Na osnovu člana 25. Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15 i 17/18) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 173. sednici od 28. maja 2018. godine, raspisuje

 

O G L A S

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA, ODNOSNO POSLOVNOG PROSTORA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU

 

 1. UVOD

 

Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor daje se u zakup za period od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) ovim putem oglašava izdavanje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda sledeće poslovne objekte, odnosno poslovne prostore:

II.                POSLOVNI OBJEKTI

 

Poslovni objekat je ugostiteljski objekat, kiosk i pult, ispred kojih može biti postavljena bašta, odnosno teren za mini golf.

 

 

 

A) KIOSCI

 

 1. KIOSK BROJ 1 – na centralnom platou, desno od ulaza br. 1, uz ogradu kupališta

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića, priprema i prodaja hrane na roštilju (desno uz objekat). U objektu nije dozvoljena priprema i prodaja hrane u dubokom ulju.

Površina bašte: 50 m2

Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 400.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu depozita: 014102

 

 

B) PULTOVI

 

 

 1. PULT BROJ 3 – na srednjoj šetnoj stazi, gledano od centralnog platoa prema Mostu slobode

Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: girosa, pica parče, tortilji, raznih vrsta salata, sendviča, veganska ishrana. U objektu nije dozvoljena priprema i prodaja kuvanih jela, roštilja, proizvoda od kiselog testa koji se prže u dubokom ulju, kuvanog kukuruza, kokica, kao ni alkoholnih i bezalkoholnih pića, ni toplih napitaka.

Površina bašte: objekat nema baštu

Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 500.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014101

 

 

 

V)UGOSTITELJSKI OBJEKTI

 

 1. OBJEKAT BROJ 2 i 3 – desno od na centralnog platoa (zidani objekti)

Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: mekika, krofni i ostalih proizvoda od kiselog testa, pomfrita, girica. U ovim objektima nije dozvoljena priprema ni prodaja kuvanih jela, roštilja, kao ni prodaja alkoholnih, bezalkoholnih pića, ni kafe ni čaja.

Površina bašte: objekti nemaju baštu, prodaja hrane se vrši na izdignutom platou u dužini objekta 3.

Instalisana snaga električne energije: 15 Kw po objektu

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 1.200.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu depozita: 014105

 

 

 1. OBJEKAT BROJ 4 i 5 – desno od centralnog platoa (zidani objekti)

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića, priprema i prodaja hrane, i to: pice, dizanih testa, burgera, kineska hrana, paste, kuvana jela: supe, čorbe i knedli.

Površina bašte: 30 m2 , na izdignutom platou ispred objekta

Instalisana snaga električne energije: 15 Kw po objektu

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 480.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu depozita: 014106

 

 

 1. OBJEKAT BROJ 6 – na centralnom platou

Delatnost: : trafika i menjačnica. U objektu izričito nije dozvoljena prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića,  kafe i čaja, kao ni vode. Pored klasičnog asortimana trafike, dozvoljena je prodaja preparata za sunčanje i drugih kozmetičkih proizvoda, sunčanih naočara i drugih rekvizita za plažu, suvenira i slično.

Površina bašte: objekat nema baštu

Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 80.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu depozita: 014107

 

 

 1. OBJEKAT BROJ 9 – na šetnoj stazi iza Mosta slobode

Delatnost: đus bar – priprema i prodaja sveže ceđenih prirodnih sokova, voćnih koktela, seckanog voća, voćnih salata i voćnih kupova, palačinki i kolača. U objektu nije dozvoljena prodaja: flaširane vode, fabričkih komercijalnih napitaka kako alkoholnih tako  i bezalkoholnih, kafe i čaja.

Površina bašte: objekat nema baštu

Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 80.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu depozita: 014108

 

 

 • POSLOVNI PROSTORI

 

Poslovni prostor je mesto na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu na kojem se postavljaju uređaji za kokice, druge pečenjarske proizvode i hladni kolač i objekti za izvođenje zabavnog programa.

 

 

UREĐAJI ZA KOKICE, DRUGE PEČENJARSKE PROIZVODE, „HOT DOG” i sl.

 

 

 1. PROSTOR BROJ 5/A – na donjoj šetnoj stazi u starom delu kupališta, desno od centralnog platoa (pored prostora broj 3/A)

Delatnost: priprema i prodaja „hot-dog” na namenskim kolicima

Instalisana snaga električne energije: 3 Kw

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 160.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu depozita: 014113

 

 1. PROSTOR BROJ 7/B- ispod Mosta slobode

Delatnost: zabavno-tematski park (dvorac na naduvavanje/ gumeni grad) do 180 m 

Instalisana snaga električne energijer: 5 Kw

Period zakupa: od 5. jula 2018. godine do 30. septembra 2020. godine

Početna visina zakupnine: 500.000,00

Ppoziv na broj za uplatu depozita: 014117

 

 

 

USLOVI ZAKUPA

 

Navedene početne visine zakupnine odnose se na svaku pojedinačnu godinu zakupa.

Pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja imaju pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da su upisani u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora koji zakupe, kao i da su uplatili depozit.

Lica iz prethodnog stava, koja su u prethodnom periodu imala zaključen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora sa Preduzećem, mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, ako su uredno izmirila obaveze prema Preduzeću i ako su u prethodnom periodu namenski koristila poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

U postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja ne mogu učestvovati lica kojima je otkazan ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.

Depozit u iznosu od 30% početne visine zakupnine poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji se konkuriše uplaćuje se na račun Preduzeća 105-800517-04, koji se vodi kod AIK banke ili 160-9612-49 koji se vodi kod Banca Intesa ili 340-32294-48 koji se vodi kod Erste Bank ili 200-2631450101934-23 koji se vodi kod Banke Poštanska štedionica, sa pozivom na broj koji je naznačen u tekstu Oglasa, a najkasnije dva dana pre dana određenog za otvaranje ponuda.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA, ODNOSNO POSLOVNOG PROSTORA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU“, putem pošte ili lično, predajom na pisarnici Preduzeća, Novi Sad, Sutjeska 2, I  sprat Spensa, kancelarija 21. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i kontakt telefon podnosioca pismene ponude.

Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja dužni su da dostave sledeće isprave:

 • Popunjen, overen i potpisan obrazac pismene ponude (Obrazac pismene ponude se preuzima u Odeljenju za pravne poslove u sedištu Preduzeća, Novi Sad, Sutjeska 2, kancelarija 2 ili na internet stranici Preduzeća),
 • podatke o podnosiocu pismene ponude na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o zakupu (naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi prijavu, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB, ime i prezime odgovornog lica, odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj depozita).
 • dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata tj. Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od šest meseci ili Rešenje o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne subjekte koje nije starije od šest meseci, a iz kog se može videti da su registrovani za obavljanje delatnosti koju će obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji podnose ponudu,
 • potvrdu da nemaju ili da su izmirili sve obaveze prema Preduzeću (potvrdu izdaje Sektor za ekonomske i finansijske poslove Preduzeća), i
 • dokaz o uplati depozita.

 

Rok za dostavu ponuda je 29. jun 2018. godine do 10,00 časova, bez obzira na način dostave, a otvaranje ponuda je javno i biće održano istog dana u prostorijama Preduzeća, Novi Sad, Sutjeska 2 (II sprat Spensa), sa početkom u 11,00 časova.

Otvaranje ponuda vrši Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja (u daljem tekstu: Komisija).

Predstavnik pravnog lica, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji podnosi pisano ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja, a preduzetnik fotokopiju važeće lične karte ili pasoša, a original na uvid.

U slučaju da podnosioca pismene ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika. Punomoćje za zastupanje predaje se Komisiji pre početka otvaranja ponuda.

Neblagovremene, nepotpune i ponude u nezatvorenim kovertama, kao i ponude bez uplaćenog depozita neće se uzimati u razmatranje.

Podnosilac pismene ponude može se prijaviti za više poslovnih objekata, odnosno poslovnih prostora, a najviše do jedne četvrtine poslovnih objekata, odnosno poslovnih prostora za koje se raspisuje Oglas, pod uslovom da je uplaćen depozit za svaki poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne jedna ponuda.

Ukoliko podnosilac pismene ponude ne učestvuje u postupku ili ne prihvati početnu visinu zakupnine ili bude izabran za napovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, GUBI PRAVO NA VRAĆANJE DEPOZITA.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.  Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor dodeljuje se podnosiocu pismene ponude koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

Ukoliko za jedan poslovni objekat, odnosno poslovni prostor ponuđači dostave iste ponude, Komisija će na licu mesta tražiti nove pisane ponude u zatvorenim kovertama, sve do izbora najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine za isti poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i da jedan ili više ponuđača nemaju ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, prvobitno ponuđena visina zakupnine ponuđača koji nema ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda smatraće se konačnom.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine za isti poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i da nijedan ponuđač nema ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, način na koji će Komisija rangirati ponude je putem žreba, izvlačenjem naziva ponuđača, i to u prisustvu ponuđača koji su podneli ponude sa istom visinom zakupnine za isti poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

Postupak izbora najpovoljnije ponude putem žreba obaviće se na sledeći način: Preduzeće će uputiti poziv ponuđačima čije ponude imaju istu ponuđenu visinu zakupnine za isti poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

Postupak žreba vodiće predsednik Komisije i biće obavljen u prostorijama Preduzeća. Komisija će voditi zapisnik o postupku žrebanja.

