На основу члана 38.  Правилника о начину коришћења Купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14 и 39/14) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 40. седници од 23. јула 2014. године, расписује

 

 

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ У ЛЕТЊОЈ СЕЗОНИ 2014. ГОДИНЕ

 

 

  1. I.                    УВОД

Пословни објекат, односно пословни простор даје се у закуп за време трајања летње сезоне 2014. године, односно до 30. септембра 2014. године, на основу Огласа о јавној лицитацији за давање у закуп пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Оглас), путем јавне лицитације, у складу са одредбама Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник).

 

II.                ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Пословни објекат је угоститељски објекат, киоск и пулт, испред којих може бити постављена башта, односно терен за мини голф.

 

А) УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

     

1ОБЈЕКАТ БРОЈ 4

      Локација: десно од централног платоа – зидани објекат

      Делатност: припрема и продаја хране и то: пекарски и млечни производи и       „хот-дог“-а

      Продајно место: 1 локација на шетној стази – на специјализованим колицима

      Инсталисана снага електричне енергије: 20 Кw

      Почетна цена:  100.000,00 динара

   НАПОМЕНА: Припрема и продаја хране у објекту број 4 врши се у објекту и на специјализованим колицима. У објекту 4 није дозвољена припрема и продаја куваних јела (чорба, паприкаша и роштиља), као и алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, као и производа који се припремају у дубоком уљу.

 

2.   ОБЈЕКАТ БРОЈ 5

Локација: десно од централног платоа – зидани објекат

Делатност: продаја свежег воћа и поврћа, производа од воћа и поврћа, цеђених сокова, безалкохолних коктела, воћних купова, воћних салата и здраве хране.

Инсталисана снага електричне енергије: 15 Кw

            Почетна цена: 55.000,00 динара

НАПОМЕНА: Испред објекта број 5 није дозвољено постављање баште, али је дозвољено постављање сталажа за воће и поврће.

 

3. ОБЈЕКАТ БРОЈ 8

            Локација: на средњој шетној стази у новом делу купалишта

Делатност: трафика и мењачница

Инсталисана снага електричне енергије: 10 Кw

            Почетна цена: 15.000,00 динара

НАПОМЕНА: У објекту број 8 није дозвољена продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, као ни воде. Поред класичног асортимана трафике, дозвољена је продаја препарата за сунчање и других козметичких производа, сунчаних наочара и других реквизита за плажу, сувенира и слично.

 

4.   ОБЈЕКАТ БРОЈ 9

      Локација: на средњој шетној стази у новом делу купалишта

      Делатност: припрема и продаја хране, и то: бурека, пита и осталих        пекарских производа, пица, форнета и осталих производа од смрзнутог теста, који се не прже у дубоком уљу, већ у одговарајућим пећима, „хот-дог“-а, сендвича, палачинки, разних врста штрудли и колача, салата

      Инсталисана снага електричне енергије: 12 Кw

      Почетна цена:  75.000,00 динара

                        Испред Објекта број 9 не може се поставити башта.

НАПОМЕНА: У објекту број 9 забрањена је припрема и продаја куваних јела (чорба, паприкаша и роштиља), производа од киселог теста, помфрита, гирица и других производа који се прже у фритези, куваног кукуруза, кокица, печеног кестења, семенки, кикирикија и осталих коштуњавих плодова, као и алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака.

 

В)  КИОСЦИ

 

5КИОСК БРОЈ 1

Локација: на централном платоу десно од улаза број 1 код централног платоа, уз ограду купалишта „Штранд“

Делатност: продаја алкохолних и безалкохолних пића и топлих напитака, припрема и продаја сендвича и пица

      Површина баште: 50 m2

Инсталисана снага електричне енергије: 20 Кw

Почетна цена:  275.000,00 динара

 

 

III.             ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ

Пословни простор је место на купалишту „Штранд“ на којем се постављају уређаји за кокице и друге печењарске производе и објекти за извођење забавних програма.

 

А) УРЕЂАЈИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ

 

6.   ПРОСТОР БРОЈ 2-А

                        Локација: на поплочаној површини у новом делу, код кошаркашких терена

            Делатност: припрема и продаја кукуруза и кокица                                     Инсталисана снага електричне енергије: 1 Кw

            Почетна цена: 50.000,00 динара

                          

7.   ПРОСТОР БРОЈ 5-А

Локација: на зеленој површини уз горњу шетну стазу лево од централног платоа

            Делатност: припрема и продаја кукуруза и кокица                                     Инсталисана снага електричне енергије: 1 Кw

            Почетна цена: 50.000,00 динара

 

 

 

УСЛОВИ ЗАКУПА

 

Право учешћа на јавној лицитацији имају правна лица и предузетници, под условом да су уписани у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре за обављање делатности која ће се обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора који закупе, као и да су уплатили кауцију.

Лица из претходног става, која су у претходном периоду имала закључен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора са Јавним комуналним предузећем „Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће), могу учествовати на јавној лицитацији ако су уредно измирила обавезе према Предузећу и ако су у претходном периоду наменски користила пословни објекат, односно пословни простор.

