Na osnovu člana 25. Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14, 39/14, 19/15 i 24/15) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 118. sednici od 13. decembra 2016. godine, raspisuje

 

O G L A S

O JAVNOJ LICITACIJI ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA, ODNOSNO POSLOVNOG PROSTORA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU

 

 1. UVOD

 

Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor daje se u zakup za period od         15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine na osnovu Oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Oglas), putem javne licitacije, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) ovim putem oglašava davanje u zakup putem javne licitacije sledeće poslovne objekte, odnosno poslovne prostore:

II.                POSLOVNI OBJEKTI

 

Poslovni objekat je ugostiteljski objekat, kiosk i pult, ispred kojih može biti postavljena bašta, odnosno teren za mini golf.

 

PULTOVI

 

 1. PULT BROJ 5 – na platou pored restorana u novom delu kupališta

Delatnost: prodaja alkoholnih, bezalkoholnih pića

Površina bašte: 150 m2

Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

Period zakupa: od 15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine

Početna cena: 45.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014101

 

 

 • POSLOVNI PROSTORI

 

Poslovni prostor je mesto na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu na kojem se postavljaju uređaji za kokice i druge pečenjarske proizvode i objekti za izvođenje zabavnog programa.

 

A) UREĐAJI ZA KOKICE I DRUGE PEČENJARSKE PROIZVODE

 

 1. PROSTOR BROJ 1/A – na centralnom platou, levo od glavnog ulaza, uz bočnu stranu bašte kružnog pulta Oaza

Delatnost: priprema i prodaja kukuruza i kokica

Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

Period zakupa: od 15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine

Početna cena: 35.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014102

 

 

 

 

B) POKRETNA TEZGA

 

 1. PROSTOR BROJ 2/B – na centralnom platou, levo od glavnog ulaza, uz bočnu stranu bašte kružnog pulta Oaza

Delatnost: priprema i prodaja tradicionlanih kolača (kuglofa i kurteš kolača)

Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

Period zakupa: od 15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine

Početna cena: 35.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014103

 

 1. PROSTOR BROJ 3/B – na centralnom platou, levo od glavnog ulaza, uz bočnu stranu bašte kružnog pulta Oaza

Delatnost: priprema i prodaja šećerne vune i prodaja gumenih bombona

Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

Period zakupa: od 15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine

Početna cena: 35.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014104

 

 1. PROSTOR BROJ 4/B – na centralnom platou, levo od glavnog ulaza, uz bočnu stranu bašte kružnog pulta Oaza

Delatnost: priprema i prodaja američkih krofnica

Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

Period zakupa: od 15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine

Početna cena: 35.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014105

 

 1. PROSTOR BROJ 5/B – na centralnom platou, levo od glavnog ulaza, uz bočnu stranu bašte kružnog pulta Oaza

Delatnost: prodaja kapa, šalova, naočara i proizvoda ručne radinosti

Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

Period zakupa: od 15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine

Početna cena: 35.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014106

 

V) OBJEKAT ZA IZVOĐENJE ZABAVNOG PROGRAMA

 

 1. PROSTOR BROJ 6/V – na sredini centralnog platoa

Delatnost: gumene igraonice na naduvavanje, klackalice za decu, tramboline, bandži

Period zakupa: od 15. januara 2017. godine do 1. aprila 2017. godine

Početna cena: 150.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 014107

 

 

USLOVI ZAKUPA

 

Pravo učešća na javnoj licitaciji (u daljem tekstu: licitacija) imaju pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da su upisani u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora koji zakupe, kao i da su uplatili kauciju.

Lica iz prethodnog stava, koja su u prethodnom periodu imala zaključen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora sa Preduzećem, mogu učestvovati na licitaciji, ako su uredno izmirila obaveze prema Preduzeću i ako su u prethodnom periodu namenski koristila poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

Na licitaciji ne mogu učestvovati lica kojima je otkazan ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.

Licitacija će biti održana dana            5. januara 2017. godine u prostorijama Preduzeća, Sutjeska 2 (II sprat Spensa), i to:

u 10,00 časova: registracija učesnika;

u 11,00 časova: licitacija.

Kaucija u iznosu od 30% početne cene poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji se konkuriše uplaćuje se na račun Preduzeća 105-800517-04, koji se vodi kod AIK banke, sa pozivom na broj, koji je naznačen u tekstu Oglasa, a najkasnije jedan dan pre dana određenog za održavanje licitacije.

Registraciju učesnika za učešće na licitaciji vrši Komisija za sprovođenje postupka licitacije (u daljem tekstu: Komisija).

Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju na licitaciji dužni su da, uz prijavu za učešće na licitaciji, dostave sledeće isprave:

 • dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata tj. Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od šest meseci, a iz kog se može videti da su registrovani za obavljanje delatnosti koju će obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji podnose prijavu,
 • podatke o učesniku na licitaciji na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o zakupu (naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi prijavu, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB, ime i prezime odgovornog lica, odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj kaucije),
 • potvrdu da nemaju ili da su izmirili sve obaveze prema Preduzeću (potvrdu izdaje Sektor za ekonomske i finansijske poslove Preduzeća), i
 • dokaz o uplati kaucije.

