Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, broj: 014.1-1956/4  od 15. marta 2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju osnovnih sredstava u sastavu: Aleksandar Jovančević, predsednik, Mihajlo Amidžić, član i Dragan Ilić, član (u daljem tekstu: Komisija), broj: 01-3526 od 5. maja 2017. godine, Javno komunalno preduzeće “Gradsko zelenilo“ Novi Sad objavljuje

 

 

OGLAS ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE LICITACIJE

 

1.

Javno komunalno preduzeće “Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: preduzeće) oglašava javnu prodaju putem licitacije sledećih osnovnih sredstava koja su nabavljena iz sopstvenih sredstava preduzeća, prema utvrđenim početnim cenama, i to:

Rednibroj Naziv osnovnog sredstva Godina proizvodnje Količina Početna cena bez PDV-a po komadu (u din.)
1. TRAKTOR IMT 558058 – neispravno / 1 210.000,00
2. TAM 190 T 15 KIPER – neispravno   1987. 1 175.000,00
3. KOMBI BUS TAM 80 A 60 – neispravno  1988. 1 100.000,00
4. ROVOKOPAČ UTOVARIVAČ JCB 3CX – neispravno 1990. 1 310.000,00
5. KAMION KIPER TURBO ZETA 79.12- neispravno 1996. 1 200.000,00
6. ZASTAVA SKALA POLI 1.1 – neispravno 2004. 1 12.000,00
7. KAMION ZASTAVA TURBO ZETA 85.14 BN – neispravno 2002. 1 230.000,00

 

2.

Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i to putem usmenog javnog nadmetanja, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

3.

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, osim članova imenovane komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju osnovnih sredstava. Predstavnik pravnog lica mora da poseduje pisano ovlašćenje za učešće na javnoj licitaciji, osim zakonskog zastupnika pravnog lica.

4.

Svi učesnici javne licitacije dužni su da polože kauciju za učešće u licitaciji u iznosu od 10 % od početne cene osnovnog sredstva, navedene u specifikaciji u tački 1. ovog oglasa, i to uplatom novčanih sredstava na tekući račun preduzeća, br. 105-800517-04 koji se vodi kod AIK banke, uz naznaku: “Kaucija za predmet licitacije r.  br. ______“. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan) dan pre dana kada je zakazana licitacija i svi zainteresovani ponuđači dužni su da na početku licitacije dostave Komisiji koja sprovodi licitaciju dokaz o uplati kaucije.

Učesnici na licitaciji dužni su da, uz prijavu za učešće na licitaciji, dostave sledeće isprave:

  • ukoliko je učesnik pravno lice ili preduzetnik: Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od šest meseci, a ukoliko je učesnik fizičko lice: važeću ličnu kartu i fotokopiju iste,
  • obrazac sa podacima o učesniku na licitaciji na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o kupoprodaji, koji učesnici popunjavaju na licu mesta na unapred odštampanom obrascu (naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno ime i prezime fizičkog lica, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB, ime i prezime odgovornog lica, odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj kaucije)
  • pisano ovlašćenje za učešće na javnoj licitaciji, ukoliko pravno lice predstavlja lice koje nije njegov zakonski zastupnik, i
  • dokaz o uplati kaucije.

 

5.

Učesnik koji ponudi najvišu cenu i čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija od strane Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, za svaki predmet licitacije, dužan je  da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana licitacije uplati kupoprodajnu cenu i zaključi kupoprodajni ugovor sa JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad za osnovno sredstvo koje je izlicitirao. Kaucija se uračunava u kupoprodajnu cenu. Porez na prenos apsolutnih prava i druge poreske dažbine po osnovu izlicitiranog osnovnog sredstva padaju na teret kupca. Ukoliko kupac odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćene kaucije. Kupac je dužan da, u roku od 10 (deset) radnih dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, preuzme predmet licitacije.

6.

Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaključenja postupka licitacije na isti način kako je i položena.

7.

Javna prodaja putem licitacije održaće se 1. juna 2017. godine u krugu Radne jedinice  Mehanizacija – vozni park i mašinska radionica JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Bulevar kneza Miloša bb, i to:

  • u 10,00 časova: registracija svih učesnika licitacije; a
  • u 11,00 časova: licitacija.

Prilikom licitacije učesnik može da ponudi isključivo iznos cene koji je za licitacioni korak viši od početne cene, odnosno od prethodno izlicitiranog iznosa.

Licitacioni koraci iznose:

– za osnovna sredstva čija je početna cena do 99.999,00 dinara, licitacioni korak iznosi: 1.000,00 dinara;

– za osnovna sredstva čija je početna cena 100.000,00 dinara i više, licitacioni korak iznosi: 3.000,00 dinara.

Osnovno sredstvo dodeljuje se učesniku licitacije koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene.

8.

Razgledanje predmeta licitacije može se vršiti svakog radnog dana od datuma objavljivanja oglasa u vremenu od 10,00 do 13,00 časova u Radnoj jedinici  Mehanizacija – vozni park i mašinska radionica JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Bulevar kneza Miloša bb.

9.

Sva dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 021/403-178 radnim danima od 08,00 do 13,00 časova. Kontakt osoba je Aleksandar Jovančević.