На основу члана 38.  Правилника о начину коришћења Купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 18/14), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на основу сагласности Градског већа Града Новог Сада, број 352-1/2014-2443-II од 28. маја 2014. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА  ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ У ЛЕТЊОЈ СЕЗОНИ 2014. ГОДИНЕ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

 

 

  1. I.                    УВОД

Пословни објекат, односно пословни простор даје се у закуп за летњу сезону у периоду од 15. јуна до 30. септембра 2014. године, на основу Јавног позива путем непосредне погодбе, у складу са одредбама Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник).

 

II.                ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Пословни објекат је угоститељски објекат, киоск и пулт, испред којих може бити постављена башта односно терен за мини голф.

 

А) УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

     

1ОБЈЕКАТ БРОЈ 4

      Локација: десно од централног платоа – зидани објекат

      Делатност: припрема и продаја хране и то: пекарски и млечни производи и       „хот-дог“-а

      Продајно место: 1 локација на шетној стази – на специјализованим колицима

      Инсталисана снага електричне енергије: 20 Кw

      Почетна цена:  350.000,00 динара

   НАПОМЕНА: Припрема и продаја хране у објекту број 4 врши се у објекту и на специјализованим колицима. У објекту 4 није дозвољена припрема и продаја куваних јела (чорба, паприкаша и роштиља), као и алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, као и производа који се припремају у дубоком уљу.

 

2.   ОБЈЕКАТ БРОЈ 5

Локација: десно од централног платоа – зидани објекат

Делатност: продаја свежег воћа и поврћа, производа од воћа и поврћа, цеђених сокова, безалкохолних коктела, воћних купова, воћних салата и здраве хране.

Инсталисана снага електричне енергије: 15 Кw

            Почетна цена: 150.000,00 динара

НАПОМЕНА: Испред објекта број 5 није дозвољено постављање баште, али је дозвољено постављање сталажа за воће и поврће.

 

 

3. ОБЈЕКАТ БРОЈ 8

            Локација: на средњој шетној стази у новом делу купалишта

Делатност: трафика и мењачница

Инсталисана снага електричне енергије: 10 Кw

            Почетна цена: 30.000,00 динара

НАПОМЕНА: У објекту број 8 није дозвољена продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, као ни воде. Поред класичног асортимана трафике, дозвољена је продаја препарата за сунчање и других козметичких производа, сунчаних наочара и других реквизита за плажу, сувенира и слично.

 

4.   ОБЈЕКАТ БРОЈ 9

      Локација: на средњој шетној стази у новом делу купалишта

      Делатност: припрема и продаја хране, и то: бурека, пита и осталих        пекарских производа, пица, форнета и осталих производа од смрзнутог теста, који се не прже у дубоком уљу, већ у одговарајућим пећима, „хот-дог“-а, сендвича, палачинки, разних врста штрудли и колача, салата

      Инсталисана снага електричне енергије: 12 Кw

      Почетна цена:  150.000,00 динара

                        Испред Објекта број 9 не може се поставити башта.

НАПОМЕНА: У објекту број 9 забрањена је припрема и продаја куваних јела (чорба, паприкаша и роштиља), производа од киселог теста, помфрита, гирица и других производа који се прже у фритези, куваног кукуруза, кокица, печеног кестења, семенки, кикирикија и осталих коштуњавих плодова, као и алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака.

 

 

5ОБЈЕКАТ БРОЈ 11

      Локација: на средњој шетној стази у новом делу купалишта

      Делатност: продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака

      Површина баште: 80 m2

      Инсталисана снага електричне енергије: 12 Кw

      Почетна цена:  200.000,00 динара

 

 

В)  КИОСЦИ

 

6КИОСК БРОЈ 1

Локација: на централном платоу десно од улаза број 1 код централног платоа, уз ограду купалишта „Штранд“

Делатност: продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, припрема и продаја сендвича и пица

      Површина баште: 50 m2

Инсталисана снага електричне енергије: 20 Кw

Почетна цена:  600.000,00 динара

 

 

III.             ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ

Пословни простор је место на купалишту „Штранд“ на којем се постављају уређаји за кокице и друге печењарске производе и објекти за извођење забавних програма.

 

А) УРЕЂАЈИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ

 

7.   ПРОСТОР БРОЈ 2-А

            Локација: на поплочаној површини у новом делу, код кошаркашких терена

            Делатност: припрема и продаја кукуруза и кокица                                     Инсталисана снага електричне енергије: 1 Кw

            Почетна цена: 150.000,00 динара

                          

 

8.   ПРОСТОР БРОЈ 5-А

Локација: на зеленој површини уз горњу шетну стазу лево од централног платоа

            Делатност: припрема и продаја кукуруза и кокица                                     Инсталисана снага електричне енергије: 1 Кw

            Почетна цена: 150.000,00 динара

 

УСЛОВИ ЗАКУПА

 

Право учешћа у јавном позиву имају правна лица и предузетници, под условом да су уписани у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре за обављање делатности коју ће обављати у пословном објекту, односно пословном простору који закупе.

