На основу члана 38. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14 и 19/15) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 74. седници од 1. јуна 2015. године, расписује

 

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

 

 1. УВОД

 

Пословни објекат, односно пословни простор даје се у закуп за период од 5. јуна 2015. године до 15. октобра 2015. године, односно од 5. јуна 2015. године до 30. септембра 2019. године на основу Огласа о јавној лицитацији за давање у закуп пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Оглас), путем јавне лицитације, у складу са одредбама Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник).

 

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) овим путем оглашава издавање у закуп путем јавне лицитације следеће пословне објекте, односно пословне просторе:

II.                ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

0

Пословни објекат је угоститељски објекат, киоск и пулт, испред којих може бити постављена башта, односно терен за мини голф.

А) ПУЛТОВИ

 

 1. ПУЛТ 7 ЗА МАСАЖУ – на централном платоу, уз доњу шетну стазу, према истоку купалишта

Делатност: нега и одржавање тела – масажа

Површина баште: објекта нема башту

Инсталисана снага електричне енергије: објекат нема инсталисану електричну енергију

Почетна цена: 28.000,00 динара

Период закупа: од 5. јуна до 15. октобра 2015. године

Позив на број за уплату кауције: 014107

 

 1. ПУЛТ 9 – простор на истоку купалишта, код улаза бр. 4

Делатност: продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, припрема и продаја хране, роштиља, куваних јела и кокица. У објекту није дозвољена припрема и продаја производа који се прже у дубоком уљу.

Површина баште: 300 m2

Инсталисана снага електричне енергије: 12 Kw

Почетна цена: 700.000,00 динара

Период закупа: од 5. јуна 2015. године до 30. септембра 2019. године

Позив на број за уплату кауције: 014109

 

 1. ОБЈЕКАТ БРОЈ 8 – на средњој шетној стази у новом делу купалишта

Делатност: трафика и мењачница. У објекту изричито није дозвољена продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, као ни воде. Поред класичног асортимана трафике, дозвољена је продаја препарата за сунчање и других козметичких производа, сунчаних наочара и других реквизита за плажу, сувенира и слично.

Површина баште: објекат нема башту

Инсталисана снага електричне енергије: 10 Kw

Почетна цена: 14.000,00 динара

Период закупа: од 5. јуна до 15. октобра 2015. године

Позив на број за уплату кауције: 014116

 

 1. ОБЈЕКАТ БРОЈ 9 – на средњој шетној стази у новом делу купалишта

Делатност: припрема и продаја хране, и то: бурека, пита и осталих пекарских производа, пица, форнета и осталих производа од смрзнутог теста, који се не прже у дубоком уљу, већ у одговарајућим пећима, хот-дога, сендвича, палачинки, разних врста штрудли и колача, салата. У објекту није дозвољена припрема и продаја куваних јела, роштиља, помфрита, гирица и других производа који се прже у дубоком уљу, куваног кукуруза, кокица, као ни алкохоних и безалкохолних пића, ни топлих напитака

Површина баште: објекат нема башту

Инсталисана снага електричне енергије: 12 Kw

Почетна цена: 100.000,00 динара

Период закупа: од 5. јуна до 15. октобра 2015. године

Позив на број за уплату кауције: 014117

 

 • ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ

 

Пословни простор је место на купалишту „Штранд“ у Новом Саду на којем се постављају уређаји за кокице и друге печењарске производе и објекти за извођење забавног програма.

 

А) УРЕЂАЈИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ

 

 1. ПРОСТОР БРОЈ 1/А – на зеленој површини уз доњу шетну стазу, у новом делу код ресторана

Делатност: припрема и продаја кукуруза и кокица

Инсталисана снага електричне енергије: 1 Kw

Почетна цена: 140.000,00 динара

Период закупа: од 5. јуна до 15. октобра 2015. године

Позив на број за уплату кауције: 014121

 

 

УСЛОВИ ЗАКУПА

 

Наведене почетне цене односе се на сваку појединачну годину закупа, односно на назначен краћи период у току календарске године.

Право учешћа на јавној лицитацији (у даљем тексту: лицитација) имају правна лица и предузетници, под условом да су уписани у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре за обављање делатности која ће се обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора који закупе, као и да су уплатили кауцију.

Лица из претходног става, која су у претходном периоду имала закључен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора са Предузећем, могу учествовати на лицитацији, ако су уредно измирила обавезе према Предузећу и ако су у претходном периоду наменски користила пословни објекат, односно пословни простор.

На лицитацији не могу учествовати лица којима је отказан уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, као и лица која су у спору са Предузећем.

Лицитација ће бити одржана 5. јуна 2015. године у просторијама Предузећа, Сутјеска 2 (II спрат Спенса), и то:

у 09,00 часова: регистрација учесника лицитације;

у 10,00 часова: лицитација.

Кауција у износу од 30% почетне цене пословног објекта, односно пословног простора за који се конкурише уплаћује се на рачун Предузећа 105-800517-04 који се води код АИК банке, са позивом на број, који је назначен у тексту Огласа, а најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање лицитације.

Регистрацију учесника за учешће на лицитацији врши Комисија за спровођење поступка лицитације (у даљем тексту: Комисија).

