На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-1956/4  од 15. марта 2017. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава у саставу: Александар Јованчевић, председник, Михајло Амиџић, члан и Драган Илић, члан (у даљем тексту: Комисија), број: 01-3526 од 5. маја 2017. године, Јавно комунално предузеће “Градско зеленило“ Нови Сад објављује

 

 

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

1.

Јавно комунално предузеће “Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: предузеће) оглашава јавну продају путем лицитације следећих основних средстава која су набављена из сопствених средстава предузећа, према утврђеним почетним ценама, и то:

Редниброј Назив основног средства Година производње Количина Почетна цена без ПДВ-а по комаду (у дин.)
1. ТРАКТОР ИМТ 558058 – неисправно / 1 210.000,00
2. ТАМ 190 Т 15 КИПЕР – неисправно   1987. 1 175.000,00
3. КОМБИ БУС ТАМ 80 А 60 – неисправно  1988. 1 100.000,00
4. РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ ЈЦБ 3ЦX – неисправно 1990. 1 310.000,00
5. КАМИОН КИПЕР ТУРБО ЗЕТА 79.12- неисправно 1996. 1 200.000,00
6. ЗАСТАВА СКАЛА ПОЛИ 1.1 – неисправно 2004. 1 12.000,00
7. КАМИОН ЗАСТАВА ТУРБО ЗЕТА 85.14 БН – неисправно 2002. 1 230.000,00

 

2.

Основна средства се продају у виђеном стању и то путем усменог јавног надметања, без права купца на накнадну рекламацију, исправност, комплетност и техничке карактеристике.

3.

Право учешћа на јавној лицитацији имају сва физичка и правна лица, осим чланова именоване комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава. Представник правног лица мора да поседује писано овлашћење за учешће на јавној лицитацији, осим законског заступника правног лица.

4.

Сви учесници јавне лицитације дужни су да положе кауцију за учешће у лицитацији у износу од 10 % од почетне цене основног средства, наведене у спецификацији у тачки 1. овог огласа, и то уплатом новчаних средстава на текући рачун предузећа, бр. 105-800517-04 који се води код АИК банке, уз назнаку: “Кауција за предмет лицитације р.  бр. ______“. Уплата мора бити извршена најкасније 1 (један) дан пре дана када је заказана лицитација и сви заинтересовани понуђачи дужни су да на почетку лицитације доставе Комисији која спроводи лицитацију доказ о уплати кауције.

Учесници на лицитацији дужни су да, уз пријаву за учешће на лицитацији, доставе следеће исправе:

  • уколико је учесник правно лице или предузетник: Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, који није старији од шест месеци, а уколико је учесник физичко лице: важећу личну карту и фотокопију исте,
  • образац са подацима о учеснику на лицитацији на основу којих ће бити закључен уговор о купопродаји, који учесници попуњавају на лицу места на унапред одштампаном обрасцу (назив правног лица, односно предузетника, односно име и презиме физичког лица, званична и контакт адреса, матични број, ПИБ, име и презиме одговорног лица, односно предузетника, као и број рачуна на који ће бити могуће извршити повраћај кауције)
  • писано овлашћење за учешће на јавној лицитацији, уколико правно лице представља лице које није његов законски заступник, и
  • доказ о уплати кауције.

 

5.

Учесник који понуди највишу цену и чија понуда буде утврђена као најповољнија од стране Комисије за спровођење поступка јавног надметања, за сваки предмет лицитације, дужан је  да у року од 5 (пет) радних дана од дана лицитације уплати купопродајну цену и закључи купопродајни уговор са ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад за основно средство које је излицитирао. Кауција се урачунава у купопродајну цену. Порез на пренос апсолутних права и друге пореске дажбине по основу излицитираног основног средства падају на терет купца. Уколико купац одустане од закључења купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћене кауције. Купац је дужан да, у року од 10 (десет) радних дана од дана закључења купопродајног уговора, преузме предмет лицитације.

6.

Осталим понуђачима положена кауција се враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана закључења поступка лицитације на исти начин како је и положена.

7.

Јавна продаја путем лицитације одржаће се 1. јуна 2017. године у кругу Радне јединице  Механизација – возни парк и машинска радионица ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад, Булевар кнеза Милоша бб, и то:

  • у 10,00 часова: регистрација свих учесника лицитације; а
  • у 11,00 часова: лицитација.

Приликом лицитације учесник може да понуди искључиво износ цене који је за лицитациони корак виши од почетне цене, односно од претходно излицитираног износа.

Лицитациони кораци износе:

– за основна средства чија је почетна цена до 99.999,00 динара, лицитациони корак износи: 1.000,00 динара;

– за основна средства чија је почетна цена 100.000,00 динара и више, лицитациони корак износи: 3.000,00 динара.

Основно средство додељује се учеснику лицитације који је понудио највиши износ купопродајне цене.

8.

Разгледање предмета лицитације може се вршити сваког радног дана од датума објављивања огласа у времену од 10,00 до 13,00 часова у Радној јединици  Механизација – возни парк и машинска радионица ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад, Булевар кнеза Милоша бб.

9.

Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 021/403-178 радним данима од 08,00 до 13,00 часова. Контакт особа је Александар Јованчевић.