На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15 и 24/15) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 118. седници од 13. децембра 2016. године, расписује

 

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

 

 1. УВОД

 

Пословни објекат, односно пословни простор даје се у закуп за период од         15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године на основу Огласа о јавној лицитацији за давање у закуп пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Оглас), путем јавне лицитације, у складу са одредбама Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник).

 

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) овим путем оглашава давање у закуп путем јавне лицитације следеће пословне објекте, односно пословне просторе:

II.                ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

 

Пословни објекат је угоститељски објекат, киоск и пулт, испред којих може бити постављена башта, односно терен за мини голф.

 

ПУЛТОВИ

 

 1. ПУЛТ БРОЈ 5 – на платоу поред ресторана у новом делу купалишта

Делатност: продаја алкохолних, безалкохолних пића

Површина баште: 150 m2

Инсталисана снага електричне енергије: 15 Kw

Период закупа: од 15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године

Почетна цена: 45.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 014101

 

 

 • ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ

 

Пословни простор је место на купалишту „Штранд“ у Новом Саду на којем се постављају уређаји за кокице и друге печењарске производе и објекти за извођење забавног програма.

 

А) УРЕЂАЈИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ

 

 1. ПРОСТОР БРОЈ 1/А – на централном платоу, лево од главног улаза, уз бочну страну баште кружног пулта Оаза

Делатност: припрема и продаја кукуруза и кокица

Инсталисана снага електричне енергије: 1 Kw

Период закупа: од 15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године

Почетна цена: 35.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 014102

 

 

 

 

Б) ПОКРЕТНА ТЕЗГА

 

 1. ПРОСТОР БРОЈ 2/Б – на централном платоу, лево од главног улаза, уз бочну страну баште кружног пулта Оаза

Делатност: припрема и продаја традиционланих колача (куглофа и куртеш колача)

Инсталисана снага електричне енергије: 1 Kw

Период закупа: од 15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године

Почетна цена: 35.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 014103

 

 1. ПРОСТОР БРОЈ 3/Б – на централном платоу, лево од главног улаза, уз бочну страну баште кружног пулта Оаза

Делатност: припрема и продаја шећерне вуне и продаја гумених бомбона

Инсталисана снага електричне енергије: 1 Kw

Период закупа: од 15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године

Почетна цена: 35.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 014104

 

 1. ПРОСТОР БРОЈ 4/Б – на централном платоу, лево од главног улаза, уз бочну страну баште кружног пулта Оаза

Делатност: припрема и продаја америчких крофница

Инсталисана снага електричне енергије: 1 Kw

Период закупа: од 15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године

Почетна цена: 35.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 014105

 

 1. ПРОСТОР БРОЈ 5/Б – на централном платоу, лево од главног улаза, уз бочну страну баште кружног пулта Оаза

Делатност: продаја капа, шалова, наочара и производа ручне радиности

Инсталисана снага електричне енергије: 1 Kw

Период закупа: од 15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године

Почетна цена: 35.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 014106

 

В) ОБЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА

 

 1. ПРОСТОР БРОЈ 6/В – на средини централног платоа

Делатност: гумене играонице на надувавање, клацкалице за децу, трамболине, банџи

Период закупа: од 15. јануара 2017. године до 1. априла 2017. године

Почетна цена: 150.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 014107

 

 

УСЛОВИ ЗАКУПА

 

Право учешћа на јавној лицитацији (у даљем тексту: лицитација) имају правна лица и предузетници, под условом да су уписани у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре за обављање делатности која ће се обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора који закупе, као и да су уплатили кауцију.

Лица из претходног става, која су у претходном периоду имала закључен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора са Предузећем, могу учествовати на лицитацији, ако су уредно измирила обавезе према Предузећу и ако су у претходном периоду наменски користила пословни објекат, односно пословни простор.

На лицитацији не могу учествовати лица којима је отказан уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, као и лица која су у спору са Предузећем.

Лицитација ће бити одржана дана            5. јануара 2017. године у просторијама Предузећа, Сутјеска 2 (II спрат Спенса), и то:

у 10,00 часова: регистрација учесника;

у 11,00 часова: лицитација.

Кауција у износу од 30% почетне цене пословног објекта, односно пословног простора за који се конкурише уплаћује се на рачун Предузећа 105-800517-04, који се води код АИК банке, са позивом на број, који је назначен у тексту Огласа, а најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање лицитације.

Регистрацију учесника за учешће на лицитацији врши Комисија за спровођење поступка лицитације (у даљем тексту: Комисија).

