima na teritoriji Novog Sada za period 2021-2030. godine

U skladu sa čl. 54. Zakona o zaštiti prirode  (,,Službeni glasnik R.S“, broj 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispravka, 14/2016 i 95/2018 – dr.zakon), JKP“Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Temerinski put bb,

OBAVEŠTAVA

Javnost da će u periodu od 14.10.2020. godine do 12.11.2020. godine, na zvaničnom sajtu JKP“Gradsko zelenilo“ kao i u prostorijama JKP“Gradsko zelenilo“ Novi Sad, u cilju obezbeđenja učešća javnosti, biti izložen javnom uvidu Predlog plana upravljanja zaštićenim stablima na teritoriji Novog Sada za period 2021-2030. godine.

Javni uvid se može ostvariti svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 12.00 časova u prostorijama JKP“Gradsko zelenilo“ Novi Sad u Novom Sadu, Temerinski put bb (osoba za kontakt osoba: Svetlana Kuzmanov 062 205 696).

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti Predlog plana upravljanja i dostavi pisanim putem eventualna mišljenja, primedbe i predloge do 12.11.2020. godine (na e-mail: svetlana.kuzmanov@zelenilo.com).

            Istovremeno, JKP“Gradsko zelenilo“ Novi Sad, obaveštava javnost, kao i zainteresovane organe i organizacije, da će javna rasprava o Predlogu plana upravljanja zaštićenim stablima na teritoriji Novog Sada za period 2021-2030. godine biti održana 13.11.2020. godine u 12.00 časova u prostorijama JKP“Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, Temerinski put bb.

PREDLOG PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM
STABLIMA NA TERITORIJI NOVOG SADA ZA
PERIOD 2021.-2030. GODINE