Na osnovu člana 25. Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18 i 17/18) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 225. sednici od 12. marta 2020. godine, raspisuje

O G L A S
O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU

UVOD

Poslovni objekat daje se u zakup za period od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Pravilnik).

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) ovim putem oglašava izdavanje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda sledeće poslovne objekte:

POSLOVNI OBJEKTI

Poslovni objekat je ugostiteljski objekat, kiosk i pult, ispred kojih može biti postavljena bašta, odnosno teren za mini golf.

A) KIOSCI

KIOSK BROJ 1 – na centralnom platou, desno od ulaza br. 1, uz ogradu kupališta
Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića, priprema i prodaja hrane na roštilju (desno uz objekat). U objektu nije dozvoljena priprema i prodaja hrane u dubokom ulju.
Površina bašte: 50 m2
Instalisana snaga električne energije: 15 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 500.000,00 dinara
Poziv na broj za uplatu depozita: 014101

B) UGOSTITELJSKI OBJEKTI

OBJEKAT BROJ 4 i 5 – desno od centralnog platoa (zidani objekti)
Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića, priprema i prodaja hrane, i to: pica, dizanih testa, burgera, kineske hrane, pasta, kuvanih jela: supe i čorbe, prodaja sladoleda na kugle.
Površina bašte: 30 m2 , na izdignutom platou ispred objekta
Instalisana snaga električne energije: 15 Kw po objektu
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 600.000,00 dinara
Poziv na broj za uplatu depozita: 014102

OBJEKAT BROJ 6 – na centralnom platou
Delatnost: trafika i menjačnica. U objektu izričito nije dozvoljena prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića, kafe i čaja, kao ni vode. Pored klasičnog asortimana trafike, dozvoljena je prodaja preparata za sunčanje i drugih kozmetičkih proizvoda, sunčanih naočara i drugih rekvizita za plažu, suvenira i slično).
Površina bašte: objekat nema baštu
Instalisana snaga elektične energije: 15 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 100.000,00
Poziv na broj za uplatu depozita: 014103

OBJEKAT BROJ 9 – na šetnoj stazi iza Mosta slobode
Delatnost: đus bar – priprema i prodaja sveže ceđenih prirodnih sokova, voćnih koktela, seckanog voća, voćnih salata i voćnih kupova, palačinki i kolača. U objektu nije dozvoljena prodaja: flaširane vode, fabričkih komercijalnih napitaka, kako alkoholnih tako i bezalkoholnih, kafe i čaja.
Površina bašte: objekat nema baštu
Instalisana snaga električne energije: 12 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 100.000,00 dinara
Poziv na broj za uplatu depozita: 014104

V) PULTOVI

PULT BROJ 2 – na srednjoj šetnoj stazi prema Mostu slobode
Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka.
Površina bašte: 150 m2
Instalisana snaga električne energije: 12 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 600.000,00 dinara
Poziv na broj za uplatu depozita: 014105

PULT BROJ 3 – na srednjoj šetnoj stazi, gledano od centralnog platoa prema Mostu slobode
Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: girosa, pica parče, tortilji, raznih vrsta salata, sendviča, veganska ishrana. U objektu nije dozvoljena priprema i prodaja kuvanih jela, roštilja, proizvoda od kiselog testa koji se prže u dubokom ulju, kuvanog kukuruza, kokica, kao ni alkoholnih i bezalkoholnih pića ni toplih napitaka.
Površina bašte: objekat nema baštu
Instalisana snaga električne energije: 12 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 600.000,00
Poziv na broj za uplatu depozita: 014106

PULT BROJ 4 – na srednjoj šetnoj stazi prema Mostu slobode
Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka
Površina bašte: 150 m2
Instalisana snaga električne energije: 12 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 1.000.000,00 dinara
Poziv na broj za uplatu depozita: 014107

PULT BROJ 6 „OAZA“ – na centralnom platou, pravo naspram ulaza broj 1
Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, priprema i prodaja hrane, i to: obrok salate, paste, sendviči, piletina, biftek, kao i kuvana jela. U objektu nije dozvoljena priprema i prodaja jela koja se prže u dubokom ulju.
Površina bašte: 300 m2 na centralnom platou + 400 m2 drvena saletla i šank na plaži
Instalisana snaga električne energije: 15 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 4.500.000,00 dinara
Poziv na broj za uplatu depozita: 014108

