rasadnik (12)Kompostiranje


Šta je kompostiranje

Kompost je proizvod nastao kompostiranjem biljnih i životinjskih ostataka u donekle kontrolisanim, najčešće aerobnim uslovima. Kompostirati se mogu gotovo svi biljni ostaci (trava, lišće, granje, ostaci voća i povrća i sl.) i neki ostaci životinjskog porekla (gnoj, đubre, ostaci mesa…).

Kao proizvod kompostiranja dobija se koristan materijal, sličan humusu, koji nema neprijatan miris  i koji se može koristiti kao sredstvo za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo.

Opisi sistema prikupljanja, odlaganja i kompostiranja biorazgradivog otpada

U procesu održavanja zelenih površina u gradu prikuplja se velika količina biorazgradivog otpada. Otpad se prikuplja na javnim gradskim i prigradskim površinama podeljenim  na radne jedinice. Angažovano je 6 organizacionih jedinica sa 6 do 7 terenskih motornih vozila nosivosti od 5 do 8 tona, a na samom (ručnom) utovaru je angažovano od 12 do 14 radnika. Mehaničko sakupljanje lišća se obavlja vučnim usisivačem zapremine 10 kubnih  metara. Vrsta biorazgradivog materijala menja se tokom godine i to su list, pokošena trava, korovi, orezano šiblje, orezano granje i piljevina. Prvu selekciju i odvajanje biorazgradivog otpada vrše radnici na terenu na izvoru nastanka sirovina. Nakon ručnog utovara sirovina se doprema pred kompostno polje gde se evidentira i vrši procena težine s obzirom na to da preduzeće ne poseduje kolsku vagu. Sirovina koju ne treba usitnjavati odlaže se u pasivne gomile, a potrebno je najmanje godinu dana da se završi proces kompostiranja. Sirovina koja treba da se usitni (šiblje i granje) usitnjava se pomoću dvaju drobilica priključenih na traktor. U ovom procesu, pored traktora i drobilice, angažovan je još jedan traktor sa prikolicom za prevoz usitnjenog materijala. Odlaganje usitnjenog materijala i mešanje utovarnom kašikom vrši se u gomilama u vrsti. Potrebno je angažovati komposter za mešanje, prevrtanje i zalivanje gomila. Ovim procesom bi se kompostiranje skratilo na 6 do 7 meseci. Po završetku procesa kompostiranja sirovine od ukupne količine u kubnim metrima dobije se 40 do 50% komposta koji treba da prođe sušenje, prosejavanje, deponovanje i pakovanje gotovog proizvoda.

Zašto je potrebno kompostirati biorazgradivi otpad?

U prirodnim sredinama izumrla organska masa se pretvara u humus pod uticajem ekoloških faktora. Nastali humus postaje hrana i stanište za rast i razvoj novih biljaka. Ovaj proces kruženja organske mase se odvija neprestano. U urbanim hortikulturnim sredinama zbog efekta dekorativnog bilja, biljni ostaci (orezano bilje, pokošena trava) moraju se odneti sa tih površina. Kompostiranjem tih biljnih ostataka omogućavamo  da se ti biljni ostaci vrate na te iste zelene površine, ali u obliku humusa. Na taj način i u gradskim uslovima nastojimo da osiguramo proces kruženja organske mase.

Tehnološki postupak kompostiranja

 • Dovoz zelenog otpada
 • Usitnjavanje zelenog otpada
 • Mešanje i homogenizacija
 • Formiranje kompostnih gomila
 • Zalivanje kompostnih gomila
 • Konstantno prevrtanje kompostnih gomila
 • Kontrolisanje temperature
 • Kontrolisanje PH vrednosti
 • Prosejavanje komposta
 • Hemijska analiza komposta
 • Pakovanje i isporuka