Правна лица и предузетници који учествују на лицитацији дужни су да, уз пријаву за учешће на лицитацији, доставе следеће исправе:

 • доказ о уписаној делатности у Регистар привредних субјеката тј. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, који није старији од шест месеци, а из ког се може видети да су регистровани за обављање делатности коју ће обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора за који подносе пријаву,
 • податке о учеснику на лицитацији на основу којих ће бити закључен уговор о закупу (назив правног лица, односно предузетника који подноси пријаву, званична и контакт адреса, матични број, ПИБ, име и презиме одговорног лица, односно предузетника, као и број рачуна на који ће бити могуће извршити повраћај кауције),
 • потврду да немају или да су измирили све обавезе према Предузећу (потврду издаје Сектор за економске и финансијске послове Предузећа), и
 • доказ о уплати кауције.

Приликом лицитације учесник може да понуди искључиво износ закупнине који је за лицитациони корак виши од почетне цене, односно од претходно излицитираног износа закупнине.

Лицитациони кораци износе:

– за пословне објекте, односно пословне просторе чија је почетна цена до 99.999,00 динара, лицитациони корак износи: 1.000,00 динара;

– за пословне објекте, односно пословне просторе чија је почетна цена у распону од 100.000,00 до 999.999,00 динара, лицитациони корак износи: 10.000,00 динара.

Пословни објекат, односно пословни простор додељује се учеснику лицитације који је понудио највиши износ закупнине.

Комисија ће након спроведене лицитације утврдити предлог најповољнијег понуђача за конкретан пословни објекат, односно пословни простор и доставити га Надзорном одбору Предузећа.

Надзорни одбор Предузећа ће најкасније у року од три дана од дана одржавања лицитације донети одлуку о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора.

Стручне службе Предузећа ће најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке  о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора доставити обавештење о одлуци Надзорног одбора Предузећа учесницима лицитације (у даљем тексту: Обавештење).

У Обавештењу учесницима лицитације, којима је додељен уговор о закупу пословног објекта, назначен је износ депозита за утрошак електричне енергије и паушал за утрошак воде и одржавање чистоће, а учесницима лицитације којима је додељен уговор о закупу пословног простора назначен је износ паушала за утрошак електричне енергије, воде и одржавање чистоће (у даљем тексту: трошкови коришћења пословног објекта, односно пословног простора), као и износ закупнине.

На излицитирану цену, порез на додату вредност пада на терет закупца.

Учесник лицитације коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора, дужан је да у року од пет дана од дана пријема Обавештења изврши уплату трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине.

У случају да учесник лицитације, коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора, одустане од закупа додељеног пословног објекта, односно пословног простора, односно не уплати износ трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине у наведеном року, учесник лицитације губи право на повраћај кауције, а Комисија ће пословни објекат, односно пословни простор понудити следећем учеснику лицитације, који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта, односно пословног простора.

Уколико учесник лицитације који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта, односно пословног простора не прихвати понуду, лицитација за тај пословни објекат, односно пословни простор сматра се неуспелом.

Учеснику лицитације коме је додељен у закуп пословни објекат, односно пословни простор и са којим је закључен уговор о закупу, кауција се урачунава у цену закупа.

Учесницима лицитације којима није додељен пословни објекат, односно пословни простор, кауција се враћа након спровођења лицитације, а најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора.

Учесник на лицитацији коме је додељен у закуп пословни објекат, односно пословни простор, након уплате трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износа закупнине, са Предузећем закључује уговор о закупу.

Учесник лицитације, коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, дужан је да приликом потписивања уговора о закупу, Предузећу достави потписану меницу са потписаним меничним овлашћењем као гаранцију за измирење трошкова коришћења пословног објекта, а Предузеће се обавезује да меницу врати најкасније у року од 90 дана од дана измирења обавеза закупца за које је меница издата.

Закупци пословних објеката могу вршити улагања којима се повећава вредност закупљеног пословног објекта, али само уз претходну писану сагласност Предузећа. Вредност улагања не може бити урачуната у износ закупнине.

Након закључења уговора о закупу, закупац може да преузме пословни објекат, односно пословни простор у закуп.

Закупац, приликом примопредаје пословног објекта, Предузећу уплаћује депозит у висини од 5.000,00 динара на име задуженог инвентара (кључ од објекта, ПП апарат, дводелни судопер са батеријом, бојлер, струјомер, кључ од тоалета и сл.).

Закупац је у обавези да у закупљеном објекту, односно на пословном простору обавља делатност која је предвиђена Огласом.

Учесници лицитације дужни су да, у случају закључивања уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду у свему поштују одредбе Правилника, да поштују одредбе уговора о пословно – техничкој сарадњи које Предузеће закључи или је закључило, као и да поштују сваку манифестацију која се у наведеном периоду организује на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, те да у том циљу по налогу Предузећа евентуално уклоне или смање површину баште за време трајања манифестације, уколико се за наведеним укаже потреба и сл.

Додатна обавештења могу се добити на телефон 021/2100-286 и 021/455-719.

 

 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1-10302/3-1

Датум:             13. децембар 2016. године

Нови Сад