PULT BROJ 9 – na istoku kupališta kod ulaza broj 4
Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, priprema i prodaja hrane, kuvanih jela, kokica.
Površina bašte: 300 m2 na travi u širini objekta
Instalisana snaga električne energije: 15 Kw
Period zakupa: od 15. maja 2020. godine do 30. septembra 2024. godine
Početna visina zakupnine: 1.000.000,00 dinara
Poziv na broj za uplatu depozita: 014109
USLOVI ZAKUPA

Navedene početne visine zakupnine odnose se na svaku pojedinačnu godinu zakupa.
Pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja imaju pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da su upisani u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u okviru poslovnog objekta koji zakupe, kao i da su uplatili depozit.
Pravna lica i preduzetnici iz prethodnog stava, koja su u prethodnom periodu imala zaključen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora sa Preduzećem, mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, ako su uredno izmirila obaveze prema Preduzeću i ako su u prethodnom periodu namenski koristila poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.
U postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja ne mogu učestvovati lica kojima je otkazan ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.
Depozit u iznosu od 30% početne visine zakupnine poslovnog objekta za koji se konkuriše uplaćuje se na račun Preduzeća 105-800517-04, koji se vodi kod AIK banke, sa pozivom na broj koji je naznačen u tekstu Oglasa, a najkasnije dva dana pre dana određenog za otvaranje ponuda.
Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU“, putem pošte ili lično, predajom na pisarnici Preduzeća, Novi Sad, Temerinski put bb (preko puta Najlon pijace), prizemlje. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i kontakt telefon podnosioca pismene ponude.
Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja dužni su da dostave sledeće isprave:
popunjen, overen i potpisan obrazac pismene ponude (Obrazac pismene ponude se preuzima u Odeljenju za pravne poslove u Preduzeću, Novi Sad, Temerinski put bb (preko puta Najlon pijace), prizemlje ili na internet stranici Preduzeća),
podatke o podnosiocu pismene ponude na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o zakupu (naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi prijavu, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB, ime i prezime odgovornog lica, odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj depozita),
dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata tj. Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od šest meseci ili Rešenje o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne registre koje nije starije od šest meseci, a iz kog se može videti da su registrovani za obavljanje delatnosti koju će obavljati u okviru poslovnog objekta za koji podnose ponudu,
potvrdu da nemaju ili da su izmirili sve obaveze prema Preduzeću (potvrdu izdaje Sektor za ekonomske i finansijske poslove Preduzeća),
dokaz o uplati depozita.

Rok za dostavu ponuda je 14. maj 2020. godine do 10,00 časova, bez obzira na način dostave, a otvaranje ponuda je javno i biće održano istog dana u prostorijama Preduzeća, Novi Sad, Temerinski put bb, (preko puta Najlon pijace) sa početkom u 11,00 časova.
Otvaranje ponuda vrši Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja (u daljem tekstu: Komisija).
Predstavnik pravnog lica, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji podnosi pisano ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja, a preduzetnik fotokopiju važeće lične karte ili pasoša, a original na uvid.
U slučaju da podnosioca pismene ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika. Punomoćje za zastupanje predaje se Komisiji pre početka otvaranja ponuda.
Neblagovremene, nepotpune i ponude u nezatvorenim kovertama, neće se uzimati u razmatranje.
Podnosilac pismene ponude može se prijaviti za više poslovnih objekata, a najviše do jedne četvrtine poslovnih objekata, za koje se raspisuje Oglas, pod uslovom da je uplaćen depozit za svaki poslovni objekat.
Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne jedna ponuda.
Ukoliko podnosilac pismene ponude ne učestvuje u postupku ili ne prihvati početnu visinu zakupnine ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, GUBI PRAVO NA VRAĆANJE DEPOZITA.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine. Poslovni objekat dodeljuje se podnosiocu pismene ponude koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
Ukoliko za jedan poslovni objekat ponuđači dostave iste ponude, Komisija će na licu mesta tražiti nove pisane ponude u zatvorenim kovertama, sve do izbora najpovoljnijeg ponuđača.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine za isti poslovni objekat i da jedan ili više ponuđača nemaju ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, prvobitno ponuđena visina zakupnine ponuđača koji nema ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda smatraće se konačnom.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine za isti poslovni objekat i da nijedan ponuđač nema ovlašćenog predstavnika prisutnog u postupku otvaranja ponuda, način na koji će Komisija rangirati ponude je putem žreba, izvlačenjem naziva ponuđača, i to u prisustvu ponuđača koji su podneli ponude sa istom visinom zakupnine za isti poslovni objekat.
Postupak izbora najpovoljnije ponude putem žreba obaviće se na sledeći način: Preduzeće će uputiti poziv ponuđačima čije ponude imaju istu ponuđenu visinu zakupnine za isti poslovni objekat.
Postupak žreba vodiće predsednik Komisije i biće obavljen u prostorijama Preduzeća. Komisija će voditi zapisnik o postupku žrebanja.
Komisija će pripremiti posudu i kuglice u kojima će biti papirići sa nazivima ponuđača čije ponude imaju istu visinu zakupnine za isti poslovni objekat. Žrebanje će biti obavljeno tako što će predsednik Komisije izvršiti izvlačenje jedne kuglice, izvaditi papirić iz iste i pročitati naziv ponuđača. Ponuđač koji bude „izvučen“ u žrebu imaće prednost prilikom dodele ugovora o zakupu.
Komisija će nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja utvrditi predlog najpovoljnijeg ponuđača za konkretan poslovni objekat i dostaviti ga Nadzornom odboru Preduzeća.