Prilikom licitacije učesnik može da ponudi isključivo iznos zakupnine koji je za licitacioni korak viši od početne cene, odnosno od prethodno izlicitiranog iznosa zakupnine.

Licitacioni koraci iznose:

– za poslovne objekte, odnosno poslovne prostore čija je početna cena do 99.999,00 dinara, licitacioni korak iznosi: 1.000,00 dinara;

– za poslovne objekte, odnosno poslovne prostore čija je početna cena u rasponu od 100.000,00 do 999.999,00 dinara, licitacioni korak iznosi: 10.000,00 dinara.

Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor dodeljuje se učesniku licitacije koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

Komisija će nakon sprovedene licitacije utvrditi predlog najpovoljnijeg ponuđača za konkretan poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i dostaviti ga Nadzornom odboru Preduzeća.

Nadzorni odbor Preduzeća će najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja licitacije doneti odluku o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Stručne službe Preduzeća će najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke  o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora dostaviti obaveštenje o odluci Nadzornog odbora Preduzeća učesnicima licitacije (u daljem tekstu: Obaveštenje).

U Obaveštenju učesnicima licitacije, kojima je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, naznačen je iznos depozita za utrošak električne energije i paušal za utrošak vode i održavanje čistoće, a učesnicima licitacije kojima je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog prostora naznačen je iznos paušala za utrošak električne energije, vode i održavanje čistoće (u daljem tekstu: troškovi korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora), kao i iznos zakupnine.

Na izlicitiranu cenu, porez na dodatu vrednost pada na teret zakupca.

Učesnik licitacije kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, dužan je da u roku od pet dana od dana prijema Obaveštenja izvrši uplatu troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine.

U slučaju da učesnik licitacije, kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, odustane od zakupa dodeljenog poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, odnosno ne uplati iznos troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine u navedenom roku, učesnik licitacije gubi pravo na povraćaj kaucije, a Komisija će poslovni objekat, odnosno poslovni prostor ponuditi sledećem učesniku licitacije, koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Ukoliko učesnik licitacije koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora ne prihvati ponudu, licitacija za taj poslovni objekat, odnosno poslovni prostor smatra se neuspelom.

Učesniku licitacije kome je dodeljen u zakup poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i sa kojim je zaključen ugovor o zakupu, kaucija se uračunava u cenu zakupa.

Učesnicima licitacije kojima nije dodeljen poslovni objekat, odnosno poslovni prostor, kaucija se vraća nakon sprovođenja licitacije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Učesnik na licitaciji kome je dodeljen u zakup poslovni objekat, odnosno poslovni prostor, nakon uplate troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznosa zakupnine, sa Preduzećem zaključuje ugovor o zakupu.

Učesnik licitacije, kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, dužan je da prilikom potpisivanja ugovora o zakupu, Preduzeću dostavi potpisanu menicu sa potpisanim meničnim ovlašćenjem kao garanciju za izmirenje troškova korišćenja poslovnog objekta, a Preduzeće se obavezuje da menicu vrati najkasnije u roku od 90 dana od dana izmirenja obaveza zakupca za koje je menica izdata.

Zakupci poslovnih objekata mogu vršiti ulaganja kojima se povećava vrednost zakupljenog poslovnog objekta, ali samo uz prethodnu pisanu saglasnost Preduzeća. Vrednost ulaganja ne može biti uračunata u iznos zakupnine.

Nakon zaključenja ugovora o zakupu, zakupac može da preuzme poslovni objekat, odnosno poslovni prostor u zakup.

Zakupac, prilikom primopredaje poslovnog objekta, Preduzeću uplaćuje depozit u visini od 5.000,00 dinara na ime zaduženog inventara (ključ od objekta, PP aparat, dvodelni sudoper sa baterijom, bojler, strujomer, ključ od toaleta i sl.).

Zakupac je u obavezi da u zakupljenom objektu, odnosno na poslovnom prostoru obavlja delatnost koja je predviđena Oglasom.

Učesnici licitacije dužni su da, u slučaju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu u svemu poštuju odredbe Pravilnika, da poštuju odredbe ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji koje Preduzeće zaključi ili je zaključilo, kao i da poštuju svaku manifestaciju koja se u navedenom periodu organizuje na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, te da u tom cilju po nalogu Preduzeća eventualno uklone ili smanje površinu bašte za vreme trajanja manifestacije, ukoliko se za navedenim ukaže potreba i sl.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 021/2100-286 i 021/455-719.

 

 

 

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

Broj: 014.1-10302/3-1

Datum:             13. decembar 2016. godine

Novi Sad