Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 21. Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 9/13 i 28/14) i člana 25. stav 1. alineja dvadesetprva Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad od 14. marta 2013. godine, a u vezi sa Odlukom Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko Zelenilo“ Novi Sad od 6.7.2015. godine, Ugovora o zauzeću površine od 6.7.2015. godine, Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, objavljuje

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) planira otvaranje Dino parka u Novom Sadu na parceli 886/1 K.O. Novi Sad II, na lokaciji između  zatvorenih bazena Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“ (u daljem tekstu : SPENS) i Bulevara cara Lazara ( u daljem tekstu: Lokacija), koju Preduzeće ima prava da koristi na osnovu Ugovora o zauzeću površine zaključenog sa SPENS dana 6.7.2015. godine, koji ugovor stupa na snagu danom otvaranja Dino parka i traje 55 meseci ili do privođenja prostora nameni.

Preduzeće poziva sve zainteresovane privredne subjekte da dostave ponude za zaključenje ugovora o zakupu, montaži i održavanju replika životinja dinosaurusa (u daljem tekstu: Ugovor)  pod sledećim uslovima:

 • Predmet zakupa je zakup minimum 15 pokretnih replika životinja dinosaurusa, i najmanje 5 statičnih replika u stavu 3 preciznije definisanih (u daljem tekstu: Predmet zakupa),
 • period zakupa od 55 meseci ili do privođenja Lokacije nameni odlukom nadležnog organa lokalne samouprave,
 • zakupnina se isplaćuje zakupodavcu u određenom procentu od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica u Dino park, pri čemu početna visina zakupnine iznosi najmanje 50% prihoda od prodaje ulaznica,
 • Zakupodavac je dužan da izvrši montažu Predmeta zakupa u roku od 45 dana od dana zaključenja Ugovora,
 • Zakupodavac je dužan da tokom trajanja zakupa održava Predmet zakupa kako funkcionalnom, tako i u vizuelnom pogledu,
 • Zakupac je odgovoran za štetu koju Predmet zakupa nanese trećim licima, te je dužan da pre zaključenja Ugovora obezbedi polisu za osiguranje od štete od Predmeta zakupna prema trećim licima, vinkuliranu u korist Preduzeća,
 • Zakupac je odgovoran u pogledu zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite vezano za Predmet zakupa.

 

Predmet zakupa su sledeće vrste replika dinosaurusa:

 1. T-Rex: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; treptanje očima; pomeranje prednjeg dela, grudni koš; pomeranje prednjih nogu; mahanje repom; potrebna dimenzija L-13m, H-5.5m; potrošnja maks 1200W – 1 kom.
 2. Apatosaurus: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; pomeranje prednjeg dela, vidljivo disanje na stomaku; mahanje repom; potrebna dimenzija L-10m, H-4m, potrošnja maks 800W – 1 kom.
 3. Allosaurus: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom, pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno, treptanje očima, pomeranje prednjeg dela, vidljivo disanje na stomaku, pomeranje prednjih nogu, mahanje repom, potrebna dimenzija L-6m, H-2.3m, potrošnja maks 400W – 1 kom.
 4. Spinosaurus: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom, pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno, treptanje očima, pomeranje prednjeg dela, vidljivo disanje na stomaku, pomeranje prednjih nogu, mahanje repom, potrebna dimenzija L-4m, H-1.5m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 5. Parasaurolophus: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; treptanje očima; pomeranje prednjeg dela, levo –desno; pomeranje prednjih nogu; mahanje repom; potrebna dimenzija L-5m, H-1,8m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 6. Ankylosaurus: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; treptanje očima; pomeranje prednjeg dela, vidljivo disanje na stomaku; mahanje repom; potrebna dimenzija L-5m, H-1.3m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 7. Dilophosaurus: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; treptanje očima; pomeranje prednjeg dela; pomeranje prednjih nogu; mahanje repom; potrebna dimenzija L-5m, H-2m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 8. Irritator: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; treptanje očima; pomeranje prednjeg dela, vidljivo disanje na stomaku; pomeranje prednjih nogu; mahanje repom; potrebna dimenzija L-5m, H-1,7m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 9. Stegosaurus: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; pomeranje prednjeg dela, vidljivo disanje na stomaku; mahanje repom; potrebna dimenzija L-4m, H-1.2m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 10. Triceratops (glava): mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; treptanje očima; potrebna dimenzija L-3m, H-1m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 11. Oviraptor: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; pomeranje zadnjeg dela; mahanje repom; potrebna dimenzija L-3m, H-1m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 12. Velociraptor: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; pomeranje zadnjeg dela; mahanje repom; potrebna dimenzija L-3.5m, H-1.1m; potrošnja maks 400W – 1 kom
 13. Pteranodon: mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo desno; mahanje krilima; potrebna dimenzija/raspon krila L-3.5m, H-1m; potrošnja maks 400W – 1 kom.
 14. Brachiosaurus (samo vrat dinosaurusa): mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u jednoj osi, levo-desno; potrebna dimenzija L-7m; potrošnja maks 250W – 1 kom.
 15. Boa (instalacija na posebnom delu): mehanička zmija sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo-desno; pomeranje prednjeg dela; mahanje repom; ispuštanje vode iz usta zmije; potrebna dimenzija L-10m, potrošnja maks 400W – 1 kom.
 16. Protoceratops (na jajima): mehanički dinosaurus sa sinhronizovanim otvaranjem i zatvaranjem usta sa zvukom; pomeranje glave u dve ose, gore-dole i levo-desno; treptanje očima; pomeranje trbuha u cilju izbacivanja jaja – 500 kom; mahanje repom; potrebna dimenzija L-3 m, H-0.7m; potrošnja maks 400W – 1 kom.

