JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

 

O B J A V LJ U J E

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA SA PROIZVOĐAČEM  PIVA

 

putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad poziva sve proizvođače piva sa teritorije Republike Srbije da dostave ponude za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji.

Pozivom se želi obezbediti najpovoljniji ponuđač sa kojim bi se zaključio ugovor o poslovnoj saradnji u cilju povećanja zarade, pozitivnih marketinških efekata, šireg prisustva na tržištu i poboljšanja kvaliteta pruženih usluga za svaku od ugovornih strana.

Predmet ugovora bi bio:

  • prodaja robe iz asortimana proizvođača piva u poslovnim objektima i poslovnim prostorima na kupalištu „Štrand“, koji su od strane Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad izdati u zakup trećim licima.

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad bi se navedenim ugovorom obavezalo:

  • da ugovorom sa zakupcima poslovnih objekata i poslovnih prostora, iste obaveže na stalno prisustvo točilice za pivo, robe iz asortimana, kao i ostale brendirane opreme proizvođača piva.

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad jemči da je isključivi nosilac prava korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu i da treća lica nemaju pravo korišćenja navedenim kupalištem.

Ugovor bi bio zaključen na period od 4 godine.

Kriterijum za dodelu ugovora je najviša ponuđena cena, a elementi kriterijuma su definisani u sklopu dokumentacije.

Dokumentacija koja sadrži uslove za učešće u postupku dodele ugovora može se preuzeti na adresi Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2 Novi Sad, kancelarija broj 20.

Ponude se mogu podneti neposredno ili putem pošte.

Način i mesto podnošenja ponuda: Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu:  JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ,,NE OTVARATI – za Komisiju za sprovođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem – proizvođačem piva – PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI“, poštom ili lično preko pisarnice Preduzeća – I sprat (kancelarija broj 21). Ponuda se podnosi na obrascu ponude, koji je sastavni deo dokumentacije, jasna i nedvosmislena, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, kontakt telefon, e- mail adresu, kao i ime osobe za kontakt ponuđača.

Rok za podnošenje ponuda je 30.01.2018. godine, do 10 časova, bez obzira na
način dostave.

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 30.01.2018. godine u 11:00 časova, u prostorijama JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, Novi Sad, kolegijum sala.

Predstavnik podnosioca ponude koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda, dužan je da pre početka javnog otvaranja ponuda  Komisiji preda pisano punomoćje, na osnovu kojeg će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja. Broj punomoćja i ime predstavnika podnosilaca ponuda se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Lice za kontakt:

Predrag Ostojin, telefon 021/21-00-268, e- mail adresa: predrag.ostojin@zelenilo.com