Запослени у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) немају право учешћа у јавном позиву.

Правна лица и предузетници који учествују у јавном позиву дужни су да уз пријаву за учешће у јавном позиву доставе доказ о уписаној делатности у Регистар привредних субјеката тј. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, који није старији од 6 месеци, а из ког се може видети да су регистровани за обављање делатности коју ће обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора за који подносе пријаву.

Понуђачи могу учествовати у јавном позиву под условом да су уредно измирили све обавезе према Предузећу, односно да су у ранијем периоду наменски користили пословни објекат или простор.

Пријава за учешће у јавном позиву подноси се у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ ШТРАНД“.

Коверта из претходног става садржи документацију о испуњености прописаних услова, и то:

  1. податке о учеснику у јавном позиву на основу којих ће бити закључен уговор о закупу (назив правног лица односно предузетника који подноси пријаву, званична и контакт адреса, матични број, ПИБ, име и презиме одговорног лица односно предузетника, као и број рачуна на који ће бити могуће извршити повраћај депозита),
  2. изјаву учесника у јавном позиву да није у радном односу у Предузећу,
  3. потврду да немају или да су измирили све обавезе према Предузећу (потврду издаје Сектор за економске и финансијске послове Предузећа),
  4. доказ о уплати депозита (уплата депозита се врши на рачун Предузећа број: 105-800517-04 који се води код АИК Банке), и
  5. затворену ценовну коверту на прописаном обрасцу, која садржи :

–          ознаке и локације пословних објеката и пословних простора за које се подноси пријава,

–          врсту делатности,

–          висину почетне цене, и

–          висину понуђене цене.

Документација за учешће у јавном позиву се може преузети у просторијама Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 (I спрат Спенса), канцеларија број 23 у Одељењу за правне послове код Слободанке Марков, уз доказ о уплати откупа документације за учешће у јавном позиву, радним даном од 10,00 до 13,00 часова у периоду од 29. маја 2014. до 5. јуна 2014. године.

Откуп документације за учешће у јавном позиву за пословне објекте и пословне просторе износи 5.000,00 динара. Уплату извршити на рачун број 105-800517-04 код АИК Банке.

Депозит за учешће у јавном позиву за закуп пословних објеката и простора износи 50% од почетне цене објекта за који се учествује у јавном позиву, а у случају одустанка исти се не враћа. Уплату  извршити на рачун број 105-800517-04 код АИК Банке.

Затворене понуде са доказом о уплати депозита предају се лично на писарници ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 (I спрат Спенса) или на други начин радним даном од 10,00 до 13,00 часова у периоду од  29. маја 2014. године најкасније до 5. јуна 2014. године до 13,00 часова.

Надзорни одбор отвара приспеле понуде, утврђује благовременост, потпуност пријаве и испуњеност прописаних услова и доноси одлуку о додели уговора.

Неблаговремене и непотпуне понуде ће се одбацити.

Пословни објекат или простор доделиће се оном учеснику у јавном позиву који понуди највећи износ закупнине.

Стручне службе Предузећа ће свим учесницима у јавном позиву у року од три дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача доставити обавештење о одлуци Надзорног одбора Предузећа о додели пословног објекта односно пословног простора.

Закуп се плаћа у року од пет дана од дана пријема обавештења о додели пословног објекта, односно простора и са истим се закључује уговор о закупу.

Учеснику у јавном позиву коме је додељен у закуп пословни објекат односно пословни простор и са којим се закључује уговор о закупу, депозит се урачунава у цену закупа.

Учеснику у јавном позиву коме није додељен у закуп пословни објекат односно пословни простор, депозит се враћа на рачун који је назначен у пријави у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Учесник у јавном позиву коме је додељен у закуп пословни објекат односно пословни простор, а одустане или не уплати износ закупнине у року који му је назначен у обавештењу, губи право на повраћај депозита.

На излицитирану цену учесник плаћа порез на додату вредност.

Текући трошкови закупа (струја, вода, чистоћа) падају на терет закупца и плаћају се аконтативно, односно паушално.

Закупац, приликом примопредаје објекта ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, уплаћује депозит у висини од 5.000,00 динара на име задуженог инвентара (кључ од објекта, ПП апарат, дводелни судопер са батеријом, бојлер, струјомер, кључ од тоалета и сл.).

Учесници у јавном позиву су дужни да, у случају закључивања уговора о закупу пословног објекта односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у свему поштују одредбе Правилника о начину коришћења Купалишта Штранд у Новом Саду, као и да поштују одредбе уговора о пословно-техничкој сарадњи које ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад закључи или је закључило.

Додатна обавештења могу се добити на телефон 021/2100 286 и 021/455 719.

 

 

Председник Надзорног одбора

Стеван Радонић, с. р.

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1 – 4484/3

Датум: 28. мај 2014. године