Na osnovu člana 38.  Pravilnika o načinu korišćenja Kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14 i 39/14) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 40. sednici od 23. jula 2014. godine, raspisuje

 

 

O G L A S

O JAVNOJ LICITACIJI ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA, ODNOSNO POSLOVNOG PROSTORA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU U LETNJOJ SEZONI 2014. GODINE

 

 

  1. I.                    UVOD

Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor daje se u zakup za vreme trajanja letnje sezone 2014. godine, odnosno do 30. septembra 2014. godine, na osnovu Oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Oglas), putem javne licitacije, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

II.                POSLOVNI OBJEKTI

Poslovni objekat je ugostiteljski objekat, kiosk i pult, ispred kojih može biti postavljena bašta, odnosno teren za mini golf.

 

A) UGOSTITELJSKI OBJEKTI

     

1OBJEKAT BROJ 4

      Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

      Delatnost: priprema i prodaja hrane i to: pekarski i mlečni proizvodi i       „hot-dog“-a

      Prodajno mesto: 1 lokacija na šetnoj stazi – na specijalizovanim kolicima

      Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

      Početna cena:  100.000,00 dinara

   NAPOMENA: Priprema i prodaja hrane u objektu broj 4 vrši se u objektu i na specijalizovanim kolicima. U objektu 4 nije dozvoljena priprema i prodaja kuvanih jela (čorba, paprikaša i roštilja), kao i alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, kao i proizvoda koji se pripremaju u dubokom ulju.

 

2.   OBJEKAT BROJ 5

Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

Delatnost: prodaja svežeg voća i povrća, proizvoda od voća i povrća, ceđenih sokova, bezalkoholnih koktela, voćnih kupova, voćnih salata i zdrave hrane.

Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

            Početna cena: 55.000,00 dinara

NAPOMENA: Ispred objekta broj 5 nije dozvoljeno postavljanje bašte, ali je dozvoljeno postavljanje stalaža za voće i povrće.

 

3. OBJEKAT BROJ 8

            Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

Delatnost: trafika i menjačnica

Instalisana snaga električne energije: 10 Kw

            Početna cena: 15.000,00 dinara

NAPOMENA: U objektu broj 8 nije dozvoljena prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, kao ni vode. Pored klasičnog asortimana trafike, dozvoljena je prodaja preparata za sunčanje i drugih kozmetičkih proizvoda, sunčanih naočara i drugih rekvizita za plažu, suvenira i slično.

 

4.   OBJEKAT BROJ 9

      Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

      Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: bureka, pita i ostalih        pekarskih proizvoda, pica, forneta i ostalih proizvoda od smrznutog testa, koji se ne prže u dubokom ulju, već u odgovarajućim pećima, „hot-dog“-a, sendviča, palačinki, raznih vrsta štrudli i kolača, salata

      Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

      Početna cena:  75.000,00 dinara

                        Ispred Objekta broj 9 ne može se postaviti bašta.

NAPOMENA: U objektu broj 9 zabranjena je priprema i prodaja kuvanih jela (čorba, paprikaša i roštilja), proizvoda od kiselog testa, pomfrita, girica i drugih proizvoda koji se prže u fritezi, kuvanog kukuruza, kokica, pečenog kestenja, semenki, kikirikija i ostalih koštunjavih plodova, kao i alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka.

 

V)  KIOSCI

 

5KIOSK BROJ 1

Lokacija: na centralnom platou desno od ulaza broj 1 kod centralnog platoa, uz ogradu kupališta „Štrand“

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, priprema i prodaja sendviča i pica

      Površina bašte: 50 m2

Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

Početna cena:  275.000,00 dinara

 

 

III.             POSLOVNI PROSTORI

Poslovni prostor je mesto na kupalištu „Štrand“ na kojem se postavljaju uređaji za kokice i druge pečenjarske proizvode i objekti za izvođenje zabavnih programa.

 

A) UREĐAJI ZA KOKICE I DRUGE PEČENJARSKE PROIZVODE

 

6.   PROSTOR BROJ 2-A

                        Lokacija: na popločanoj površini u novom delu, kod košarkaških terena

            Delatnost: priprema i prodaja kukuruza i kokica                                     Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

            Početna cena: 50.000,00 dinara

                          

7.   PROSTOR BROJ 5-A

Lokacija: na zelenoj površini uz gornju šetnu stazu levo od centralnog platoa

            Delatnost: priprema i prodaja kukuruza i kokica                                     Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

            Početna cena: 50.000,00 dinara

 

 

 

USLOVI ZAKUPA

 

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da su upisani u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za obavljanje delatnosti koja će se obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora koji zakupe, kao i da su uplatili kauciju.

Lica iz prethodnog stava, koja su u prethodnom periodu imala zaključen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora sa Javnim komunalnim preduzećem „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće), mogu učestvovati na javnoj licitaciji ako su uredno izmirila obaveze prema Preduzeću i ako su u prethodnom periodu namenski koristila poslovni objekat, odnosno poslovni prostor.

