На основу члана 25. Правилника о начину коришћења Купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15 и 24/15) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 86. седници од 25. новембра 2015. године, расписује

 

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2015/2016. ГОДИНЕ

 

 

  1. УВОД

 

Пословни објекат даје се у закуп за период од 15. децембра 2015. године до 15. априла 2016. године, на основу Огласа о јавној лицитацији за давање у закуп пословног објекта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Оглас), путем јавне лицитације, у складу са одредбама Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник).

II.                ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

 

Пословни објекат је угоститељски објекат, киоск и пулт, испред којих може бити постављена башта, односно терен за мини голф.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад овим путем оглашава издавање у закуп путем јавне лицитације следећи пословни објекат:

КИОСК БРОЈ 1

Локација: на централном платоу десно од улаза број 1 код централног платоа, уз ограду купалишта „Штранд“ у Новом Саду

Делатност: продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, припрема и продаја сендвича и пица

Површина баште: 50 m2

Инсталисана снага електричне енергије: 20 Кw

Почетна цена:  150.000,00 динара

Позив на број за уплату кауције: 0141-10323-8-1

 

УСЛОВИ ЗАКУПА

Наведена почетна цена односи се на период од 15. децембра 2015. год. до 15. априла 2016. год.

Право учешћа на јавној лицитацији (у даљем тексту: лицитација) имају правна лица и предузетници, под условом да су уписани у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре за обављање делатности која ће се обављати у оквиру пословног објекта који закупе, као и да су уплатили кауцију.

Лица из претходног става, која су у претходном периоду имала закључен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора са Предузећем, могу учествовати на лицитацији, ако су уредно измирила обавезе према Предузећу и ако су у претходном периоду наменски користила пословни објекат, односно пословни простор.

На лицитацији не могу учествовати лица којима је отказан уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, као и лица која су у спору са Предузећем.

Лицитација ће бити одржана 14. децембра 2015. године у просторијама Предузећа, Сутјеска 2 (II спрат Спенса), и то:

у 09,00 часова: регистрација учесника лицитације;

у 10,00 часова: лицитација.

Кауција у износу од 30% почетне цене пословног објекта уплаћује се на рачун Предузећа 105-800517-04 који се води код АИК банке, са позивом на број, који је назначен у тексту Огласа, а најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање лицитације.

Регистрацију учесника за учешће на лицитацији врши Комисија за спровођење поступка лицитације (у даљем тексту: Комисија).

Правна лица и предузетници који учествују на лицитацији дужни су да, уз пријаву за учешће на лицитацији, доставе следеће исправе:

  • доказ о уписаној делатности у Регистар привредних субјеката тј. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, који није старији од шест месеци, а из ког се може видети да су регистровани за обављање делатности коју ће обављати у оквиру пословног објекта,
  • податке о учеснику на лицитацији на основу којих ће бити закључен уговор о закупу (назив правног лица, односно предузетника који подноси пријаву, званична и контакт адреса, матични број, ПИБ, име и презиме одговорног лица, односно предузетника, као и број рачуна на који ће бити могуће извршити повраћај кауције),
  • потврду да немају или да су измирили све обавезе према Предузећу (потврду издаје Сектор за економске и финансијске послове Предузећа), и
  • доказ о уплати кауције.

Лицитација се врши по лицитационим корацима, а лицитациони корак износи 10.000,00 динара. Пословни објекат се додељује учеснику лицитације који је понудио највиши износ закупнине.

Комисија ће након спроведене лицитације утврдити предлог најповољнијег понуђача за пословни објекат и доставиће га Надзорном одбору Предузећа.

Надзорни одбор Предузећа ће најкасније у року од три дана од дана одржавања лицитације донети одлуку о додели уговора о закупу пословног објекта.

Стручне службе Предузећа ће најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке  о додели уговора о закупу пословног објекта доставити обавештење о одлуци Надзорног одбора Предузећа учесницима лицитације (у даљем тексту: Обавештење).

У Обавештењу из претходног става, учесницима лицитације којима је додељен уговор о закупу пословног објекта назначен је износ депозита за утрошак електричне енергије и паушал за утрошак воде и одржавање чистоће (у даљем тексту: трошкови коришћења пословног објекта), као и износ закупнине.

На излицитирану цену, порез на додату вредност пада на терет закупца.

Учесник лицитације коме је додељен уговор о закупу пословног објекта дужан је да у року од пет дана од дана пријема Обавештења изврши уплату трошкова коришћења пословног објекта, као и износ закупнине.

У случају да учесник лицитације, коме је додељен уговор о закупу пословног објекта одустане од закупа додељеног пословног објекта, односно не уплати износ трошкова коришћења пословног објекта, као и износ закупнине у наведеном року, учесник лицитације губи право на повраћај кауције, а Комисија ће пословни објекат понудити следећем учеснику лицитације, који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта.

Уколико учесник лицитације који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта не прихвати понуду, лицитација за пословни објекат сматра се неуспелом.

Учеснику лицитације коме је додељен у закуп пословни објекат и са којим је закључен уговор о закупу, кауција се урачунава у цену закупа.

Учесницима лицитације којима није додељен пословни објекат кауција се враћа након спровођења лицитације, а најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке о додели уговора о закупу пословног објекта.

Учесник на лицитацији коме је додељен у закуп пословни објекат након уплате трошкова коришћења пословног објекта, као и износа закупнине, са Предузећем закључује уговор о закупу.

Учесник лицитације, коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, дужан је да приликом потписивања уговора о закупу, Предузећу достави потписану меницу са потписаним меничним овлашћењем као гаранцију за измирење трошкова коришћења пословног објекта, а Предузеће се обавезује да меницу врати најкасније у року од 90 дана од дана измирења обавеза закупца за које је меница издата.

Након закључења уговора о закупу, закупац може да преузме пословни објекат у закуп.

Закупац, приликом примопредаје пословног објекта, Предузећу уплаћује депозит у висини од 5.000,00 динара на име задуженог инвентара (кључ од објекта, ПП апарат, дводелни судопер са батеријом, бојлер, струјомер, кључ од тоалета и сл.).

Закупац је у обавези да у закупљеном објекту обавља делатност која је предвиђена Огласом.

Учесници лицитације дужни су да, у случају закључивања уговора о закупу пословног објекта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду у свему поштују одредбе Правилника, да поштују одредбе уговора о пословно -техничкој сарадњи које Предузеће закључи или је закључило, као и да поштују сваку манифестацију која се у наведеном периоду организује на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, те да у том циљу по налогу Предузећа евентуално уклоне или смање површину баште за време трајања манифестације, уколико се за наведеним укаже потреба и сл.

Додатна обавештења могу се добити на телефон 021/2100 – 286 и 021/455 – 719.

 

 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1 – 10323/8

Датум:             25. новембар 2015. године