Na osnovu člana 25. Pravilnika o načinu korišćenja Kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14, 39/14, 19/15 i 24/15) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 86. sednici od 25. novembra 2015. godine, raspisuje

 

O G L A S

O JAVNOJ LICITACIJI ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU U ZIMSKOJ SEZONI 2015/2016. GODINE

 

 

  1. UVOD

 

Poslovni objekat daje se u zakup za period od 15. decembra 2015. godine do 15. aprila 2016. godine, na osnovu Oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Oglas), putem javne licitacije, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Pravilnik).

II.                POSLOVNI OBJEKTI

 

Poslovni objekat je ugostiteljski objekat, kiosk i pult, ispred kojih može biti postavljena bašta, odnosno teren za mini golf.

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ Novi Sad ovim putem oglašava izdavanje u zakup putem javne licitacije sledeći poslovni objekat:

KIOSK BROJ 1

Lokacija: na centralnom platou desno od ulaza broj 1 kod centralnog platoa, uz ogradu kupališta „Štrand“ u Novom Sadu

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, priprema i prodaja sendviča i pica

Površina bašte: 50 m2

Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

Početna cena:  150.000,00 dinara

Poziv na broj za uplatu kaucije: 0141-10323-8-1

 

USLOVI ZAKUPA

Navedena početna cena odnosi se na period od 15. decembra 2015. god. do 15. aprila 2016. god.

Pravo učešća na javnoj licitaciji (u daljem tekstu: licitacija) imaju pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da su upisani u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u okviru poslovnog objekta koji zakupe, kao i da su uplatili kauciju.

Lica iz prethodnog stava, koja su u prethodnom periodu imala zaključen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora sa Preduzećem, mogu učestvovati na licitaciji, ako su uredno izmirila obaveze prema Preduzeću i ako su u prethodnom periodu namenski koristila poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

Na licitaciji ne mogu učestvovati lica kojima je otkazan ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.

Licitacija će biti održana 14. decembra 2015. godine u prostorijama Preduzeća, Sutjeska 2 (II sprat Spensa), i to:

u 09,00 časova: registracija učesnika licitacije;

u 10,00 časova: licitacija.

Kaucija u iznosu od 30% početne cene poslovnog objekta uplaćuje se na račun Preduzeća 105-800517-04 koji se vodi kod AIK banke, sa pozivom na broj, koji je naznačen u tekstu Oglasa, a najkasnije jedan dan pre dana određenog za održavanje licitacije.

Registraciju učesnika za učešće na licitaciji vrši Komisija za sprovođenje postupka licitacije (u daljem tekstu: Komisija).

Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju na licitaciji dužni su da, uz prijavu za učešće na licitaciji, dostave sledeće isprave:

  • dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata tj. Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od šest meseci, a iz kog se može videti da su registrovani za obavljanje delatnosti koju će obavljati u okviru poslovnog objekta,
  • podatke o učesniku na licitaciji na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o zakupu (naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi prijavu, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB, ime i prezime odgovornog lica, odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj kaucije),
  • potvrdu da nemaju ili da su izmirili sve obaveze prema Preduzeću (potvrdu izdaje Sektor za ekonomske i finansijske poslove Preduzeća), i
  • dokaz o uplati kaucije.

Licitacija se vrši po licitacionim koracima, a licitacioni korak iznosi 10.000,00 dinara. Poslovni objekat se dodeljuje učesniku licitacije koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

Komisija će nakon sprovedene licitacije utvrditi predlog najpovoljnijeg ponuđača za poslovni objekat i dostaviće ga Nadzornom odboru Preduzeća.

Nadzorni odbor Preduzeća će najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja licitacije doneti odluku o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta.

Stručne službe Preduzeća će najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke  o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta dostaviti obaveštenje o odluci Nadzornog odbora Preduzeća učesnicima licitacije (u daljem tekstu: Obaveštenje).

U Obaveštenju iz prethodnog stava, učesnicima licitacije kojima je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta naznačen je iznos depozita za utrošak električne energije i paušal za utrošak vode i održavanje čistoće (u daljem tekstu: troškovi korišćenja poslovnog objekta), kao i iznos zakupnine.

Na izlicitiranu cenu, porez na dodatu vrednost pada na teret zakupca.

Učesnik licitacije kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta dužan je da u roku od pet dana od dana prijema Obaveštenja izvrši uplatu troškova korišćenja poslovnog objekta, kao i iznos zakupnine.

U slučaju da učesnik licitacije, kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta odustane od zakupa dodeljenog poslovnog objekta, odnosno ne uplati iznos troškova korišćenja poslovnog objekta, kao i iznos zakupnine u navedenom roku, učesnik licitacije gubi pravo na povraćaj kaucije, a Komisija će poslovni objekat ponuditi sledećem učesniku licitacije, koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta.

Ukoliko učesnik licitacije koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta ne prihvati ponudu, licitacija za poslovni objekat smatra se neuspelom.

Učesniku licitacije kome je dodeljen u zakup poslovni objekat i sa kojim je zaključen ugovor o zakupu, kaucija se uračunava u cenu zakupa.

Učesnicima licitacije kojima nije dodeljen poslovni objekat kaucija se vraća nakon sprovođenja licitacije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta.

Učesnik na licitaciji kome je dodeljen u zakup poslovni objekat nakon uplate troškova korišćenja poslovnog objekta, kao i iznosa zakupnine, sa Preduzećem zaključuje ugovor o zakupu.

Učesnik licitacije, kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, dužan je da prilikom potpisivanja ugovora o zakupu, Preduzeću dostavi potpisanu menicu sa potpisanim meničnim ovlašćenjem kao garanciju za izmirenje troškova korišćenja poslovnog objekta, a Preduzeće se obavezuje da menicu vrati najkasnije u roku od 90 dana od dana izmirenja obaveza zakupca za koje je menica izdata.

Nakon zaključenja ugovora o zakupu, zakupac može da preuzme poslovni objekat u zakup.

Zakupac, prilikom primopredaje poslovnog objekta, Preduzeću uplaćuje depozit u visini od 5.000,00 dinara na ime zaduženog inventara (ključ od objekta, PP aparat, dvodelni sudoper sa baterijom, bojler, strujomer, ključ od toaleta i sl.).

Zakupac je u obavezi da u zakupljenom objektu obavlja delatnost koja je predviđena Oglasom.

Učesnici licitacije dužni su da, u slučaju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog objekta na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu u svemu poštuju odredbe Pravilnika, da poštuju odredbe ugovora o poslovno -tehničkoj saradnji koje Preduzeće zaključi ili je zaključilo, kao i da poštuju svaku manifestaciju koja se u navedenom periodu organizuje na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, te da u tom cilju po nalogu Preduzeća eventualno uklone ili smanje površinu bašte za vreme trajanja manifestacije, ukoliko se za navedenim ukaže potreba i sl.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 021/2100 – 286 i 021/455 – 719.

 

 

 

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

Broj: 014.1 – 10323/8

Datum:             25. novembar 2015. godine