Na javnoj licitaciji ne mogu učestvovati lica kojima je otkazan ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, kao i lica koja su u sporu sa Preduzećem.

Javna licitacija će se održati 25. jula 2014. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Preduzeća, Sutjeska 2 (II sprat Spensa).

Kaucija u iznosu od 15.000,00 dinara se uplaćuje na račun Preduzeća 105-800517-04 koji se vodi kod AIK banke, najkasnije jedan dan pre dana određenog za održavanje javne licitacije.

Jedan učesnik javne licitacije može licitirati za više poslovnih objekata, odnosno poslovnih prostora, a najviše do jedne četvrtine poslovnih objekata, odnosno poslovnih prostora za koje se Oglas raspisuje.

Registraciju učesnika za učešće na javnoj licitaciji  vrši Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije (u daljem tekstu: Komisija), najkasnije sat vremena pre početka održavanja javne licitacije.

Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju na javnoj licitaciji dužni su da uz prijavu za učešće na javnoj licitaciji dostave sledeće isprave:

–          dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata tj. Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od 6 meseci, a iz kog se može videti da su registrovani za obavljanje delatnosti koju će obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji podnose prijavu,

–          podatke o učesniku na javnoj licitaciji na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o zakupu (naziv pravnog lica odnosno preduzetnika koji podnosi prijavu, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB, ime i prezime odgovornog lica, odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj kaucije),

–          potvrdu da nemaju ili da su izmirili sve obaveze prema Preduzeću (potvrdu izdaje Sektor za ekonomske i finansijske poslove Preduzeća), i

–          dokaz o uplati kaucije.

Poslovni objekat ili poslovni prostor dodeljuje se učesniku javne licitacije koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

Komisija će nakon sprovedene javne licitacije utvrditi predlog najpovoljnijeg ponuđača za konkretni poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i dostaviti ga Nadzornom odboru Preduzeća.

Nadzorni odbor Preduzeća će u roku od tri dana od dana održavanja javne licitacije doneti odluku o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Stručne službe Preduzeća će u roku od tri dana od dana donošenja odluke  o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora dostaviti obaveštenje o odluci Nadzornog odbora Preduzeća učesnicima javne licitacije (u daljem tekstu: Obaveštenje).

U Obaveštenju iz prethodnog stava, učesnicima javne licitacije kojima je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta naznačen je iznos depozita za utrošak električne energije i paušal za utrošak vode i održavanje čistoće, a učesnicima javne licitacije kojima je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog prostora naznačen je iznos paušala za utrošak električne energije, vode i održavanje čistoće (u daljem tekstu: troškovi korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora), kao i iznos zakupnine.

Na izlicitiranu cenu, porez na dodatu vrednost pada na teret zakupca.

Učesnik javne licitacije kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, dužan je da u roku od pet dana od dana prijema Obaveštenja izvrši uplatu troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine.

U slučaju da učesnik javne licitacije, kome je dodeljen ugovor o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, odustane od zakupa dodeljenog poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, odnosno ne uplati iznos troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznos zakupnine u navedenom roku, učesnik javne licitacije gubi pravo na povraćaj kaucije, a Komisija će poslovni objekat, odnosno poslovni prostor ponuditi sledećem učesniku javne licitacije, koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Ukoliko učesnik javne licitacije koji je ponudio sledeću najvišu cenu zakupa poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora ne prihvati ponudu, javna licitacija za taj poslovni objekat, odnosno poslovni prostor smatra se neuspelom.

Učesniku javne icitacije kome je dodeljen u zakup poslovni objekat, odnosno poslovni prostor i sa kojim je zaključen ugovor o zakupu, kaucija se uračunava u cenu zakupa.

Učesnicima javne licitacije kojima nije dodeljen poslovni objekat, odnosno poslovni prostor, kaucija se vraća nakon sprovođenja javne licitacije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o dodeli ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora.

Učesnik na javnoj licitaciji kome je dodeljen u zakup poslovni objekat, odnosno poslovni prostor, nakon uplate troškova korišćenja poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora, kao i iznosa zakupnine, sa Preduzećem zaključuje ugovor o zakupu.

Nakon zaključenja ugovora o zakupu, zakupac može da preuzme poslovni objekat, odnosno poslovni prostor u zakup.

Zakupac, prilikom primopredaje poslovnog objekta, Preduzeću uplaćuje depozit u visini od 5.000,00 dinara na ime zaduženog inventara (ključ od objekta, PP aparat, dvodelni sudoper sa baterijom, bojler, strujomer, ključ od toaleta i sl.).

Učesnici javne licitacije su dužni da, u slučaju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu u svemu poštuju odredbe Pravilnika o načinu korišćenja Kupališta Štrand u Novom Sadu, kao i da poštuju odredbe ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koje Preduzeće zaključi ili je zaključilo.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 021/2100 286 i 021/455 719.

 

Predsednik Nadzornog odbora

Stevan Radonić, s. r.

 

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKO ZELENILO“ NOVI SAD

Broj: 014.1 – 6965/12

Datum:             23. jul 2014. godine