 

Cene ulaznica u Dino park će određivati Preduzeće uz saglasnost Gradskog veća Grada Novog Sada. Preduzeće će omogućiti ovlašćenom predstavniku privrednog subjekta, sa kojim  na osnovu ovog poziva zaključi Ugovor, da vrši kontrolu prodatih ulaznica.

Najpovoljnijom će se smatrati ponuda onog ponuđača koji ponudi najniži procenat visine zakupa replika u odnosu na početnu visinu zakupa replika, koja iznosi najmanje 50% prihoda od prodaje ulaznica za ponuđača, odnosno koja Preduzeću omogućava najveći procenat prihoda od prodaje ulaznica.

Uz ponudu je potrebno dostaviti:

 1. podatke o ponuđaču (naziv, sedište i adresu ponuđača, matični broj, PIB, šifru delatnosti i broj računa),
 2. dokaz da je upisan u registar privrednih subjekata,
 3. dokaz da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
 4. dokaz da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva, odnosno slanja ponuda, i
 5. dokaz da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog poziva u sredstvima javnog informisanja, bez obzira na način dostave, a otvaranje ponuda biće javno, narednog dana u Upravnoj zgradi Preduzeća, na adresi: Novi Sad, Sutjeska 2.

Ponude će se otvarati komisijski, a ponuđači će biti pisanim putem obavešteni o rezultatima otvaranja ponuda u roku od 3 (dana) dana od dana otvaranja istih.

Prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača je moguće, uz pisano ovlašćenje za lice koje prisustvuje, izdato od strane zakonskog zastupnika privrednog subjekta – ponuđača. Navedeno ovlašćenje za prisustvovanje javnom otvaranju ponuda biće predato komisiji, neposredno pre početka javnog otvaranja ponuda.

Ponuđač koji od strane Preduzeća dobije pisano obaveštenje da je njegova ponuda prihvaćena i izabrana za najpovoljniju, u obavezi je da u roku od 7 (sedam) dana od prijema pisanog obaveštenja pristupi zaključenju ugovora.

U slučaju da ponuđač ne potpiše ugovor u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obaveštenja, smatraće se da je odustao od zaključenja istog, te će zaključenje ugovora biti ponuđeno sledećem ponuđaču sa liste.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično ili poštom na adresu: Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, I sprat, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Ponuda za Dino park – NE OTVARATI“, a na poleđini: naziv ponuđača, adresu i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije putem telefona: 063 10 55 862, radnim danima, u vremenu od 08.00 do 14.00 časova.