Komisija će pripremiti posudu i kuglice u kojima će biti papirići sa nazivima ponuđača čije ponude imaju istu visinu zakupnine za isti poslovni objekat, odnosno poslovni prostor. Žrebanje će biti obavljeno tako što će predsednik Komisije izvršiti izvlačenje jedne kuglice, izvaditi papirić iz iste i pročitati naziv ponuđača. Ponuđač koji bude „izvučen“ u žrebu imaće prednost prilikom dodele ugovora o zakupu.

Komisija će nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja utvrditi predlog najpovoljnijeg ponuđača za konkretan poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i dostaviti ga Nadzornom odboru Preduzeća.

Nadzorni odbor Preduzeća će, najkasnije u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda, doneti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Stručne službe Preduzeća će u roku od pet dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti učesnicima u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja obaveštenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u daljem tekstu: Obaveštenje) i pozvati izabrane učesnike na zaključenje ugovora o zakupu.

U Obaveštenju učesnicima postupka prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja  koji su izabrani kao najpovoljniji ponuđači za poslovni objekat naznačen je iznos depozita za utrošak električne energije i paušal za utrošak vode i održavanje čistoće, a učesnicima postupka prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja za poslovni prostor naznačen je iznos paušala za utrošak električne energije, vode i održavanje čistoće (u daljem tekstu: troškovi korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora), kao i iznos zakupnine.

Na ponuđenu cenu porez  na dodatu vrednost pada na teret zakupca.

Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, dužan je da u roku od pet dana od dana prijema Obaveštenja izvrši uplatu troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine.

U slučaju da učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača odustane od zakupa dodeljenog poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, odnosno ne uplati iznos troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine u navedenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a postupak se smatra neuspelim.

Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, nakon uplate troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznosa zakupnine, sa Preduzećem zaključuje ugovor o zakupu.

Učesniku u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača i sa kojim je zaključen ugovor o zakupu položen depozit biće uračunat u cenu zakupa.

Učesnicima u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja kojima nije dodeljen poslovni objekat, odnosno poslovni prostor, depozit se vraća nakon sprovedenog postupka, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, dužan je da prilikom zaključenja ugovora o zakupu poslovnog objekta, Preduzeću dostavi potpisanu menicu sa potpisanim meničnim ovlašćenjem kao garanciju za izmirenje troškova korišćenja poslovnog objekta, a Preduzeće se obavezuje da menicu vrati najkasnije u roku od 90 dana od dana izmirenja obaveza zakupca za koje je menica izdata.

Nakon zaključenja ugovora o zakupu, zakupac može da uđe u posed poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Zakupci poslovnih objekata, odnosno poslovnih prostora u obavezi su da uplatu iznosa zakupnine, za svaku narednu kalendarsku godinu, izvrše najkasnije do 1. februara tekuće godine, a troškove korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora najkasnije do 1. maja tekuće godine. Iznos zakupnine, za svaku godinu trajanja ugovora o zakupu, usklađivaće se sa rastom kursa evra za svaku godinu, a što će detaljnije biti regulisano ugovorom o zakupu.

Zakupac, prilikom primopredaje poslovnog objekta, Preduzeću uplaćuje depozit u visini od 5.000,00 dinara na ime zaduženog inventara (ključ od objekta, PP aparat, dvodelni sudoper sa baterijom, bojler, strujomer, ključ od toaleta i sl.).

Zakupac je dužan da poslovni objekat, odnosno poslovni prostor koristi u skladu sa ugovorom o zakupu i Pravilnikom o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu, te da u zakupljenom objektu obavlja isključivo delatnost koja je predviđena Oglasom.

Učesnici u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja dužni su da, u slučaju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu u svemu poštuju odredbe Pravilnika, da poštuju odredbe ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji koje Preduzeće zaključi ili je zaključilo, kao i da poštuju svaku manifestaciju koja se u navedenom periodu organizuje na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, te da u tom cilju po nalogu Preduzeća eventualno uklone ili smanje površinu bašte za vreme trajanja manifestacije, ukoliko se za navedenim ukaže potreba i sl.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 021/2100 – 286 i 021/455 – 719.

 

 

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

Broj: 014.1- 4385/8-1

Datum: 28. maj 2018. godine

Novi Sad