На јавној лицитацији не могу учествовати лица којима је отказан уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, као и лица која су у спору са Предузећем.

Јавна лицитација ће се одржати 25. јула 2014. године са почетком у 12,00 часова, у просторијама Предузећа, Сутјеска 2 (II спрат Спенса).

Кауција у износу од 15.000,00 динара се уплаћује на рачун Предузећа 105-800517-04 који се води код АИК банке, најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање јавне лицитације.

Један учесник јавне лицитације може лицитирати за више пословних објеката, односно пословних простора, а највише до једне четвртине пословних објеката, односно пословних простора за које се Оглас расписује.

Регистрацију учесника за учешће на јавној лицитацији  врши Комисија за спровођење поступка јавне лицитације (у даљем тексту: Комисија), најкасније сат времена пре почетка одржавања јавне лицитације.

Правна лица и предузетници који учествују на јавној лицитацији дужни су да уз пријаву за учешће на јавној лицитацији доставе следеће исправе:

–          доказ о уписаној делатности у Регистар привредних субјеката тј. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције за привредне регистре, који није старији од 6 месеци, а из ког се може видети да су регистровани за обављање делатности коју ће обављати у оквиру пословног објекта, односно пословног простора за који подносе пријаву,

–          податке о учеснику на јавној лицитацији на основу којих ће бити закључен уговор о закупу (назив правног лица односно предузетника који подноси пријаву, званична и контакт адреса, матични број, ПИБ, име и презиме одговорног лица, односно предузетника, као и број рачуна на који ће бити могуће извршити повраћај кауције),

–          потврду да немају или да су измирили све обавезе према Предузећу (потврду издаје Сектор за економске и финансијске послове Предузећа), и

–          доказ о уплати кауције.

Пословни објекат или пословни простор додељује се учеснику јавне лицитације који је понудио највиши износ закупнине.

Комисија ће након спроведене јавне лицитације утврдити предлог најповољнијег понуђача за конкретни пословни објекат, односно пословни простор и доставити га Надзорном одбору Предузећа.

Надзорни одбор Предузећа ће у року од три дана од дана одржавања јавне лицитације донети одлуку о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора.

Стручне службе Предузећа ће у року од три дана од дана доношења одлуке  о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора доставити обавештење о одлуци Надзорног одбора Предузећа учесницима јавне лицитације (у даљем тексту: Обавештење).

У Обавештењу из претходног става, учесницима јавне лицитације којима је додељен уговор о закупу пословног објекта назначен је износ депозита за утрошак електричне енергије и паушал за утрошак воде и одржавање чистоће, а учесницима јавне лицитације којима је додељен уговор о закупу пословног простора назначен је износ паушала за утрошак електричне енергије, воде и одржавање чистоће (у даљем тексту: трошкови коришћења пословног објекта, односно пословног простора), као и износ закупнине.

На излицитирану цену, порез на додату вредност пада на терет закупца.

Учесник јавне лицитације коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора, дужан је да у року од пет дана од дана пријема Обавештења изврши уплату трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине.

У случају да учесник јавне лицитације, коме је додељен уговор о закупу пословног објекта, односно пословног простора, одустане од закупа додељеног пословног објекта, односно пословног простора, односно не уплати износ трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износ закупнине у наведеном року, учесник јавне лицитације губи право на повраћај кауције, а Комисија ће пословни објекат, односно пословни простор понудити следећем учеснику јавне лицитације, који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта, односно пословног простора.

Уколико учесник јавне лицитације који је понудио следећу највишу цену закупа пословног објекта, односно пословног простора не прихвати понуду, јавна лицитација за тај пословни објекат, односно пословни простор сматра се неуспелом.

Учеснику јавне ицитације коме је додељен у закуп пословни објекат, односно пословни простор и са којим је закључен уговор о закупу, кауција се урачунава у цену закупа.

Учесницима јавне лицитације којима није додељен пословни објекат, односно пословни простор, кауција се враћа након спровођења јавне лицитације, а најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке о додели уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора.

Учесник на јавној лицитацији коме је додељен у закуп пословни објекат, односно пословни простор, након уплате трошкова коришћења пословног објекта, односно пословног простора, као и износа закупнине, са Предузећем закључује уговор о закупу.

Након закључења уговора о закупу, закупац може да преузме пословни објекат, односно пословни простор у закуп.

Закупац, приликом примопредаје пословног објекта, Предузећу уплаћује депозит у висини од 5.000,00 динара на име задуженог инвентара (кључ од објекта, ПП апарат, дводелни судопер са батеријом, бојлер, струјомер, кључ од тоалета и сл.).

Учесници јавне лицитације су дужни да, у случају закључивања уговора о закупу пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду у свему поштују одредбе Правилника о начину коришћења Купалишта Штранд у Новом Саду, као и да поштују одредбе уговора о пословно-техничкој сарадњи које Предузеће закључи или је закључило.

Додатна обавештења могу се добити на телефон 021/2100 286 и 021/455 719.

 

Председник Надзорног одбора

Стеван Радонић, с. р.

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1 – 6965/12

Датум:             23. јул 2014. године