Правна лица и предузетници који учествују на лицитацији дужни су да, уз пријаву за учешће на лицитацији, доставе следеће исправе:

 • доказ о уписаној делатности у Регистар привредних субјеката тј. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, који није старији од шест месеци, а из ког се може видети да су регистровани за обављање делатности коју ће обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора за који подносе пријаву,
 • податке о учеснику на лицитацији на основу којих ће бити закључен уговор о закупу (назив правног лица, односно предузетника који подноси пријаву, званична и контакт адреса, матични број, ПИБ, име и презиме одговорног лица, односно предузетника, као и број рачуна на који ће бити могуће извршити повраћај кауције),
 • потврду да немају или да су измирили све обавезе према Предузећу (потврду издаје Сектор за економске и финансијске послове Предузећа), и
 • доказ о уплати кауције.

Приликом лицитације учесник може да понуди искључиво износ закупнине који је за лицитациони корак виши од почетне цене, односно од претходно излицитираног износа закупнине.

Лицитациони кораци износе:

– за пословне објекте, односно пословне просторе чија је почетна цена до 99.999,00 динара, лицитациони корак износи: 1.000,00 динара;

– за пословне објекте, односно пословне просторе чија је почетна цена у распону од 100.000,00 до 999.999,00 динара, лицитациони корак износи: 10.000,00 динара; и

– за пословне објекте, односно пословне просторе чија је почетна цена преко 1.000.000,00 динара, лицитациони корак износи: 100.000,00 динара.

Пословни објекат, односно пословни простор додељује се учеснику лицитације који је понудио највиши износ закупнине.

Комисија ће након спроведене лицитације утврдити предлог најповољнијег понуђача за конкретан пословни објекат, односно пословни простор и доставити га Надзорном одбору Предузећа.

Надзорни одбор Предузећа ће најкасније у року од три дана од дана одржавања лицитације донети одлуку о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора.

Стручне службе Предузећа ће најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке  о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора доставити обавештење о одлуци Надзорног одбора Предузећа учесницима лицитације (у даљем тексту: Обавештење).

У Обавештењу из претходног става, учесницима лицитације којима је додељен уговор о закупу пословног објекта назначен је износ депозита за утрошак електричне енергије и паушал за утрошак воде и одржавање чистоће, а учесницима лицитације којима је додељен уговор о закупу пословног простора назначен је износ паушала за утрошак електричне енергије, воде и одржавање чистоће (у даљем тексту: трошкови коришћења пословног објекта, односно пословног простора), као и износ закупнине.

На излицитирану цену, порез на додату вредност пада на терет закупца.

Учесник лицитације коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора, дужан је да у року од пет дана од дана пријема Обавештења, за текућу годину изврши уплату трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине.

У случају да учесник лицитације, коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора, одустане од закупа додељеног пословног објекта, односно пословног простора, односно не уплати износ трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине у наведеном року, учесник лицитације губи право на повраћај кауције, а Комисија ће пословни објекат, односно пословни простор понудити следећем учеснику лицитације, који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта, односно пословног простора.

Уколико учесник лицитације који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта, односно пословног простора не прихвати понуду, лицитација за тај пословни објекат, односно пословни простор сматра се неуспелом.

Учеснику лицитације коме је додељен у закуп пословни објекат, односно пословни простор и са којим је закључен уговор о закупу, кауција се урачунава у цену закупа.

Учесницима лицитације којима није додељен пословни објекат, односно пословни простор, кауција се враћа након спровођења лицитације, а најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора.

Учесник на лицитацији коме је додељен у закуп пословни објекат, односно пословни простор, након уплате трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износа закупнине, са Предузећем закључује уговор о закупу.

Учесник лицитације, коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, дужан је да приликом потписивања уговора о закупу, Предузећу достави потписану меницу са потписаним меничним овлашћењем као гаранцију за измирење трошкова коришћења пословног објекта, а Предузеће се обавезује да меницу врати најкасније у року од 90 дана од дана измирења обавеза закупца за које је меница издата.

Закупци пословних објеката, који се дају у закуп на период од 5. јуна 2015. године до 30. септембра 2019. године, у обавези су да уплату износа закупнине, за сваку наредну календарску годину, изврше најкасније до 1. фебруара текуће године, а трошкове коришћења пословног објекта најкасније до 1. маја текуће године. Износ закупнине, за сваку годину трајања уговора о закупу, усклађиваће се са растом курса евра за сваку годину, а што ће детаљније бити регулисано уговором о закупу.

Закупци пословних објеката, који се дају у закуп на период од 5. јуна 2015. године до 30. септембра 2019. године, могу вршити улагања којима се повећава вредност закупљеног пословног објекта, али само уз претходну писану сагласност Предузећа. Вредност улагања не може бити урачуната у износ закупнине.

Након закључења уговора о закупу, закупац може да преузме пословни објекат, односно пословни простор у закуп.

Закупац, приликом примопредаје пословног објекта, Предузећу уплаћује депозит у висини од 5.000,00 динара на име задуженог инвентара (кључ од објекта, ПП апарат, дводелни судопер са батеријом, бојлер, струјомер, кључ од тоалета и сл.).

Закупац је у обавези да у закупљеном објекту обавља делатност која је предвиђена Огласом.

Учесници лицитације дужни су да, у случају закључивања уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду у свему поштују одредбе Правилника, да поштују одредбе уговора о пословно – техничкој сарадњи које Предузеће закључи или је закључило, као и да поштују сваку манифестацију која се у наведеном периоду организује на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, те да у том циљу по налогу Предузећа евентуално уклоне или смање површину баште за време трајања манифестације, уколико се за наведеним укаже потреба и сл.

Додатна обавештења могу се добити на телефон 021/2100 – 286 и 021/455 – 719.

 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број:                014.1-4688/3

Датум:                         1. јун 2015. године