ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ  ПИВА

 

путем прикупљања затворених писаних понуда

 

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад позива све произвођаче пива са територије Републике Србије да доставе понуде за закључење уговора о пословној сарадњи.

Позивом се жели обезбедити најповољнији понуђач са којим би се закључио уговор о пословној сарадњи у циљу повећања зараде, позитивних маркетиншких ефеката, ширег присуства на тржишту и побољшања квалитета пружених услуга за сваку од уговорних страна.

Предмет уговора би био:

  • продаја робе из асортимана произвођача пива у пословним објектима и пословним просторима на купалишту „Штранд“, који су од стране Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад издати у закуп трећим лицима.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад би се наведеним уговором обавезало:

  • да уговором са закупцима пословних објеката и пословних простора, исте обавеже на стално присуство точилице за пиво, робе из асортимана, као и остале брендиране опреме произвођача пива.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад јемчи да је искључиви носилац права коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду и да трећа лица немају право коришћења наведеним купалиштем.

Уговор би био закључен на период од 4 године.

Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена цена, а елементи критеријума су дефинисани у склопу документације.

Документација која садржи услове за учешће у поступку доделе уговора може се преузети на адреси Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 Нови Сад, канцеларија број 20.

Понуде се могу поднети непосредно или путем поште.

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:  ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,НЕ ОТВАРАТИ – за Комисију за спровођење јавног позива и отварање понуда за закључење уговора са најповољнијим понуђачем – произвођачем пива – ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ“, поштом или лично преко писарнице Предузећа – I спрат (канцеларија број 21). Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, контакт телефон, е- маил адресу, као и име особе за контакт понуђача.

Рок за подношење понуда је 30.01.2018. године, до 10 часова, без обзира на
начин доставе.

Отварање понуда ће се обавити дана 30.01.2018. године у 11:00 часова, у просторијама ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад, колегијум сала.

Представник подносиоца понуде који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужан је да пре почетка јавног отварања понуда  Комисији преда писано пуномоћје, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања. Број пуномоћја и име представника подносилаца понуда се уписује у Записник о отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт:

Предраг Остојин, телефон 021/21-00-268, e mail адреса: predrag.ostojin@zelenilo.com