Nadzorni odbor Preduzeća će, najkasnije u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda, doneti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Stručne službe Preduzeća će u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti učesnicima u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja obaveštenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u daljem tekstu: Obaveštenje) i pozvati izabrane učesnike na zaključenje ugovora o zakupu.
U Obaveštenju učesnicima postupka prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji su izabrani kao najpovoljniji ponuđači za poslovni objekat naznačen je iznos depozita za utrošak električne energije i paušal za utrošak vode i održavanje čistoće (u daljem tekstu: troškovi korišćenja poslovnog objekta), kao i iznos zakupnine.
Na ponuđenu cenu porez na dodatu vrednost pada na teret zakupca.
Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, dužan je da u roku od pet dana od dana prijema Obaveštenja izvrši uplatu troškova korišćenja poslovnog objekta, kao i iznos zakupnine.
U slučaju da učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača odustane od zakupa dodeljenog poslovnog objekta, odnosno ne uplati iznos troškova korišćenja poslovnog objekta, kao i iznos zakupnine u navedenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a postupak se smatra neuspelim.
Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, nakon uplate troškova korišćenja poslovnog objekta, kao i iznosa zakupnine, sa Preduzećem zaključuje ugovor o zakupu.
Učesniku u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača i sa kojim je zaključen ugovor o zakupu položen depozit biće uračunat u cenu zakupa.
Učesnicima u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja kojima nije dodeljen poslovni objekat, depozit se vraća nakon sprovedenog postupka, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, dužan je da prilikom zaključenja ugovora o zakupu poslovnog objekta, Preduzeću dostavi potpisanu menicu sa potpisanim meničnim ovlašćenjem kao garanciju za izmirenje troškova korišćenja poslovnog objekta, a Preduzeće se obavezuje da menicu vrati najkasnije u roku od 90 dana od dana izmirenja obaveza zakupca za koje je menica izdata.
Nakon zaključenja ugovora o zakupu, zakupac može da uđe u posed poslovnog objekta.
Zakupci poslovnih objekata u obavezi su da uplatu iznosa zakupnine, za svaku narednu kalendarsku godinu, izvrše najkasnije do 1. februara tekuće godine, a troškove korišćenja poslovnog objekta najkasnije do 1. maja tekuće godine. Iznos zakupnine, za svaku godinu trajanja ugovora o zakupu, usklađivaće se sa rastom kursa evra za svaku godinu, a što će detaljnije biti regulisano ugovorom o zakupu.
Zakupac, prilikom primopredaje poslovnog objekta, Preduzeću uplaćuje depozit u visini od 5.000,00 dinara na ime zaduženog inventara (ključ od objekta, PP aparat, dvodelni sudoper sa baterijom, bojler, strujomer, ključ od toaleta i sl.).
Zakupac je dužan da poslovni objekat koristi u skladu sa ugovorom o zakupu i Pravilnikom o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu, te da u zakupljenom objektu obavlja isključivo delatnost koja je predviđena Oglasom.
Učesnici u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja dužni su da, u slučaju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog objekta na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu u svemu poštuju odredbe Pravilnika, da poštuju odredbe ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji koje Preduzeće zaključi ili je zaključilo, kao i da poštuju svaku manifestaciju koja se u navedenom periodu organizuje na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, te da u tom cilju po nalogu Preduzeća eventualno uklone ili smanje površinu bašte za vreme trajanja manifestacije, ukoliko se za navedenim ukaže potreba i sl.
Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 021/2100 – 286 i 021/455 – 719.

 

OBRAZAC PONUDE

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD
Broj: 014.1- 1737/4-1
Datum: 12. mart 2020. godine
Novi Sad