Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, broj: 014.1-121/9 od 9. januara 2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju osnovnih sredstava broj 01-201 od 9. januara 2018. godine Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo” Novi Sad objavljuje

OGLAS

ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

 

 

1.

Javno komunalno preduzeće  „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) oglašava javnu prodaju putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda za sledeća osnovna sredstva prema utvrđenim početnim cenama, i to:

 

Redni

broj

Naziv osnovnog sredstva Godina proizvodnje Količina Početna cena bez PDV-a po komadu (u din.)
1. ZASTAVA RIVAL 35.8 PRODUŽENA KABINA  

1998.

 

 

1

 

150.000,00

2. TERETNO VOZILO FIAT DUCATO  

1998.

 

1

 

100.000,00

 

3. TAM 190 KIPER DIZEL T-15  

1987.

 

1

 

250.000,00

 

4. KOMBI BUS TAM 80 A 60 – neispravno  

1988.

 

 

1

 

80.000,00

5. TAM 170 ZT 14 K AUTOCISTERNA SA  PUMPOM ZA ZALIVANJE  

1982.

 

1

 

300.000,00

 

 

2.

Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i to putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike, i biće prodata po najvišoj ponuđenoj ceni (koja ne može biti manja od početne cene).

 

 

3.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica, osim članova imenovane komisije za  za prodaju osnovnih sredstava putem prikupljanja pisanih ponuda.

Učesnici su dužni da dostave sledeće isprave:

  • popunjen, overen i potpisan obrazac ponude
  • ukoliko je učesnik pravno lice ili preduzetnik: izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, a ukoliko je učesnik fizičko lice: fotokopiju važeće lične karte ili drugog ličnog dokumenta sa slikom
  • dokaz o uplati kaucije.

Obrazac ponude se može preuzeti u Odeljenju za pravne poslove, Sutjeska 2, kancelarija broj 2, u Radnoj jedinici  Štrand, Sunčani Kej bb kao i na lokaciji Novog rasadnika,Temerinski put bb.

 

U postupku prikupljanja pisanih ponuda ne mogu učestvovati lica koja imaju neizmirene obaveze prema Preduzeću, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.

 

4.

Svi učesnici dužni su da polože kauciju za učešće u postupku prikupljanja pisanih ponuda u iznosu od 10 % od početne cene osnovnog sredstva, navedene u specifikaciji u tački 1. ovog oglasa, i to uplatom novčanih sredstava na tekući račun Preduzeća, br. 105-800517-04 koji se vodi kod AIK banke, uz naznaku: “Kaucija za predmet ponude r. br. ______“, a najkasnije jedan dan pre dana određenog za otvaranje ponuda.

 

Učesnici nemaju pravo na povraćaj uplaćene kaucije, ako odustanu od zaključenja kupoprodajnog ugovora ili ako ne uplate  kupoprodajnu cenu u roku 2 (dva) dana od dana obaveštenja o dodeli ugovora.

Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaključenja postupka otvaranja ponuda na isti način kako je i položena.

 

5.

Ponuda (za jedno ili više vozila) sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj i zapečećenoj koverti na adresu: JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI-PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTVA“, poštom ili lično preko pisarnice, I sprat Spensa kancelarija broj 21.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, kontakt telefon ponuđača.

 

Rok za dostavu ponuda je 17. aprila 2018. godine, do 10,00 časova bez obzira na način dostave.

 

6.

Otvaranje ponuda je javno i izvršiće se 17. aprila 2018. godine u 11, 00 časova, u prostorijama JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, Novi Sad, kolegijum sala.

Predstavnik pravnog lica, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji podnosi pisano ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja, a fizičko lice fotokopiju  važeće lične karte ili drugog ličnog dokumenta sa slikom, a original na uvid.

U slučaju da učesnika u postupku prikupljanja pismenih ponuda zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika. Punomoćje za zastupanje predaje se Komisiji pre početka otvaranja ponuda.

 

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama, kao i ponude bez uplaćene kaucije neće se uzimati u razmatranje.

 

7.

Učesnik koji ponudi najvišu cenu i čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija od strane Komisije, za svako osnovno sredstvo, dužan je  da u roku od 2 (dva) dana od dana obaveštenja o dodeli ugovora zaključi kupoprodajni ugovor sa JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad.

Kaucija se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Najpovoljniji ponuđač kupuje vozilo po ceni koju je ponudio uvećanu za iznos PDV u skladu sa zakonom o PDV-u, kao i za porez na prenos apsolutnih prava.

Kupac je dužan da, u roku od 2 (dva)  dana od dana obaveštenja o dodeli ugovora, preuzme predmet prodaje, u protivnom će Preduzeće isti ukloniti sa navedene lokacije o trošku kupca.

8.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine osnovnog sredstva, smatra se da je sledeći najbolji ponuđač onaj koji je dao sledeću najpovoljniju ponudu, te će njemu biti ponuđeno zaključenje ugovora o kupoprodaji osnovnog sredstva.

 

9.

Ukoliko za jedno vozilo ponuđači dostave iste ponude, Komisija će na licu mesta tražiti pisane ponude u zatvorenim kovertama, sve do izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu za vozilo i da jedan ili više ponuđača nemaju ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, prvobitno ponuđena cena će se smatrati i konačnom.

 

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu za vozilo i da nijedan ponuđač nema ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, način na koji će Preduzeće  rangirati ponude je putem žreba, izvlačenjem imena ponuđača, i to u prisustvu ponuđača koji su podneli ponude sa istom cenom za vozilo.

 

Postupak izbora najpovoljnije ponude putem žreba će se obaviti na sledeći način:  Preduzeće će uputiti poziv ponuđačima čije ponude imaju istu ponuđenu cenu za vozilo.

Postupak žrebanja vodiće predsednik Komisije i biće obavljen u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2, Novi Sad.

 

Komisija će voditi zapisnik o postupku žrebanja.

 

Komisija će pripremiti posudu i kuglice u kojima će biti papirići sa nazivima ponuđača čije ponude imaju istu ponuđenu cenu za isto osnovno sredstvo.

 

Žrebanje će biti obavljeno tako što će predsednik Komisije izvršiti izvlačenje jedne kuglice, izvaditi papirić iz iste i pročitati naziv ponuđača. Ponuđač koji bude «izvučen» u žrebu imaće prednost prilikom dodele ugovora.

 

10.

Razgledanje osnovnih sredstava iz tačke 1. navedenih pod rednim brojem od 1. do 4.  može se vršiti svakog dana od datuma objavljivanja oglasa u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, Sunčani Kej bb, a razgledanje osnovnog sredstva pod rednim brojem 5. se može vršiti svakog dana od datuma objavljivanja oglasa u vremenu od 10,00 do 14,00 časova na lokaciji Novog rasadnika, Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Temerinski put bb, Novi Sad

10.

Sva dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 021/2100-286 radnim danima od 08,00 do 14,00 časova. Kontakt osoba je Kristina Pupovac 064/369-85-18.